Ocena brak

Referenda

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Referendum gminne-mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym ( poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.

Referendum jest formą demokracji bezpośredniej, dzięki której mieszkańcy gminy decydują w drodze głosowania o rozstrzygnięciu sprawy poddanej referendum.

Członkowie wspólnoty samorządowej mogą w drodze referendum decydować o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego w wyborach bezpośrednich organu samorządu terytorialnego, czyli rady gminy, powiatu i sejmiku województwa (art.170 Konstytucji).

Referendum różni się od konsultacji społecznej tym, że organ, który przeprowadził konsultację, ma obowiązek tylko rozpatrzenia jej wyniku i podania do publicznej wiadomości ; natomiast wynik referendum jest rozstrzygający w sprawie poddanej pod głosowanie w tej formie.

Wyłącznie w drodze referendum rozstrzyga się w kwestiach: w sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania rady gminy przed upływem jej kadencji (art.12 ustawy o samorządzie gminnym). Referendum można przeprowadzić w każdej innej sprawie ważnej dla gminy.

Ustawa o referendum gminnym wprowadza pewne ograniczenie dotyczące odwoływania rady gminy Nie wolno przeprowadzać referendum gminnego w sprawie odwołania rady gminy, gdy do upływu kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. Referendum w sprawie odwołania rady gminy przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania rady gminy przed upływem jej kadencji.

Referendum przeprowadza się z inicjatywy rady lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania. O przeprowadzeniu referendum decyduje rada gminy lub wojewódzki komisarz wyborczy. Rada gminy podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie samoopodatkowania się na cele publiczne lub w innej ważnej dla gminy sprawie. Wojewódzki komisarz wyborczy postanawia o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania rady gminy.

Referendum jest ważne , jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne jest rozstrzygający , jeżeli za samoopodatkowaniem padło co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów.

Odwołanie rady gminy w wyniku referendum jest równoznaczne z rozwiązaniem zarządu gminy. W przypadku odwołania rady gminy przeprowadza się nowe wybory, a do tego czasu Prezes RM wyznacza osobę pełniącą funkcję organów gminy.

Koszty referendum gminnego pokrywane są z budżetu gminy.

Referendum powiatowe

Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (wybory i referendum powiatowe) lub za pośrednictwem organów powiatu.

Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego ; tą drogą mogą być rozstrzygane sprawy z zakresu właściwości powiatu.

Referendum przeprowadza się z inicjatywy rady lub na wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Referendum jest ważne jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

Referendum w sprawie odwołania rady powiatu przed upływem kadencji przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w sprawie odwołania rady powiatu przed upływem kadencji i nie później niż 6 miesięcy przed upływem kadencji.

Referendum wojewódzkie

Mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia w drodze wyborów i referendum lub za pośrednictwem organów samorządu województwa. Referendum może być przeprowadzone w każdej ważnej dla województwa sprawie mieszczącej się w zakresie jego zadań. Referendum przeprowadza się z inicjatywy sejmiku województwa lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania .

Wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego rozstrzyga się w sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji.

Podobne prace

Do góry