Ocena brak

Redukcja i Przetwarzanie Informacji, Techniki Analizy Danych, Wykorzystywanie Metod Statystycznych Do Analizy Danych.

Autor /FoetUtentee Dodano /12.10.2007

Redukcja i przetwarzanie informacji polega na uporządkowaniu i przedstawieniu danych uzyskanych w badaniu marketingowym w postaci opisowej, tabelarycznej lub graficznej.

Cały proces redukcji i przetwarzania składa się z kilku czynności, które muszą być wykonane, aby dane uzyskane w trakcie badania mogły wykorzystane do podjęcia decyzji.


Czynności:


1) Kontrola pomiaru – polega ona na sprawdzeniu od ilu jednostek objętych badaniem uzyskano odpowiedzi oraz czy są one kompletne i nie zawierają błędów logicznych. Czynność tą powinien wykonywać prowadzący badanie i w razie w razie możliwości i potrzeby powinien spowodować, aby respondent uzupełnił braki i poprawił błędy.

2) Redakcja danych - czynność ta jest wykonywana po uzyskaniu materiałów źródłowych. Polega na sprawdzaniu czytelności i dokładności otrzymanych materiałów źródłowych. Innym zadaniem jest naniesienie niezbędnych poprawek i uzupełnień tam, gdzie jest to konieczne i możliwe. Należy ją przeprowadzić zaraz po otrzymaniu danych.


3) Klasyfikowanie – polega na grupowaniu uzyskanych odpowiedzi według ustalonych kryteriów, którymi są określone warianty badanej cechy. Od klasyfikacji bardzo często zależy prawidłowość wniosków wyciągniętych z badania. Sposób klasyfikowania danych zależy od celu badania, rodzaju zbiorowości poddanej badaniu i właściwości badanej cechy. Jeżeli badana cecha ma tylko kilka wariantów to jest ona klasyfikacyjna. Jeżeli natomiast liczba klasyfikacji jest bardzo duża to klasyfikacja powinna uwzględnić cel badania.

4) Zliczanie danych – polega na stwierdzeniu, ilu respondentów posiada określony wariant cechy. Często używa się do tego sposobu kreskowego – 4 kreski pionowe i jedna przecinająca je pozioma.

5) Tabulacja danych - jest to przedstawienie danych (informacji) w postaci tabel.


Redukcja i przetwarzanie informacji przeprowadzane ręcznie jest bardzo rutynowym, żmudnym i zajmującym dużo czasu zajęciem. Dlatego instytucje prowadzące badania wykorzystują bardzo często programy multimedialne m.in.: Microsoft Excel, Microsoft Access czy też Lotus.
Techniki Analizy Danych:

1) Dedukcja – jest to taki sposób rozumowania, który polega na wyciąganiu wniosków z pewniaków. Dedukcja jest rzadko używana, ponieważ w marketingu nie można zaobserwować prawie żadnych pewniaków.

2) Indukcja – polega na wyprowadzeniu wniosków na podstawie przeprowadzonych obserwacji. Metoda bardzo często wykorzystywana w procesie interpretacji wyników badań marketingowych.

3) Analogia – polega na przenoszeniu twierdzeń dotyczących jednego zjawiska na inne, na podstawie zachodzących między nimi podobieństwami.

4) Analiza – polega na wyodrębnieniu z całości badanego zjawiska poszczególnych elementów i określenia ich wpływu na kształtowanie się badanego zjawiska.

5) Eksperyment – polega na obserwacji danego zjawiska w warunkach stworzonych przez badającego i zmian, jakie w tym zjawisku zachodzą w wyniku świadomej ingerencji osoby prowadzącej badanie

6) Synteza – polega na stopniowym formułowaniu stwierdzeń od szczegółowych do bardziej ogólnych.

Wykorzystanie metod statystycznych do analizy danych:

Do analizy badań marketingowych wykorzystuje się różne mierniki statystyczne, które pozwalają na wykrycie prawidłowości oraz wyciągnięcie wniosków.

Podstawowym i najczęściej wykorzystywanym miernikiem jest wskaźnik struktury, który obrazuje, jaką część całej zbiorowości objętej badaniem posiada dany wariant. Inną często wykorzystywaną miarą jest średnia arytmetyczna, która obrazuje przeciętny poziom zjawiska. Kolejnym miernikiem statystycznym wykorzystywanym w badaniach marketingowych jest dominanta. Pozwala ona na wskazanie tej wartości cechy, która występuje najczęściej w badanej zbiorowości. Przy wykorzystaniu mierników statystycznych można obliczyć także zmiany wielkości określonych zjawisk w czasie. Obliczamy za pomocą przyrostu bezwzględnego (zjawisko roku bieżaczego – zjawisko roku poprzedniego). Aby obliczyć procentowe zmiany w czasie używamy przyrostu względnego. Do pomiaru relacji dwóch wielkości zjawiska badanego wykorzystywane są Indeksy dynamiki charakteryzują zmiany poziomu zjawiska w okresie badanym do wielkości tego zjawiska w okresie podstawowym.

Wyróżniamy dwie grupy indeksów:
• indeksy indywidualne – dotyczą pojedynczych prostych zjawisk, których wielkości została przedstawiona w kolejnych okresach
• indeksy zespołowe – dotyczą one zjawisk złożonych

Podobne prace

Do góry