Ocena brak

Recepcja prawa rzymskiego

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Okres przedfeudalny charakteryzował się upadkiem handlu i miast, co było powodem zaniku wykorzystania prywatnego prawa rzymskiego przez ludy, które podbiły Rzymian, wydawano jedynie zbiory praw dla ludności rzymskiej – Leges Romanae Barbarorum (Edykt Teodoryka, Breviarum Alarici, Lex Romana Burgundiorum; także Kościół katolicki posługiwał się prawem rzymskim Ecclesia vivit lege Romana). Z czasem zaznacza się powrót do prawa rzymskiego, wraz z ożywieniem handlu.

Glosatorzy – w X i XI w. powstały szkoły prawa w Pawii, Rawennie,i Orleanie i szkoła glosatorów w Bolonii (zał. Irnerius, kontynuowali uczniowie – Bulgarus, Martinus, Jacobus i Hugo –tzw. quattuot doctores ). Wnikliwie badali oni Corpus Iuris Civilis Justyniana, głównie Digesta. Podczas wykładania w szkołach profesorowie dokonywali objaśnień gloss (glossa interlinarna – między wierszami i glossa marginalna – na maginesie). Zebrał glossy Accursius w poł. XIII w. – Glossa ordinaria

Komentatorzy (postglossatorzy)– XIII/XIV w. Bartolus de Sassoferrato i Baldus de Ubaldis, pisali oni obszerne komentarze, co miało później szerokie zastosowanie w czasach ówczesnych w dostosowaniu prawa do realiów życia oraz przy późniejszej recepcji prawa rzymskiego.

XV i XVI w. opracowano CIC od strony historycznej i filologicznej - Cuiacius i Donellus (gallicus mos docendi); później szkoły holenderska i niemiecka szkoła historyczna.

Recepcja prawa rzymskiego – przejęcie przez systemy prawne państw Europy norm zawartych w kodyfikacji justyniańskiej, późniejszych gloss i komentarzy, proces ten ułatwiony był przez kształcenie prawników na uniwersytetach włoskich i francuskich, a także prawo kanoniczne, sięgające korzeniami do prawa rzymskiego. Recepcje w krajach: Niemcy, południowa Francja, Włochy; w Hiszpanii rola pomocnicza, w Anglii w nikłym stopniu.

Justyniańskie prawo rzymskie wywodziło się z absolutnego ustawodawstwa cesarskiego, toteż chętnie sięgali po nie władcy absolutni, otaczając się ludźmi wykształconymi w tym prawie (zasady: Quod principi placuit legis habet vigorem; Princeps legibus solutus est ).

Szczególnie zaznaczyła się recepcja w Niemczech w szczególności po utworzeniu w 1495r Sądu Komory Rzeszy (Reichkammergericht), w którym sądzili juryści wychowani w duchu prawa rzymskiego. W XVI w. rzymskie prawo prywatne recypowano w całości (w zmienionej formie z naciskiem na szkołę komentatorów).dzieło to przebiegało XVI – XIX w.) – w ten sposób powstało prawo pandektowe (pyt. 4) (usus modernus Pandectarum) – obowiązujące do 1900r (BGB), w Austrii podobne znaczenie miał ABGB 1811r, a we Francji kodeks Napoleona 1804r. Wejście kodyfikacji narodowych oznaczało koniec recepcji.

Recepcja prawa rzymskiego objęła też kolonie państw europejskich. W Polsce recepcja nastąpiła na skutek obowiązywania na naszych ziemiach kodeksów państw zaborczych.

Rodzina praw wywodzących się z prawa rzymskiego nosi nazwę romanistycznego systemu prawa.

Podobne prace

Do góry