Ocena brak

Realizacja postanowień Aktu Końcowego KBWE

Autor /adas Dodano /29.03.2011

Konferencje przeglądowe KBWE/ OBWE odbywały się w Helsinkach (1978}, w Madrycie (1983r)., następnie w Wiedniu, Helsinkach, Budapeszcie, Lizbonie (1996). Na konferencjach zajmowano się problemami wynikającymi z Aktu Końcowego KBWE. Szczegółowymi problemami zajmowały się specjalne spotkania ekspertów np. pokojowe regulowanie sporów (Montreux), Forum naukowe (Hamburg), Prawa człowieka ( Ottawa), Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa (Wiedeń), Współpraca ekonomiczna, Ochrona środowiska. Dokument konferencji Sztokholmskiej z 1986 r. rozwinął postanowienia Aktu Końcowego, potwierdzając obowiązek powstrzymania się od groźby użycia siły lub jej użycia; wzajemne powiadamianie się o działalności wojskowej w całej Europie, przyległym obszarze morskim i przestrzeni powietrznej.

Zawarte postanowienia dawały gwarancję stabilizacji, usuwanie przyczyn napięć międzynarodowych, zminimalizowanie niebezpieczeństwa konfliktu zbrojnego. W 1992r. 25 państw KBWE podpisało w Helsinkach traktat w sprawie „ otwartego nieba” zezwalający na obserwację z powietrza ich terytoriów. W Paryżu w 1990r., zwołana została konferencja państw KBWE. Podpisany został traktat w sprawie zbrojeń konwencjonalnych w Europie - CFE1. Konferencja w Wiedniu rozwinęła zagadnienia bezpieczeństwa w Europie, równouprawnienia i samostanowienia narodów, prawo określenia swojego statusu politycznego.

Dokument Końcowy Spotkania Wiedeńskiego objął szereg dziedzin dotyczących ochrony praw i wolności człowieka. W 1990r., w Paryżu, została przyjęta Paryska Karta Nowej Europy umacniająca postanowienia Aktu Końcowego KBWE. Była dokumentem obwieszczającym koniec zimnej wojny i zwycięstwo systemu demokracji. W 1995r., w Paryżu, Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych, 52 członków OBWE przyjęła Pakt Stabilizacji zawierający gwarancje prawnomiędzynarodowe pokoju w Europie. W 1996r. uczestnicy konferencji przyjęli Lizbońską Deklarację o Wspólnym i Całościowym Modelu Bezpieczeństwa dla Europy w XXI wieku. Dokument zawiera następujące zasady:

- cały obszar OBWE jest jednolitą przestrzenią kooperatywnego bezpieczeństwa, które opiera się na przestrzeganiu praw człowieka, demokratyzacji,

- państwa OBWE przejmują na siebie zobowiązania do pełnego poszanowania zasad tej Organizacji,

- żadne państwo nie powinno ponosić nadrzędnej odpowiedzialności za zachowanie pokoju i stabilności

- systemy bezpieczeństwa OBWE i NATO powinny się wzajemnie uzupełniać.

W Kopenhadze przyjęto ogólne założenia przyszłej Karty Bezpieczeństwa Europejskiego.

Podobne prace

Do góry