Ocena brak

Ratusz w Poznaniu

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Ratusz swój obecny kształt zawdzięcza Janowi Bapty­ście Quadro z Lugano, któ­ry w latach 1550-1560 na zlecenie miasta przeprowadzi! przebudowę gmachu zniszczonego przez pożar w 1536 roku. Na główne], bogato polichromowane] fasadzie z trzy­kondygnacyjną loggią przedsta­wiono wizerunki władców, sceny biblijne oraz symbole cnót. Na po­czątku XX wieku budynek prze­szedł gruntowny remont, podczas którego część malowideł została skuta. Pod koniec tegoż stulecia rozpoczęto odtwarzanie polichro­mii, przywracając budowli dawną świetność. We wnętrzu na szcze­gólną uwagę zasługuje Wielka Sień ze wspaniałą renesansową dekoracją sklepienia Najbardziej charakterystycznym elementem ratusza są dwa mechaniczne ko­ziołki, trykające się 12 razy w połu­dnie na wieży. Ogląda je codzien­nie tłum turystów i gapiów. Zabudowa Starego Rynku, nie­gdyś drewniana, od drugiej poło­wy XV wieku była zastępowana murowaną. Podczas wyzwalania miasta w 1945 roku większość ka­mienic została zniszczona, zre­konstruowano je w następnych dwóch dekadach. Jednymi z pięk­niejszych budowli są: wzniesiony w latach 1773-1776 pałac Działyń-skich oraz renesansowy pałac Gór-ków z 1548 roku z arkadowym dzie­dzińcem.

Podobne prace

Do góry