Ocena brak

Raje podatkowe

Autor /majka Dodano /28.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie ppt Raje podatkowe

Transkrypt

Raje podatkowe

DEFINICJA OECD
Kraj lub obszar zależny, w którym istnieje system
prawny umożliwiający podmiotom zagranicznym
redukcje obciążeń podatkowych w ich
macierzystych krajach

Cechy charakterystyczneNiskie / zerowe opodatkowanie bezpośrednie i obciążenia celne
Liberalne prawo prowadzenia działalności gospodarczej i rejestrowania spółek
Stabilność ekonomiczna i polityczna
Brak restrykcji walutowych ; brak kontroli dewizowej, dostęp do kapitału
Restrykcyjne prawo o ochronie tajemnicy bankowej; przepisy chroniące
informacje o prowadzonych operacjach finansowo – gospodarczych
Rozwinięta infrastruktura bankowa, transportowa, telekomunikacyjna
Dogodne położenie geograficzne
Rozwinięta sieć firm doradczych, prawnych, rachunkowych
Istnienie gwarancji prawnych na wypadek wywłaszczenia lub nacjonalizacji
Możliwość kupna nieruchomości, niskie opłaty, krótki czas załatwiania
formalności

Klasyfikacja rajów
podatkowych
• No Tax Havens – brak podatków dochodowych; np.
Bermudy, Kajmany, Wyspy Bahama
• Low Tax Havens – niskie stawki podatowe; np. Andora,
Panama, Gibraltar
Special Tax Havens – wysokie stawki podatkowe w
zakresie podatków dochodowych, ale znaczne przywileje
dla określonych podmiotów lub przedsięwzięć; np.
Holandia, Luksemburg, Szwajcaria

Znaczenie umów o unikanie podwójnego
opodatkowania
• Co do zasady osoby fizyczne i prawne zgodnie z treścią
artykułów 3 ust.1 ustawy PIT i CIT podlegają
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości
uzyskiwanych dochodów bez względu na miejsce położenia
źródeł przychodów
• Korzystne rozwiązania oferują raje, z którymi Polska
podpisała umowy o unikanie podwójnego opodatkowania,
np. z Cyprem z dnia 04.06.1993 (Dz.U.1993,Nr 117, Poz
523), z Luksemburgiem z 14.06.1996 (Dz.U.1996, Nr 110,
Poz. 527) itd.

Wykorzystanie rajów podatkowych dla
należności licencyjnych
• Krajowy przedsiębiorca przenosi posiadane przez siebie
prawa z tytułu patentów na spółkę w raju i jednocześnie
oświadcza, że sam chce te prawa wykonywać na podstawie
zawartej ze spółką umowy licencyjnej; płacone z tego tytułu
należności licencyjne zmniejszają, jako wydatki, dochody
przedsiębiorcy w kraju jego siedziby ( miejsca zamieszkania
), a z drugiej strony stanowią one zysk spółki założonej w
raju podatkowyn

Transfer dochodów
• Operacje dokonywane między spółką matką a spółką córką
(np..powiązania kapitałowe ) w celu obniżenia zobowiązania
podatkowego poprzez wykazanie niższych dochodów niż gbyby
zostały uzyskane przy braku powiązania
• Np. Spółka X zbywa towary za 100 zł; koszt wytworzenia 50zł;
należny podatek dochodowy 38%*50=19 zł; dochód netto to 31 zł
podatek od dywidendy 20%*31 zł=6,20; po opodatkowanie
dywidendy zostaje 24,8 zł. Ale X sprzedaje Y(zwolniona z podatku
dochodowego) powiązanej z X towary w cenie ich wytworzenia czyli
przerzuca dochód; uzyskany dochód brutto to 50 zł; podatek od
dywidendy 20%*50zł = 10 zł; kwota do wypłaty to 40 zł czeli
„zaoszczędzono” 15,20 zł

Treaty shopping
• Czyli nabywanie korzyści umownych
• Wykorzystywane przez podmioty nieobjęte zakresem
podmiotowym umów o unikaniu 2-opodatkowania
• Polega na dokonywaniu operacji finansowych poza
granicami kraju, które poprzez zastosowanie postanowień
umowy o unikaniu 2-opodatkowania prowadzą do
uzyskania korzyści w postaci zmniejszenia zagranicznego
podatku

Metoda bezpośrednia treaty shopping
• Kraj A i B mają zawartą umowę o unikaniu 2-opodatkowania
( (zwolnienie od podatku potrącanego nakładanego u źródła w A na
dywidendy wypłacane udziałowcom w B ); spółka z C zakłada w A
spółkę córkę, w której ma 100% udziałów; następnie spółka matka
przenosi własność posiadanych akcji na inną spółkę córkę w B.
Zgodnie z prawem podatkowym w B zwolniona jest od podatku od
dywidend od spółki będącej jej własnością w A
• Dochody z inwestycji spółki matki w państwie A są akumulowane w
państwie B

Unikanie opodatkowania dla osób
fizycznych
• Kraje lub obszary zależne gdzie
nie ma PIT lub występują
niskie stawki (Monako, Wysp
Bahama)
Konieczny status rezydenta
• Wykorzystuje się przepisy o
nieograniczonym obowiązku
podatkowym
• Kłopotliwa procedura i wysokie
wymogi odnośnie statusu
rezydentaOdpowiedni wiek
Cezura majątkowa
Obowiązek inwestowania
(określona minimalna kwota
inwestycji )
Wysoka pozycja społeczna

Regulacja antyrajowe
Podanie definicji raju podatkowego; dopuszczenie
stosowania konsekwencji finansowych przez
organa podatkowe
• Tworzenie list krajów lub obszarów zależnych
uznawanych za raje podatkowe; w Polsce
rozporządzeniw Ministra Finansów z 11.12.2000
(Dz.U 2000 Nr. 115 Poz.1203)

Rodzaje list
Białe listy – te, które nie są uznawane za
raje podatkowe
Szare listy – nie ma pewności, ale istnieją
pewne przesłanki
Czarne listy – typowe raje podatkowe

Trzy rodzaje regulacji
antrajowych
• Dochody spółek z rajów zwiększają dochody spółek macierzystych
proporcjonalnie do wielkości udziałów jakie w spółkach córkach
posiadają spółki matki; np. USA, Wielka Brytania, Niemcy
• Brak zgody na zaliczenie do kosztów uzyskania dochodu kosztów
wynikających z transakcji ze spółkami z rajów podatkowych; np.
Włochy, Belgia
• Opodatkowaniu podlegają dywidendy, jakie spółką z rajów
wypłacono, a które normalnie zwolnione są od takiego podatku( o ile
są wypłacane firmą działającym w państwach nie-rajach )

Rozwiązania przyjęte w Polsce
• W stosunku do osób fizycznych ma zastosowanie art.25 PIT a w
stosunku do osób prawnych art..9a i 11 CIT, umożliwiające
oszacowanie dochodu, jaki powstałby w warunkach swobodnej gry sił
rynkowych; pomocne także jest rozporządzenie MF z 10.10.1997
(Dz.U 1997 Nr.128.Poz.833)
• Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny
odsprzedaży, metoda rozsądnej marży ( „koszt plus” ), metoda zysku
transakcyjnego

Źródła
Tomasz Lipowski : „Raje podatkowe
charakterystyka i sposoby wykorzystania”
Grzegorz Poleszczuk : „Raje podatkowe w ujęciu
polskiego systemu prawa podatkowego”
• Milan Wotava : „Podatkowe raje i usługi
offshore”

Podobne prace

Do góry