Ocena brak

Rada Stanu i rząd w Księstwie Warszawskim

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Władzę obok króla sprawował rząd i ministrowie. Było ich 6 i samodzielnie kierowali swoimi resortami. Na  czele gł. działów administracji krajowej stali ministrowie: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i religijnych, wojny, przychodów i skarbu, policji, a także minister sekretarz stanu będący szefem kancelarii królewskiej dla spraw Księstwa stale przebywający u boku króla. Zadania każdego ministra : realizacja ustaw sejmowych i dekretów królewskich, każdy dekret wymagał kontrasygnaty właściwego ministra, który ponosił zań odpowiedzialność Władza w KW była jednoosobowa. Ministrowie funkcje swoje sprawowali przy udziale aparatu pomocniczego i władz niższych. Powołano tez Radę Ministrów nieprzewidziana w innych konstytucjach Napoleońskich. W skład jej wchodzili wszyscy ministrowie z osobnym prezesem na czele (mianowanym przez króla ) RM zbierała się , aby rozstrzygnąć kompetencje dwóch resortów.

Pozbawiona Funkcji kierowniczych miał służyć tylko porozumiewaniu się ministrów w sprawach przedstawionych do decyzji królowi. w 1812 roku przyznano RM dodatkowe kompetencje. Stała się obok króla centralną władzą rządową. Rada Stanu – nowy organ z doświadczeń francuskich, pełniła dwojakiego rodzaju rolę: 1.Organ konsultacyjno-opiniodawczy monarchy , kompetencje nie były samodzielne 2.kompetencje w dziedzinie sądownictwa. Rada Stanu składała się z 6  ministrów. w 1808 dekret królewski nadał jej inny kształt - powołano 6 radców stanu ( minister bez teki ) W związku z przyłączeniem w 1809 r do Księstwa Galicji liczbę radców stanu zwiększono do 12, później pojawiła się także kategoria ministra stanu – członka Rady. Istniała ponadto instytucja referendarzy ( początkowo 4 , a później 6 ).

Wprowadzono podział Rady na sekcje. Kompetencje : inicjatywa ustawodawcza, opracowywanie projektów ustaw i dekretów królewskich, pełniła funkcje kontrolne administracji, kontrolowała funkcjonowanie  org. adm. Terytorialnej, zajmowała się rozkładem podatków na departamenty, Pełniła funkcję Najwyższego Sądu Administracyjnego. Była sądem kompetencyjnym , rozstrzygała spory między organami administracji a organami sprawiedliwości , Rozpatrywała skargi na urzędników jeżeli popełniali przestępstwa

Podobne prace

Do góry