Ocena brak

Rada powiatu skład i struktura organizacyjna

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata , licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Struktura organizacyjna:

Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i l lub 2 wiceprzewodniczących. Zadania przewodniczącego rady: organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, i co najmniej raz na kwartał. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Ponad to Rada powiatu powołuje komisje stałe i doraźne. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

Kompetencje: stanowienie prawa, stanowienie statutu powiatu, stanowienie o kierunkach działania Zarządu powiatu, uchwalanie budżetu, uchwały w sprawach podatków i opłat, zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów, rada kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Podobne prace

Do góry