Ocena brak

Rada Polityki Pieniężnej

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Skład:

 • Przewodniczący czyli Prezes NBP

 • 9 członków, specjalistów z zakresu finansów

Członkowie rady powoływani są: 3 – prezydent, 3 – sejm, 3 – senat na sześć lat.

Organy uprawnione do powołania członka Rady odwołują go w przypadku:

 • zrzeczenie się funkcji

 • choroby trwałe uniemożliwiające sprawowanie funkcji

 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa

 • w czasie trwania kadencji członek rady nie może być członkiem partii politycznej ani związku zawodowego

 • członkowie rady nie mogą zajmować żadnych innych stanowisk ani podejmować działań zarobkowych lub publicznych poza pracą naukową, dydaktyczną

 • śmierć (wygaśnięcie mandatu)

Członkom rady przysługuje wynagrodzenie równe wysokości wynagrodzeniu wiceministrów NBP.

 • Posiedzenie rady zwołuje przewodniczący co najmniej raz w miesiącu

 • Ustalenia podejmowane są w formie uchwał ( przy obecności co najmniej 5 członków w tym przewodniczącego).

 • Tryb działania Rady określa regulamin ustalony przez Radę większością głosów

 • W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Rady Ministrów, bez prawa do głosu, może on przedstawić wnioski do rozpatrzenia przez radę

 • Stanowiska zajęte przez członków rady podczas głosowania podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Podobne prace

Do góry