Ocena brak

RADA NAJWYŻSZA UKRAINY

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

Rada Najwyższa składa się z 450 deputowanych ludowych, wybieranych na podstawie bezpośredniego, powszechnego i równego prawa wyborczego w głosowaniu tajnym. Kadencja wynosi 4 lata. Deputowanym może zostać tylko obywatel Ukrainy, który w dniu wyborów ukończył 21 lat, posiada czynne prawo wyborcze, mieszka nieprzerwanie na Ukrainie przez ostatnie 5 lat przed wyborami i nie był skazanym za popełnienie umyślnego przestępstwa. Wybory do Rady Najwyższej odbywają się w ostatnią niedzielę marca w czwartym roku kadencji, natomiast wybory przedterminowe do Rady Najwyższej Ukrainy zarządza Prezydent Ukrainy i przeprowadza je w ciągu 60 dni od dnia opublikowania postanowienia o rozwiązaniu parlamentu.

Wybory ograniczają się do jednej tury głosowania, w której obsadza się wszystkie mandaty w okręgach jednomandatowych. O wyborze decyduje bowiem zwykła większość uzyskanych głosów. Udział w wyborach jest całkowicie dobrowolny, a uzyskanie mandatu nie jest warunkiem uzyskania poparcia połowy uprawnionych do głosowania w danym okręgu. Deputowani do parlamentu mogą tworzyć frakcje. W skład każdej z frakcji musi wchodzić co najmniej 14 deputowanych. Aktualnie Ukraina stanowi jeden okręg wyborczy. Listę wyborczą, liczącą do 450 osób, mogą wystawiać wyłącznie zarejestrowane partie polityczne lub bloki wyborcze będące koalicją takich partii. Mandaty dzielone są proporcjonalnie pomiędzy te ugrupowania, które przekroczą wynoszący 3% próg wyborczy.

Do parlamentu wchodzą kolejne osoby z listy. Rada Najwyższa pracuje w trybie sesyjnym. Sesje składają się z posiedzeń planetarnych i posiedzeń stałych oraz komisji tymczasowych między posiedzeniami. Sesje zwoływane są w trybie zwykłym (rozpoczynają się w pierwszy wtorek lutego i września każdego roku) i nadzwyczajnym (zwołuje Przewodniczący Rady Najwyższej na żądanie 1/3 konstytucyjnego składu deputowanych lub na żądanie Prezydenta Ukrainy). Obrady Rady Najwyższej są jawne. Mogą zostać utajnione, jeśli decyzję taką podejmie większość konstytucyjnego składu Rady.

Kompetencje: określa zasady polityki wewnętrznej i zagranicznej , zatwierdzanie ogólnopaństwowych programów rozwoju państwa, uchwalanie budżetu państwa i sprawowanie kontroli jego wykonania, pociąganie Prezydenta Ukrainy do odpowiedzialności w trybie specjalnej procedury impeachmentu, sprawowanie kontroli nad działalnością Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Funkcje:

  1. Ustawodawcza (podstawowa funkcja ustrojowa Rady Najwyższej)

  2. Budżetowo-finansowe (kontrola finansów publicznych)

  3. Kontrolna (przysługuje Radzie Najwyższej w odniesieniu do działalności Gabinetu Ministrów Ukrainy)

  4. Kreacyjna (formułuje skład innych organów państwa np. Banku Narodowego, Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii, Centralnej Komisji Wyborczej, Sądu Konstytucyjnego)

Inicjatywa Ustawodawczaprawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje: Prezydentowi Ukrainy, deputowanym, rządowi oraz Bankowi Narodowemu. Tekst ustawy oraz uchwały o jej wejściu w życie podpisuje Przewodniczący Rady Najwyższej, a następnie przesyła do Prezydenta Ukrainy. Prezydent podpisuje ustawy w ciągu 15 dni od przedłożenia od podpisu i przekazuje do parlamentu. Prezydent może jednakże kontrolować ustawy uchwalone przez parlament, wykorzystując do tego prawo weta ustawodawczego. Rada Najwyższa może odrzucić weto prezydenta, jeśli zwróconą ustawę – po jej powtórnym rozpatrzeniu – ponownie uchwali większością głosów 2/3 składu konstytucyjnego deputowanych.

Podobne prace

Do góry