Ocena brak

Rada nadzorcza banku w formie S.A.

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Pełni funkcję nadzoru. Minimum 5 członków wybieranych przez walne zgromadzenie. Bank jest zobowiązany informować KNB o składzie Rady. Rada nadzorcza informuje KNB o składzie zarządu i jego zmianach. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością banku. Niema prawa do wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, może natomiast żądać od zarządu sprawozdań i wyjaśnień..

Jej szczególnym obowiązkiem jest ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty banku, a ponad to żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku banku. Do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.

Rada nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. Zasadniczo rada nadzorcza zbiera się na posiedzeniach. Warunkiem posiadania zdolności do podejmowania uchwał jest obecność co najmniej połowy członków, jeżeli wszyscy członkowie rady zostali zaproszeni na posiedzenie, o ile statut nie przewiduje inaczej. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

Podobne prace

Do góry