Ocena brak

Rada Ministrów - skład, tryb powoływania, kompetencje

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Rada Ministrów ( rząd ) jest organem władzy wykonawczej, która na co dzień kieruje państwem. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną. Stoi na czele całego systemu administracji rządowej. Do Rady Ministrów należą decyzje we wszystkich sprawach polityki państwa, których ustawy nie zastrzegły dla Prezydenta, albo innego organu administracji państwowej. W szczególności Rada Ministrów:

- zapewnia wykonanie ustaw;

- wydaje rozporządzenia;

- koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej;

- chroni interesy Skarbu Państwa;

- uchwala projeky budżetu państwa;

- zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz porządek publiczny;

- sprawuje kierownictwo w dziedzinie w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacji międzynarodowych;

- zawiera rozmowy międzynarodowe;

- sprawuje kierownictwo w dziedzinie obronności kraju;

Premier jest Prezesem Rady Ministrów. Rada Ministrów to premier i ministrowie.

Podobne prace

Do góry