Ocena brak

Rada Ministrów (organy wewnętrzne)

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

Ustawa o organizacji i trybie pracy RM oraz o zakresie działania ministrów stwarza możliwość tworzenia różnych organów wewnętrznych:

-stałych komitetów RM,

-komitetów do rozpatrywania określonej sprawy,

-rad i zespołów.

RM może tworzyć, w drodze rozporządzenia, stałe komitety RM jako organy pomocnicze i opiniodawcze.

Rada ta może też postanowić, że rozpatrywanie określonych spraw będzie możliwe wyłącznie po zapoznaniu się ze stanowiskiem stałego komitetu.

Prezes RM może tworzyć Komitety do rozpatrywania określonej sprawy; może to czynić z inicjatywy RM bądź własnej. Na czele komitetu stoi jego przewodniczący. Jednakże Prezes RM może przewodniczyć w każdym z komitetów bez względu na to, czy został powołany do składu komitetu. Obecnie obowiązuje rozporządzenie RM z 25 listopada 1997r. w sprawie utworzenia stałych komitetów RM, które zostało zmienione rozporządzeniem z 15 września 1998r. Według znowelizowanego rozporządzenia istnieją następujące stałe komitety RM:

1) Komitet Ekonomiczny RM,

2) Komitet Społeczny RM,

3) Komitet Spraw Obronnych RM,

4) Komitet RM do Spraw Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju.

W skład stałych komitetów RM wchodzą członkowie RM wyznaczeni przez Prezesa RM po porozumieniu z przewodniczącym komitetu. przewodniczących stałych komitetów powołuje i odwołuje Prezes RM. Celem działania stałych komitetów jest uzgadnianie stanowiska członków RM, inicjowanie, przygotowywanie i przedstawianie RM i Prezesowi RM projektów rozstrzygnięć, opinii lub udzielania rekomendacji oraz analizowanie sytuacji w poszczególnych dziedzinach polityki Rządu. stały komitet RM może powoływać zespoły robocze lub ekspertów do opracowywania analiz, prognoz, ekspertyz oraz koncepcji i projektów rozwiązań programowych.

Z inicjatywy RM lub własnej Prezes RM może tworzyć rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze w sprawach zagadnień należących do zakresu działań RM lub Prezesa RM. Rada Ministrów może powoływać, w drodze rozporządzenia, komisje wspólne, składające się przedstawiciele Rządu oraz zainteresowanej instytucji lub środowiska społecznego. Celem komisji wspólnej jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych dla polityki Rządu oraz interesów reprezentowanej w komisji instytucji lub środowiska.

Ustawa z 8 sierpnia 1996r. przewiduje, że przy Prezesie RM działa Rada Legislacyjna. 1 października 1996r. w drodze ustawowej zostało utworzone przy RM Kolegium do Spraw Służb Specjalnych jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, nadzoru i koordynowania działań UOP i Wojskowych Służb informacyjnych (służby specjalne), oraz podejmowanych dla ochrony bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Na podstawie ustawy z 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych działa przy RM Komitet Informacji Niejawnych jako organ opiniodawczo-doradczy w zakresie informacji niejawnych.

Podobne prace

Do góry