Ocena brak

Rada Ministrów (odwoływanie)

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

Prezes RM składa dymisję RM na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. Ponadto Prezes RM składa dymisję RM w razie:

1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla RM,

2) wyrażenia RM wotum nieufności,

3) rezygnacji Prezesa RM.

Przyjmując dymisję RM Prezydent powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej RM. Sejm może wyrazić wotum nieufności RM bądź poszczególnemu ministrowi. Prezydent odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności. Na wniosek Prezesa RM Prezydent może dokonywać zmian na stanowiskach poszczególnych ministrów.

Podobne prace

Do góry