Ocena brak

Rada Ministrów jako organ administracji gospodarczej

Autor /Zygmunt Dodano /11.08.2011

 • opracowuje i zgłasza Sejmowi projekty ustaw niezbędne z pkt widzenia realizacji zadań państwa wobec gospodarki

 • prowadzi politykę wew i zagraniczną RP, odpowiada za kierowanie i koordynowanie i kontrolę nad organami adm rządowej w których kompetencji znajdują się sprawy gospodarcze

 • wydaje akty wykonawcze ze sfery gospodarczej, oddziaływuje poprzez swoich członków

 • organy wew RM mają charakter stałych lub doraźnie tworzonych komitetów (działają jako organy opiniotwórczej pomocniczej do RM). Obecnie są to Komitet Ekonomiczny, K. Społeczny, K. Spraw Obronnych , K. do Spraw Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju - nie wydają one decyzji wiążącej są jedynie organem doradczym i opiniotwórczym przy RM. W sprawach makroekonomicznych podstawowe znaczenie ma K. Ekonomiczny . Do zakresu jego działań należą sprawy projektów aktów normatywnych, programów oraz analiz i sprawozdań dot polityki gospodarczej państwa a szczególnie:

 • - planowania i realizacji dochodów i wydatków budżetu państw a

 • zasad rozwoju gospodarczego kraju, rozwoju rynku finansowego

 • zmian strukturalnych i przekształceń własnościowych

 • ekonomicznych aspektów ochrony środowiska

 • międzynarodowej współpracy gospodarczej i zaangażowania kapitału zagranicznego

 • prognoz koniunktury gospodarczej i zasad realizacji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju

 • inne sprawy zlecone przez RM lub jej prezesa

Zadaniem tego komitetu jest wypracowanie na potrzeby RM projektów aktów normatywnych - chodzi o ostateczne uzgodnienia, które powinny ułatwiać merytoryczną dyskusję na posiedzeniach RM.

Podobne prace

Do góry