Ocena brak

RADA MINISTRÓW i ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

W skład RM wchodzą: Prezes RM, Wiceprezesi RM, Ministrowie, Przewodniczący określonych w ustawach komisji

Powołanie RM wymaga współdziałania najwyższych organów państwowych; Prezydenta i Sejmu. Odbywa się następująco: Prezydent desygnuje Prezesa RM, a na jego wniosek powołuje RM w składzie zaproponowanym przez Prezesa RM, w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji RM.

Na wniosek Prezesa RM Prezydent może dokonywać zmian na stanowiskach poszczególnych ministrów.

KOMPETENCJE: korzysta RM z inicjatywy ustawodawczej, wydaje rozporządzenia w celu wykonywania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień, podejmuje uchwały w zakresie wykonywania swoich konstytucyjnych uprawnień, do RM należą sprawy polityki państwa niezastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego, RM kieruje adm. rządową; koordynuje i kontroluje pracę organów adm. rządowej, zapewnia wykonanie ustaw, uchwala projekt budżetu państwa, kieruje wykonywaniem budżetu państwa

ORGANY WEWNĘTRZNE RM: stałe komitety RM, komitety do rozpatrywania określonej sprawy, rady i zespoły

RM może tworzyć, w drodze rozporządzenia stałe komitety RM jako organy pomocnicze i opiniodawcze.

Prezes RM może tworzyć komitety do rozpatrywania określonej sprawy; może to czynić z inicjatywy RM bądź własnej

Celem działania stałych komitetów jest uzgadnianie stanowiska członków RM, inicjowanie, przygotowywanie i przedstawienie RM i Prezesowi RM projektów rozstrzygnięć RM opinii oraz analizowanie sytuacji w poszczególnych dziedzinach polityki Rządu. Prezes RM może tworzyć rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze.

Przy RM utworzono Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, nadzoru i koordynowania działań UOP i Wojskowych Służb Informacyjnych ( służby specjalne ) oraz podejmowanych dla ochrony bezpieczeństwa państwa działań policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

POSIEDZENIA RM

Zwołuje je Prezes RM, on też ustala ich porządek obrad oraz im przewodniczy. W wyjątkowych sytuacjach Prezydent może zwołać Radę Gabinetową , której nie przysługują kompetencje RM.

Posiedzenia RM odbywają się przy obecności większości członków RM, udział jest obowiązkowy. Posiedzenia mają charakter poufny, Prezes RM może zarządzić tajność całości lub części posiedzenia ze względu na np. tajemnicę państwową.

Prezes RM może zezwolić zaproszonym osobom na przysłuchiwanie się posiedzeniu.

Rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia, jednak gdy jest to niemożliwe następuje głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

RM informuje opinię publiczną o przedmiocie posiedzenia oraz podjętych rozstrzygnięciach gdy nie jest to utajnione.

Podobne prace

Do góry