Ocena brak

Rada Ministrów (członkowie i pełnomocnicy rządu)

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

Członek RM Uczestniczy w ustalaniu polityki państwa i ponosi odpowiedzialność za treść i za realizację działań Rządu; obowiązany jest do inicjowania i opracowywania, w zakresie swojego działania, polityki rządu, przedkładania inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzeniu RM.

Członkowie RM ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność RM, jak również odpowiedzialność indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez Prezesa RM. Konsekwencją pociągnięcia do odpowiedzialności parlamentarnej jest wotum nieufności.

Członek RM realizuje politykę ustalona przez Rząd. W tym celu:

-współdziała z innymi członkami RM,

-nadzoruje działalność terenowych organów administracji rządowej,

-współdziała z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi i przedstawicielami środowisk zawodowych i twórczych,

-występuje do Prezesa RM o powołanie zespołów międzyresortowych do wykonywania zadań wykraczających poza zakres swojego działania,

-powołuje rady i zespoły, jako organy pomocnicze w sprawach należących do jego działań.

Pełnomocnicy rządu- RM może ustanowić pełnomocników rządu do określonych spraw o charakterze czasowym, których przekazanie członkom RM nie jest celowe. Pełnomocnikiem rządu może być sekretarz stanu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w zakresie zadań o zakresie regionalnym- wojewoda.

Pełnomocników rządu powołuje i odwołuje Prezes RM. RM określa w drodze rozporządzenia, zakres udzielnych pełnomocnikowi upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością oraz zapewnienia mu obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej wraz ze wskazaniem sposobu finansowania działalności pełnomocnika.

Podobne prace

Do góry