Ocena brak

Rada gminy - skład i kompetencje

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Rada gminy to organ uchwałodawczy i kontrolny. W jej skład wchodzą radni(od 15 do 100). Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i 1-3 wiceprzewodniczący. Radni obradują na sesjach- zwyczajnych(raz na kwartał) i nadzwyczajnych-zwołuje przewodniczący.

Radni pracują w komisjach stałych i doraźnych. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy; może samodzielnie stanowić we wszystkich sprawach które nie zostały zastrzeżone do rozstrzygnięcia w referendum, albo powierzone przez ustawę innych podmiotów, określenie podstawowych kierunków działania gminy, Rada wybiera Zarząd oraz Wójta, Burmistrza lub Prezydenta, podejmuje decyzję w sprawie mienia komunalnego i praw majątkowych, przekraczające zakres zwykłego zarządu, ma kompetencje kontrolne m.in. wobec wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych, kontroli Rady podlega Zarząd Gminy.

Podobne prace

Do góry