Ocena brak

Rada gminy

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

 • Artykuł 18 ustawy gminnej przyjmuje zasadę domniemania właściwości rady, przekazując jej wszystkie sprawy z zakresu działania gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

 • Ponadto ustawa ta określa katalog najważniejszych spraw gminy, gdzie rada ma właściwość wyłączną. Są to sprawy:

 1. Organizacyjne (uchwalanie statutu gminy; ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych; podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w trybie porozumienia; podejmowanie uchwał w sprawach: tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, ich rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych; podejmowania uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami)

 2. Planistyczne (uchwalanie: budżetu gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych)

 3. Finansowo – majątkowe (przekazywanie jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania, a także zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki; podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach; podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; przyjmowanie lub odrzucanie spadków i zapisów; emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta; zaciąganie długoterminowych pożyczek; ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym; zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy; określenie zasad dysponowania udziałami i akcjami przez wójta; wyposażenie w majątek przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych; określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania; wydzielanie środków na współdziałanie z innymi gminami)

 4. Osobowe (powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy)

 5. Kierowniczo-kontrolne (stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności; rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi z tego tytułu)

 6. Inne, takie jak podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, nadawania honorowego obywatelstwa gminy.

  • Rada gminy wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Funkcji tych nie można łączyć ze stanowiskiem wójta lub burmistrza (prezydenta). Ustawa gminna nie zalicza przewodniczącego do organów gminy.

  • Ustawowo określoną kompetencją przewodniczącego jest zwoływanie sesji rady gminy, a także organizowanie pracy rady i prowadzenie jej obrad. Szczegółowy zakres działania przewodniczącego oraz jego zastępców ustalany jest przez radę w statucie gminy.

  • Rada ze względu na swój społeczny charakter nie może obradować ciągle. Jej charakter pracy jest sesyjny, a sesje są czasowo ograniczone.

  • Ze względu na szeroki zakres zadań rady istnieje potrzeba przekazywania części jej zadań innym organom do rozstrzygania. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają komisjeorgany wewnętrzne rady. Ich istnienie, przedmiot działania oraz skład osobowy zależą w zasadzie od uznania rady, która może powołać komisje stałe, z których jedna o charakterze obligatoryjnym jest nazywana w ustawie (komisja rewizyjna dla kontroli wójta).

  • Rada może powołać również komisje doraźne dla wykonania zadań nadzwyczajnych.

  • W praktyce prawie wszystkie sprawy, które są przedmiotem obrad rady, omawia się uprzednio na posiedzeniach komisji.

Podobne prace

Do góry