Ocena brak

Rada Bezpieczeństwa – zasady działania

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Rada Bezpieczeństwa może stosować środki przymusu politycznego, ekonomicznego a nawet militarnego wobec państw, które naruszają podstawowe zasady współżycia międzynarodowego (agresja, masowe łamanie praw człowieka).

Decyzje Rady Bezpieczeństwa zapadają:

  • W sprawach proceduralnych – większością głosów 9 członków

  • We wszystkich innych sprawach – większością głosów 9 członków włączając w to głosy wszystkich stałych członków, z tym jednak zastrzeżeniem, że w sprawach dotyczących pokojowego załatwienia sporów strona w sporze wstrzymuje się od głosowania.

Powyższy system głosowania uzależnia podjęcie przez Radę Bezpieczeństwa decyzji w sprawach merytorycznych od jednomyślności jej stałych członków. Każdemu z wielkich mocarstw mającemu stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, Karta przyznaje prawo weta.

Zasady głosowania opierają się na realistycznym założeniu, że zapewnienie pokoju możliwe jest wówczas, gdy ma miejsce jednomyślność wielkich mocarstw, będącymi ośrodkami siły politycznej i militarnej.

Struktura i mechanizm decyzyjny RB są obecnie, w ocenie wielu państwa, anachroniczne i nie odzwierciedlają aktualnego układu sił na arenie międzynarodowej. Postuluje się zmiany w kierunku zwiększenia stałych członków RB o Niemcy, Japonię, Brazylię, Indie i Nigerię oraz zwiększenie uprawnień dotyczących możliwości szybszego i skuteczniejszego działania poprzez oddanie do jej dyspozycji stałego kontyngentu wojsk i zwiększenie środków finansowych RB.

Do góry