Ocena brak

RACJONALIZACJA ŻYWIENIA LUDNOŚCI I JEJ EFEKTY

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Zadaniem tej części podręcznika |est przedstawienie środków służących racjonalizacji żywienia społeczeństwa, co w konsekwencji ma prowadzić do jego lepszego stanu zdrowa. Poprawa sposobu żywienia ludności wymaga bowiem podjęcia wielu działań na róznycn szczeblach, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Część lę rozpoczyna rozdział poświęconym polityce wyżywienia ludności, jej zakresowi, priorytetom oraz instrumentom wdrażania, a także ocenie skuteczności reaizacji tej polityki

Prawidłowy sposób żywienia w dużej mierze wynika ze zna|omości zasad żywienia, dlatego następny rozdział poświecony jest metodom upowszechniania wiedzy żywieniowej w społeczeństwie oraz planowaniu i ocenie efektywności działań popularyzacyjnych. Omowiono także rolę mediów i różnych instytucji w upowszechnianiu wiedzy o żywieniu oraz przedstawiono źródła wiarygodnych informacji o zasadach właściwego odżywiania się.

Kolejny rozdział przedstawia analizę najbardziej popularnych diet alternatywnych, w szczególności wegetarianizmu i niektórych diet odchudzających pod względem podaży energii i składników odżywczych oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń zdrowotnych

Ostatnie dwa rozdziały omawiają bardzo aktualne zagadnienie, jakim jest produkcja żywności wzbogacanej oraz suplemenłacja diety składnikami odżywczymi Zarówno wzbogacanie zy<vności. jak i suplementacja stanowią strategie poprawy stanu wyżywienia ludności, ale niosą przy tym pewne zagrożenia, które powinny być minimalizowane pcprzez odpowiednie regulacje prawne.


 

Podobne prace

Do góry