Ocena brak

Rachunkowość zadania

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Rachunkowość zadania

Transkrypt

Konta wykazują salda:
1. finansowy majątek trwały – 700, w tym akcje obcych jednostek 500, długoterminowe
pożyczki 200
2. rozrachunki z odbiorcami 2400$ co stanowi 8640
3. rozrachunki z dostawcami 3000$, co stanowi 11100
4. rachunek bieżący 8000
5. kredyty bankowe 3000
Operacje gospodarcze w miesiącu:
1. sprzedano akcje obcych jednostek
a) wartość sprzedanych akcji wg cen ewidencyjnych 150
b) wpływ na rachunek bieżący sumy za sprzedane akcje 225
2. otrzymano wyciąg z rachunku bieżącego stwierdzający wpływ dywidendy od akcji
obcych jednostek 50
3. otrzymano wyciąg bankowy z rachunku bieżącego stwierdzający wpływ odsetek za
bieżący okres od udzielonych jednostkom długoterminowych pożyczek 80
4. otrzymano wyciąg z rachunku bieżącego stwierdzający wpływ od odbiorcy
zagranicznego 2400$ po kursie dnia 3,70, to stanowi
a) wpływ na rachunek bankowy 8880
b) suma należności 8460
c) różnice kursowe 240
5. otrzymano wyciąg z rachunku bieżącego stwierdzający spłatę zobowiązania wobec
dostawcy zagranicznego 3000$ po kursie 3,60
a) wypłata z rachunku 10800
b) suma zobowiązania 11100
c) różnice kursowe 300
6. otrzymano wyciąg z rachunku bieżącego stwierdzający dopisanie należnych odsetek
od sum lokowanych na rachunku bieżącym 400
7. otrzymano wyciąg stwierdzający naliczenie odsetek od zaciągniętych kredytów 350
Polecenia: otworzyć konta, zaksięgować, ustalić wynik osiągnięty przez jednostkę na
operacjach finansowych.
Finansowy majątek trwały
Sp. 700

150 (1a)

Rozrach. z dostawcami
(5b) 11100

11100 sp.

rozrach. z odbiorcami
sp. 8640

8640 (4b)

rach. bieżący
Sp. 8000
(1b) 225
(2)
50
(3)
80
(4a) 8880
(6) 400

kredyty bankowe
3000 sp.

10800 (5a)
350 (7)

przychody finansowe
225
50
80
240
300
400

(1b)
(2)
(3)
(4c)
(5c)
(6)

koszty finansowe

wynik finansowy

(1a) 150
(7) 350

przychody - 1295
koszty
- 500
___________________________
795

stany początkowe:
1. kasa
2. rachunek bieżący
3. inne środki pieniężne
4. rozrachunki publiczno – prawne
5. rozrachunki z dostawcami
6. rozrachunki z odbiorcami

3000
20000
4000
3000
11000
9000

operacje gospodarcze:
1. otrzymano wyciąg
a) przelew zobowiązań wobec dostawców 8000
b) przelew podatku dochodowego od wynagrodzeń 2000
2. od odbiorcy otrzymano czek rozrachunkowy potwierdzony tytułem uregulowania
należności 4000
3. raport kasowy zawiera następujące informacje:
a) pobranie przez pracownika zaliczki na pokrycie kosztów podróży
służbowej 1000
b) zapłata rachunku za naprawę maszyny biurowej 500
c) wpłata gotówki od odbiorcy 600
4. czek rozrachunkowy od odbiorcy złożono do banku do realizacji 4000
5. otrzymano wyciąg potwierdzający
a) realizację czeku rozrachunkowego 4000
b) otwarcia akredytywy 3000
6. wyciąg bankowy z rachunku pomocniczego stwierdzający
a) przelew zobowiązań 2500
b) zwrot niewykorzystanej akredytywy 500
7. wyciąg bankowy z rachunku bieżącego potwierdzający zakup jednorocznych obligacji
państwowych 4000
kasa
sp. 3000 1000 (3a)
(3c) 600
500 (3b)

r – k bieżący
sp. 20000 8000 (1a)
(5a) 4000 2000 (1b)
(6b) 500
3000 (5b)
4000 (7)

inne śr. pieniężne
sp. 4000
(2) 4000

4000 (4)

rozrach. publ.-prawne
(1b) 2000 3000 sp.

pozost. rozr. z pracow.
(3a) 1000

(1a) 8000
(6a) 2500

11000 sp.

Usługi obce
(3b) 500

akredytywy
(5b) 3000

rozrach. z dostawcami

2500 (6a)
500 (6b)

rozrach. z odbiorcami
Sp. 9000

4000 (2)
600 (3c)

środki pien. w drodze
(4) 4000

4000 (5a)

krótkoter. pap. wartościowe
(7) 4000

Art. 3 ust. 1 p.14 – zdefiniowane pojęcie rzeczowego majątku trwałego (materiały i towary)
Art. 17 ust. 2 p.4 zagadnienia z ewidencji materiałów i towarów
Art. 28 ust.5 – materiały czy towary wycenia się w ciągu roku wg cen nabycia
Art. 28 ust. 2 p.1 – cena nabycia (cena zakupu, cena nabycia, cena sprzedaży netto)
Art. 28 ust. 1 p.4 – metodologia wyceny materiałów i towarów na dzień bilansowy (cena
nabycia, koszt wytworzenia)
Art. 28 ust. 2 p. 3 - cena sprzedaży netto
Art. 34 ust. 1 p.1 - jednostka może dokonywać wyceny towarów w cenach zakupu
Art. 34 ust. 1 p.2 - stałe ceny ewidencyjne (konto odchylenia cen ewidencyjnych)
Art. 34 ust. 1 p. 4 – możliwość ustalania wartości majątku przy założeniu korzystania przez
jednostkę przy ustalaniu rozchodów materiałów i towarów wg 4 metod:
1. cen przeciętnych
2. metody fito (pierwsze weczło – wyszło)
3. metody lifo ( ostatnie weszło – pierwsze wyszło)
4. szczegółowa identyfikacja)
Obrót materiałowy (przy cenach ewidencyjnych)
Rozrach. z dostaw.
Rozlicz. zakupu
mat. na składzie
koszty wg rodz.
______________
________________
_______________
f-ra dostawy
dowód PZ
Ewidencja stałych cen ewid. W dowodzie PZ przebiega następująco:
Rozrach. z dost.
Rozlicz. zakupu
materiały na skł.
Odchyl. od cen i mat.
_______________
________________
1. f-ra dostawy
2. dowód PZ
____________________________________________________
3a

1) obliczamy wskaźnik narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych wg wzoru
( Orp + Oo ) x 100
-----------------------Wno =
Mrk + Mr
Wno – wskaźnik narzutu odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
Orp – odchylenie odciążające stan początkowy materiałów
Oo – odchylenie stwierdzone w czasie bieżącego okresu
Mrk – stan końcowy materiałów
Mr – rozchód materiałów korygowany od odchylenia
2) obliczamy kwotę odchyleń od cen ewidencyjnych dotyczącą całości rozchodów materiałów
Mr x Wno
--------------Or =
100
Materiały na składzie
odchylenia od cen ewid.
Zużycie materiałów i energii
1 __________________
2 _____________________
3 __________________________________________
zadanie 4.3
Saldo konta „kasa” wynosi 3 500
Zaksięgować następujące operacje gospodarcze:
1. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na koszty podróży służbowej

500,dokumenty: polecenie wyjazdu służbowego i raport kasowy
2. Pracownik złożył rozliczenie kosztów podróży służbowej na sumę

440,3. Pracownik wpłacił do kasy nie rozliczoną część zaliczki na koszty podróży służbowej
zł ..............
dokumenty: polecenie wyjazdu służbowego i raport kasowy
4. Wypłacono pracownikowi do rozliczenia zaliczkę na zakup materiałów zł
l 000,dokumenty: Kw i raport kasowy
5. Pracownik złożył fakturę za zakupione materiały na sumę

l 100,Materiały przyjęto do magazynu
6. Wypłacono pracownikowi różnicę wynikającą z rozliczenia zaliczki na zakup materiałów
zł ..............
Na podstawę powyższych informacji dokonać niezbędnych księgowań.
Kasa
Sp. 3500 500 (1)
(3) 60 1000 (4)
100 (6)

rozrach. z pracownikami
(1) 500
440 (2)
(4) 1000 60 (3)
(6) 100 1100 (5)

pozostałe koszty
(2) 440

rozliczenie zakupu
(5) 1100 1100 (5a)

materiały na składzie
(5a) 1100

zadanie 5.2
W spółce salda wybranych kont w dniu 1 grudnia były następujące:
- materiały na składzie 20 000
- odchylenia od cen ewidencyjnych (Ct) 400
- rozliczenie zakupu
o materiały w drodze 6 000
o dostawy niefakturowane
1. na podstawie dowodu PZ przyjęto do magazynu zafakturowane w poprzednim okresie
sprawozdawczym materiały; wartość materiałów według cen ewidencyjnych 6 400
2. otrzymano fakturę od dostawcy „A” zawierającą następujące dane
o materiały
4 800
o VAT 22% 1 052
o Suma faktury 5 856
Materiały objęte powyższą fakturą przyjęto do magazynu w ubiegłym miesiącu.
3. otrzymano od dostawcy „Z” fakturę zawierającą następujące dane:
o Materiały 40 000
o VAT 7%
2 800
o Suma faktury 42 800
4. otrzymano od dostawcy „Z” materiały i przyjęto je do magazynu na podstawie dowodu Pz
do magazynu według cen ewidencyjnych na sumę 38 000
5. otrzymano fakturę od dostawcy „M” zawierającą następujące dane:
o Materiały 4 500 kg po 4,- - 18 000
o VAT 22% 3 960
o Suma faktury 21 960
6. otrzymano od dostawcy „M” (dotyczy poz. 5) 4 000 kg materiału; materiały wyceniono w
dowodzie Pz po 4,40 za 1 kg
.................................
7. wysłano do dostawcy „M” reklamację w związku z niedotrzymaniem zafakturowanej ilości
materiałów oraz zwrócono fakturę. Dostawca reklamację uznał i przysłał nową fakturę
zawierającą następujące dane:
o Materiały 16 000
o VAT 22% 3 520
o Suma faktury 19 520
8. otrzymano fakturę od dostawcy „N” zawierającą następujące dane
o Materiały 16 000
o VAT 7% 1 120
o Suma faktury 17 120
9. otrzymano od dostawcy „B” materiały, które wyceniono w dowodzie Pz na sumę 18 000;
faktury do końca okresu nie otrzymano
10. zgodnie z zestawieniem dowodów Rw wydano z magazynu w bieżącym okresie materiały
w wartości według cen ewidencyjnych 80 000.

Materiały na składzie
Sp. 20000 80000 (10)
(1) 6400
(4) 38000
(6) 17600
(9) 18000

odch. od cen ewidencyjnych
(2b) 800 400 Sp
(4a) 2000 400 (1a)
1600 (6a)

rozrach. z dostawcami
5856 (2)
42800 (3)
21960 (5)
21960 (7)
19520 (7b)
17120 (8)

VAT naliczony
(2a) 1056
(3a) 2800
(5a) 3960
(7a) 3960
(7c) 3520
(8a) 1120

rozliczenie zakupu
Sp 6000 4000 Sp
(1a) 400
6400 (1)
(2) 5856
1056 (2a)
(3) 42800
800 (2b)
(5) 21960
2800 (3a)
(6a) 1600
38000 (4)
(7) 21960
2000 (4a)
(7b)19520 3960 (5a)
(8) 17120 17600 (6)
3960 (7a)
3520 (7c)
1120 (8a)
18000 (9)
zużycie mat. i energii
(10) 80000

Zadania obowiązujące na zaliczeniu – 3.1, 3.2, 4.3, 5.2, 5.9, 5.10, 6.1, 6.2, 6.6,
6.7, 6.10, 6.11, 7.4, 7.5

Materiały
Przychody
Data ilość
1.06
100
4.06
200
10.06 300

cena wartość
4,400
5,50 1100
6,1800

rozchody
data ilość
5.06 200
12.06 250

cena
5,5,75

wartość
1000
1437,50
----------2437,50

a) metoda – ceny przeciętne
b) metoda fifo
c) metoda lifo
ad. A) ( 400 + 1100 ) : ( 100 + 200 ) = 5,12.6
( 400 + 1100 + 1800 – 1000 (rozchód z 5.06) ) : ( 100 + 200 + 300 – 200 ) =
= 5,75
ad. B) rozchody:
data
ilość
5.06
200
100 x 4,- = 400
100 x 5,50 = 550
-----------------------

12.06

ad c)

250

950
100 x 5,50 = 550
150 x 6,- = 900
---------------------1450

5.06
200 x 5,50 = 1100
12.06
250 x 6,- = 1500
------------------------------------2600

art. 3 ust. 1 p.11 – dotyczy środków trwałych
art. 3 ust. 1 p. 12 – inwestycje rozpoczęte
art. 3 ust. 1 p. 13 – wartości niematerialne i prawne
art. 31, 32, 33
Zadanie 6.1
Jednostka gospodarcza dysponowała na początku stycznia następującymi środkami
pieniężnymi – „rachunek bieżący” – 50 000
1. otrzymano od przedsiębiorstwa budowlano – montażowego fakturę
o za wykonanie robót związanych z budową hali fabrycznej 24 000
o VAT 22% 5 280
o Suma faktury 29280
2. otrzymano wyciąg bankowy stwierdzający spłatę zobowiązania wobec dostawcy z
przyznanego kredytu na budowę hali fabrycznej 29 280
3. otrzymano fakturę od przedsiębiorstwa „X”
o Za dostarczoną maszynę wymagającą montażu 1 000
o VAT 22% 220
o Suma faktury 1 220
4. spłacono zobowiązanie wobec dostawcy „X” z rachunku bieżącego; wyciąg bankowy
otrzymano na sumę 1 220
5. otrzymano fakturę dostawcy
o za montaż zakupionej maszyny 200
o VAT 22% 44
o Suma faktury 244
6. otrzymano fakturę dostawcy
o za zakupiony samochód dostawczy 30 000
o VAT 22% 6 600
o Suma faktury 36 600
Jednocześnie wystawiono dowód OT stwierdzający przyjęcie samochodu do eksploatacji
7. otrzymano wyciąg bankowy z rachunku bieżącego stwierdzający uregulowanie
zobowiązania wobec dostawcy samochodu 36 600
8. sporządzono protokół przekazania zakupionej maszyny do eksploatacji ........................
Otworzyć konta, zaksięgować operacje, zamknąć konto inwestycje i ustalić jego saldo, co ono
oznacza?

Rach. bieżący
Sp. 50000 12200 (4)
36600 (7)

VAT naliczony
(1b) 5280
(3a) 220
(5b) 44
(6b) 6600

rozliczenie zakupu
(1) 29280 24000 (1a)
(3) 1220
5280 (1b)
(5) 244
220 (3a)
(6) 36600 1000 (3b)
200 (5a)
44 (5b)
30000 (6a)
6600 (6b)
inwestycje
(1a) 24000 1200 (8)
(3b) 1000
(5a) 200
--------------------------25200 1200
24000 Sk.
---------------------------25200 25200

rozrach. z dostawcami
(2) 29280 29280 (1)
(4) 1220
1220 (3)
(7) 36600
244 (5)
36600 (6)

kredyt bankowy
29280 (2)

środki trwałe
(6a) 30000
(8) 1200

Zadanie 6.2
Konta środków pieniężnych wykazywały na dzień 1.10 następujące salda: „rachunek bieżący”
– 2 200 000, „kredyt bankowy” (inwestycyjny) – 200 000
1. otrzymano od przedsiębiorstwa budowlanego fakturę
o Za wykonanie części robót przy wznoszeniu hali fabrycznej 700 000
o VAT 22% 154 000
o Suma faktury 854 000
2. otrzymano wyciąg bankowy stwierdzający uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy z
rachunku bieżącego 854 000
3. otrzymano fakturę od dostawcy zagranicznego „X” za zakupioną maszynę wymagającą
montażu; suma faktury 4 000 USD
o Po kursie 3,6 - 14400
o Cło w kwocie 2880
o VAT 3801,6
4. otrzymano wyciąg bankowy stwierdzający zobowiązania wobec dostawcy „X” z
przyznanego na ten cel kredytu 14 400
5. otrzymano fakturę od dostawcy „Z” za roboty związane z wymurowaniem fundamentu do
zakupionej maszyny oraz ulokowaniem jej na fundamencie
o kwota netto 2 000
o VAT 22% 440
o Suma faktury 2 440
6.otrzymano fakturę od dostawcy „Y” za zakupioną maszynę nie wymagającą montażu
o Kwota netto 120 000
o VAT 22% 26 400
o Kwota faktury 146 400
7. otrzymano wyciąg bankowy z rachunku bieżącego stwierdzający uregulowanie

zobowiązania wobec dostawcy „Y”, „Z” ....................
8. otrzymano wyciąg bankowy z rachunku bieżącego stwierdzający policzenie odsetek od
udzielonego kredytu bankowego 300
9. sporządzono dowód OT stwierdzający przekazanie do eksploatacji maszyny wymagającej
montażu na kwotę ................................
Otworzyć konta, zaksięgować operacje, zamknąć konta inwestycje.
Rachunek bieżący
Sp.2200000 854000 (2)
148840 (7)
300 (8)
rozliczenie zakupu
(1) 854000 700000 (1a)
(3a) 14400 154000 (1b)
(3b) 2880 14400 (3d)
(3c) 3801,6 2880 (3e) cło
(5) 2440
3801,6 (3f)
(6) 146400 2000 (5a)
440 (5b)
26400 (6a)
120000 (6b)
rozrach. z dost. zagran.
(4) 14400 14400 (3a)

kredyt bankowy
200000 Sp.
14800 (4)
inwestycje
(1a) 700000 19980 (9)
(3d) 14400
(3e) 2880
(4)
400 (różn.kursowe)
(5a) 2000
(8) 300
----------------------------19980 19980
Rozrach. z urz. Celnym
2880 (3b)
3801,6 (3c)

rozlicz. z dostawcami
(2) 854000 854000 (1)
(7) 148840 2440 (5)
146400 (6)
VAT naliczony
(1b) 154000
(3f) 3801,6
(5b) 440
(6a) 26400

środki trwałe
(6b) 120000
(9) 19980

Zadanie 6.6
Na dzień 1.01 jednostka gospodarcza posiadała, między innymi następujące składniki
majątkowe: „środki trwałe” – 1 420 000, „umorzenie środków trwałych” – 320 000,
„inwestycje” – 500 000.
Środki trwałe będące w dyspozycji jednostki umarza się i amortyzuje według następujących
rocznych stóp amortyzacyjnych:
a) środki trwałe o wartości początkowej 1 200 000 - 10%, środki te są zainstalowane w
wydziałach produkcyjnych
b) środki trwałe o wartości początkowej 220 000 - 6%, środki te są zainstalowane w
administracji jednostki.
1. na podstawie protokółu zdawczo – odbiorczego OT przyjęto do eksploatacji nowy środek
trwały wykonany w ramach działalności inwestycyjnej (stopa amortyzacji 10%) i
zainstalowano w wydziale produkcyjnym 280 000
2. na podstawie dowodu PT przekazano nieodpłatnie szkole maszynę produkcyjną
a) wartość początkowa maszyny 120 000
b) dotychczasowe umorzenie 35 000
c) wartość bieżąca 85 000
d) VAT 22% 18 700
3. wystawiono fakturę za sprzedany środek trwały zaliczony do grupy o 10% stopie
amortyzacyjnej: wartość środka trwałego – 300 000, VAT 22% - 66 000, suma faktury –

366 000
a) Wartość początkowa środka trwałego 360 000
b) Dotychczasowe umorzenie (umorzenie na dzień 1.01 wynosiło 120 000) 123 000
c) Bieżąca (księgowa) wartość środka trwałego 237 000
4.otrzymano fakturę za remont bieżący środka trwałego eksploatowanego w wydziale
produkcyjnym
o Usługa remontowa 3 500
o VAT 22% 770
o Suma faktury 4 270
5. w końcu miesiąca sporządzono tabelę amortyzacyjną, na podstawie której zaksięgowano
zużycie środków trwałych w bm. .............................
Otworzyć konta, zaksięgować operacje, ustalić bieżącą (księgową) wartość środków trwałych
na koniec miesiąca stycznia.
Środki trwałe
Sp.1420000 35000 (2b)
(1) 280000 85000 (2c)
123000(3b)
237000(3c)
----------------------------1700000 480000
1220000 Sk
amortyzacja
(5) 11100

pozostałe koszt. operac.
(2c) 85000
(2d) 18700
(3c)237000
(4) 3500

pozost. przych. operac.
300000 (3)
amortyzacja za m-c

umorz. środków trwałych
(2b) 35000 320000 Sp.
(3b)123000 11100 (5)
-----------------------------158000 331100
Sk. 173100

inwestycje
Sp. 500000 280000 (1)

VAT należny
18700 (2d)
66000 (3)

Rozrach. z dostawc.
4270 (4)

rozr. z odbiorc.
(3)366000

VAT naliczony
(4) 770

1 200 000 x 10% : 12 = 10 000
220 000 x 6% : 12 = 1 100
------------11 100

wartość księgowa (bieżąca) 1 220 000 – 173 100 = 1 046 900
Zadanie 7.4
Plan kosztów jednostki gospodarczej dotyczący roku bieżącego, przewidywał
przeprowadzenie remontu maszyny zainstalowanej w wydziale produkcyjnym na sumę
48 000. Zgodnie z planem koszt tego remontu powinien być rozliczony w ciągu roku.
Wykonanie tego remontu przewidziano na miesiąc czerwiec. Remont został wykonany w
miesiącu sierpniu. Faktura za wykonanie remontu wpłynęła dnia 20 sierpnia na sumę 52 460,
w tym wartość remontu 43 000, VAT 22% 9 460. Należy – otworzyć odpowiednie konta
syntetyczne, przeprowadzić księgowanie, które w związku z powyższym remontem powinny
być dokonane w poszczególnych miesiącach bieżącego roku.

Rozliczenie między okresowe kosztów
pozostałe koszty operacyjne
Styczeń
4000
1____________ 4000
4000
2
4000
4000
3
4000
4000
4
4000
4000
5
4000
4000
6
4000
4000
7
4000
3000
9
3000
3000
10
3000
3000
11
3000
3000
12
3000
3000
13
3000
(14) 43000
rozrach. z dost.
52460 (8)

VAT naliczony
(8) 9460

usługi obce
(8) 43000

rozliczenie kosztów
43000 (14)

(wartość f-ry) 43 000 – 28 000 (rozliczone do lipca) = 15 000 ( do rozliczenia przez pozostałe
miesiące do końca roku) , czyli
15 000 : 5 = 3 000
zadanie 6.10
1. otrzymano fakturę : wartość netto - 100 000, VAT - 22 000, suma faktury – 122 000
2. w wyniku rozliczenia kosztów ustalono koszt wytworzonego we własnym zakresie
wyposażenia na kwotę 50 000
3. na podstawie PZ przyjęto do magazynu wyposażenie zakupione oraz wytworzone we
własnym zakresie – 150 000
4. na podstawie dowodu RW wydano ze składu do użytkowania wyposażenie o wartości
120 000
5. na podstawie rozdzielnika zużycia wyposażenia ustalono umorzenie i amortyzacją w
wysokości 120 000 (jednostka stosuje metodę 100% umorzenia)
6. na skutek całkowitego zużycia wyposażenia, w oparciu o dowód RN wycofano z ewidencji
wyposażenie o wartości 40 000.
Zaksięguj operacje, ustal na koniec okresu bilansowego wartość wyposażenia na składzie.
Rozrach. z dost.
122000 (1)

koszty prod.
50000 (2)

rozliczenie zakupu
(1) 122000 22000
(2) 50000 100000 (3a)
50000 (3b)

Wyposaż. w użytkow.
(4) 120000 40000 (6)

VAT naliczony
22000

wyposaż na składzie
(3a) 100000 120000 (4)
(3b) 50000
-----------------------------150000 120000
30000

Umorz. wyposaż.
(6) 40000 40000 (6)

amortyzacja
(5) 120000

Wartość wyposażenia na składzie na koniec roku bilansowego wynosi 30 000.

Podobne prace

Do góry