Ocena brak

Rachunkowość finansowa a zarządcza

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Rachunkowość finansowa jest to system informacyjny w przedsiębiorstwie (podmiocie gospodarczym), który dostarcza dane liczbowe do określenia jego kondycji finansowej. Rachunkowość finansowa prowadzi się według standardowych wymagań, określanych z reguły przez przepisy prawne, sprawozdawczość finansowa, na którą składają się:

bilans (bilans majątkowy); rachunek strat i zysków (bilans wyników); sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

Sprawozdawczość finansowa jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników zewnętrznych (inwestorzy, kredytodawcy), ale również dla użytkowników wewnętrznych.

Rachunkowość zarządcza jest to system gromadzenia, klasyfikacji, agregacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierowników w procesie podejmowania decyzji i kontroli.

W rzeczywistości informacje z rachunkowości finansowej i zarządczej, służą zarządzaniu przedsiębiorstwem (informacje z rachunkowości zarządczej są dostarczane wyłącznie do celów wewnętrznych i są tajemnicą handlową). Z tych też względów rachunkowość należy traktować jako system informacyjny złożony z dwóch podsystemów, które wzajemnie się uzupełniają i warunkują.

Podobne prace

Do góry