Ocena brak

Rachunki wkładów oszczędnościowych

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla

a)osób fizycznych

b)szkolnych kas oszczędnościowych

c)pracowniczych kas zapomogowo- pożyczkowych

Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób wspólnie (np. dla wspólników spółki cywilnej).

Rachunek oszczędnościowy. W nazwie musi znaleźć się zastrzeżenie, że jest to rachunek oszczędnościowy. Jest to element decydujący, z którego wynikają poniższe konsekwencje.

- ograniczają krąg podmiotów, które mogą być stroną (art.50 ust 2 ustawy prawo bankowe).

Przywileje związane z rachunkami oszczędnościowymi.

1) przywilej egzekucyjny (art. 56 u.p.b.) kwota wolna od zajęcia (3- krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu bankowego (przysługuje to jednorazowo, niezależnie od ilości posiadanych rachunków bankowych).

2) możliwość składania dyspozycji wkładów oszczędnościowych na wypadek śmierci (możliwości wskazania osoby, która po śmierci posiadacza rachunku otrzyma pewną kwotę poza normalnym działem spadku- kwota ta nie wchodzi do masy spadkowej). Nie wolno takiej dyspozycji dokonać, jeżeli jest to rachunek wspólny. Jest to 20- krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ale nie przekraczająca stanu rachunku. Nie wolno takiej dyspozycji dokonać, jeżeli jest to rachunek wspólny.

3) zwrot kosztów pogrzebu. ZUS ma prawo pobrać kwotę ze zgromadzonych środków, która została wypłacona posiadaczowi rachunku po jego śmierci.

Roszczenia przedawniają się po upływie 10 lat, jeśli chodzi o wypłatę oszczędności. Dwa lata inne roszczenia.

4) Regulacje dotyczące osób małoletnich

Osoby małoletnie mogą posiadać rachunki oszczędnościowe ale środkami dysponują po upływie 13 lat.

5) Środki zgromadzone na rachunkach objęte są systemem gwarantowania. Jest ustawa o bankowym funduszu gwarancyjnym z 1994r.

Depozyty płatne na rachunkach objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania.

W Polsce mamy wyłącznie obowiązkowy system gwarantowania depozytów.

Celem jego jest zapewnienie deponentom wypłaty środków w razie ich niedostępności (są już należne lecz nie mogą być wypłacone ze względu na upadłość banku). Za okres miedzy zawierzeniem a upadłością wypłacane są odsetki.

Wysokość środków gwarantowanych do wysokości 1 000 € zwrot 100% , zaś między 1 000 € -22.500 € zwrot 90%

(na egzaminie kwota gwarantowana w euro).

4, 3484 kurs euro

lokata 10 000 zł

to jest 2299,6964 €

1 000 € zwrot 100%

od 1299, 6964 € zwrot 90%

1299, 6964 x 90% = 1 169, 7267 €

+ 1 000 €

---------------------

2 169,7267 €

x 4,3484 zł

---------------------

9434,8395 zł

Kwota zawsze wypłacana jest w złotych, niezależnie od waluty rachunku. Przy wyżej wymienionym kursie maksymalna wypłata to 88489,93 zł.

Jeżeli lokaty są w różnych oddziałach jednego banku to podlega ona sumowaniu i wówczas oblicza się kwotę gwarantowaną. Jeżeli jest jeden rachunek a dwóch posiadaczy to kwota gwarantowana na jednego posiadacza (jeżeli jest dwóch posiadaczy to na każdego).

Podobne prace

Do góry