Ocena brak

Rachunki bankowe - Sposób nawiązywania stosunku prawnego

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Art. 49 ust.p.b. wymienia jako zasadniczą czynność bankową prowadzenie rachunku bankowego, które regulowane jest przepisami kodeksu cywilnego. Definicja legalna znajduje się w art. 725kc.

Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza na czas oznaczony lub nieoznaczony jeżeli umowa tak stanowi dokonywanie na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Art. 726 kc mówi, ze bank może „obracać” czasowo wolnymi środkami pieniężnymi.

Podmiotem umowy rachunku bankowego są:

Podmiot kwalifikowany

- bank (wyjątek stanowią parabanki- SKOK)

-klienci banku art. Ust.1 ust.p.b. warunkiem koniecznym jest posiadanie zdolności prawnej (niemowlę również, jako że od chwili urodzenia osoba nabywa zdolność prawną).

Bank ma obowiązek dokonania każdej czynności związanej z rachunkiem bankowym, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych w przepisach szczególnych.

Umowa może być zawarta na czas oznaczony i nieoznaczony.

Bank jest obowiązany informować posiadacza o każdej zmianie rachunku bankowego, powinien co najmniej (art.728kc) raz w miesiącu bezpłatnie przesyłać wyciąg bankowy, chyba że posiadacz wyraził pisemną zgodę na informowanie w inny sposób.

Rozwiązanie umowy rachunku bankowego na czas nieoznaczony w każdym momencie może nastąpić na skutek wypowiedzenia każdej ze stron lecz bank może to zrobić gdy posiadacz rachunku okazał się klientem niegodnym zaufania (normuje to szczegółowo regulamin), klient może zaś wypowiedzieć umowę bez względu na powód.

Na podstawie umowy rachunku bankowego, bank świadczy dwa podstawowe świadczenia:

1)obrót

2)rozliczenia

-posiadacz rachunku bankowego swobodnie dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku .

-rachunek może być prowadzony dla kilku osób fizycznych lub dla kilku jednostek samorządu terytorialnego -każda z nich może swobodnie dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku .

-W przypadku śmierci posiadacza rachunku bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków koszty pogrzebu .

-dyspozycja wkładem na wypadek śmierci -posiadacz może zlecić pisemnie bankowi wypłatę z rachunku dla wstępnych , zstępnych , małżonkowi lub rodzeństwu ściśle określonej kwoty . Ogólna kwota wypłaty nie może być wyższa niż dwudziestokrotne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku .

-małoletni posiadacz rachunku może po ukończeniu 13 roku życia swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku .

-jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rachunek ulega rozwiązaniu , jeżeli w ciągu dwóch lat na rachunku nie były przeprowadzane żadne operacje .

          rachunek bieżący 

  • z reguły otwierane i prowadzone dla podmiotów prowadzących określony rodzaj działalności

  • służą do gromadzenia środków pieniężnych ich posiadaczy oraz prowadzenia rozliczeń zgodnie z ich zaleceniami

  • można mieć i inne rachunki

 • rachunek pomocniczy

  • prowadzony dla wszystkich podmiotów- osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

  • podmiot może je posiadać w jednym lub wielu różnych bankach

  • mogą być przeznaczone do rozliczeń określonego rodzaju transakcji

  • najczęściej otwierane są dla oddziałów i zakładów tego samego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w różnych miejscach

 • rachunek lokaty terminowej

  • w zamian za wyższe oprocentowanie środków przechowywanych podczas lokaty terminowej klient zobowiązuje się nie podejmować środków z rachunku przez czas określony w umowie

  • nie oznacza to braku możliwości wycofania środków przed upływem terminu umowy

  • mogą być utworzone dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Są dwa rodzaje lokat dla osób fizycznych- lokata terminowa zwykła i lokata terminowa oszczędnościowa.

 • rachunek wspólny

  • prowadzony dla kilku osób fizycznych

  • każda z tych osób korzysta z uprawnień posiadacza rachunku w granicach określonych w umowie

  • nie musi to być rachunek o charakterze oszczędnościowym

  • jest to tzw. Rachunek wspólny rozłączny, a więc każdy ze współposiadaczy może samodzielnie (bez konieczności uzyskiwania zgody pozostałych) dokonywać wypłat oraz składać zlecenia przeprowadzenia rozliczeń

  • kwestia pochodzenia środków pieniężnych znajdujących się na tym rachunku jest dla banku całkowicie bez znaczenia

  • w razie wezwania do spełnienia świadczenia strony któregokolwiek ze współposiadaczy bank zobowiązany jest świadczyć na jego rzecz.

 • rachunek rozliczeniowy

  • prowadzony jest przez agenta rozrachunkowego i jest przeznaczony do dokonywania rozrachunku pomiędzy uczestników systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych

Podobne prace

Do góry