Ocena brak

Rachunek kosztów

Autor /afro Dodano /24.03.2011

Rachunkiem kosztów nazywany jest proces ustalenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług, oraz wykonywaniu różnego rodzaju funkcji. Przedmiotem rachunku kosztów są koszty związane z działalnością gospodarcza, wymagającą wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, jak również pracy ludzkiej. Podmiot rachunku kosztów stanowi jednostka gospodarcza prowadząca określoną działalność gospodarczą, oparta na wytworzeniu wyrobów i świadczeniu danego rodzaju usług. Natomiast celem jego jest dostarczenie decydentom wieloprzekrojowych informacji ekonomicznych na temat ich działalności.

Rachunek kosztów pełni swoją rolę względem procesów decyzyjnych i kontrolnych. Zadaniem prowadzonego systematycznie rachunku jest generowanie informacji potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Informacje te uzyskiwane są poprzez proces przetwarzania obejmujący zespół działań i procedur związanych z systemem rachunkowości i systemem rachunku kosztów. Systematycznie prowadzony rachunek kosztów obejmuje szereg uporządkowanych i logicznie ze sobą związanych czynności, których podstawą jest przetwarzanie informacji o kosztach.

Początkowa faza przetwarzania informacji w rachunku kosztów dotyczy dwojakiego rodzaju informacji. Pierwsze z nich to informacje o rzeczowym przebiegu działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem procesu produkcji. Drugie dotyczą informacji źródłowych na temat kosztów działalności odzwierciedlających zużycie zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, oraz pracy ludzkiej. W fazie końcowej systemu przetwarzania uzyskiwane są informacje dotyczące kosztów wyróżnionych jednostek odniesienia, to znaczy, dotyczące wytwarzanych wyrobów, oraz świadczonych usług.

Informacje pochodzące z systemu rachunku kosztów wykorzystywane są wewnątrz systemu rachunkowości, w rachunkowości finansowej i zarządczej. Wykorzystują je użytkownicy jednostki gospodarczej spoza rachunkowości, jak również użytkownicy zewnętrzni z otoczenia przedsiębiorstwa.

Rachunek kosztów wykorzystuje ogólne procedury, które właściwe są dla rachunkowości. Są nimi:

*dokumentowanie operacji gospodarczych,

*ewidencjonowanie operacji na kontach, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,

*inwentaryzowanie składników majątkowych. Uwzględnia on również zasady rachunkowości do których należą zasady: memoriałowa, ciągłości i kompletności ewidencji, kontynuacji działania, współmierności kosztów i przychodów, oraz ostrożnej wyceny periodyzacji.

Poza tym rachunek kosztów wykorzystuje pewne określone procedury z których najważniejszą jest kalkulacja.

Rachunek kosztów jako system przetwarzania informacji kosztowych obejmuje następujące działania i czynności:

  1. pomiar kosztów sprowadzających się do ustalenia ilościowego zużycia składników majątku przedsiębiorstwa i pracy zaangażowanych w działalności gospodarczej, oraz wartościowej wyceny tego zużycia,

  2. dokumentowanie wszystkich operacji gospodarczych dotyczących zużycia składników majątku jednostki i pracy w związku z procesami zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży i zarządzania,

  3. ewidencja ponoszonych kosztów na kontach wchodzących w skład zakładowego planu kont w celu zgrupowania kosztów w systemie księgowym w przyjętych przekrojach ewidencyjnych,

  4. kalkulacja kosztów produktów, polegająca na ustaleniu kosztu wytworzenia jednostki wyrobu, lub jednostkowego kosztu świadczenia usług,

  5. sprawozdawczość kosztowa polegająca na okresowej prezentacji informacji o poniesionych kosztach w formie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych,

  6. analiza kosztów obejmująca ocenę poziomu i struktury kosztów rzeczywistych poniesionych, ich dynamiki oraz odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów uznanych za wzorowe.

Podobne prace

Do góry