Ocena brak

Pytania przykładowe na egzamin z MSG

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Pytania przykładowe na egzamin z MSG

Transkrypt

Pytania przykładowe na egzamin z MSG
Centrum Europejskie UW

1. Specjalizacja produkcji w modelu Ricardo (przy założeniu, że jest możliwa) jest korzystna dla obu
krajów prowadzących wzajemną wymianę handlową, ponieważ:
(a) rozszerzają się możliwości produkcyjne każdego kraju
(b) rozszerzają się możliwości konsumpcyjne każdego kraju
(c) występują korzyści skali produkcji
(d) powstaje nadwyżka handlowa
2. Załóżmy, że spełnione są wszystkie założenia modelu Ricardo. Poniższy wykres przedstawia równowagę
ogólną kraju i zagranicy (oznaczonej *) z wykorzystaniem krzywych relatywnego popytu (RD) oraz
relatywnej podaży (RS). Kraje mogą produkować dwa dobra: ser – C, oraz wino – W .
Pc
Pw
a∗
LC
a∗
LW

Pc
Pw

RS
T OT

E
RD

aLC
aLW

L/aLC
L∗ /a∗
LW

Qc +Q∗
c
Qw +Q∗
w

Z rysunku tego wynika, że:
(a) kraj posiada przewagę komparatywną w produkcji dobra W ,
(b) kraj posiada przewagę komparatywną w produkcji dobra C,
(c) kraj posiada przewagę komparatywną w produkcji obu dóbr,
(d) w tej sytuacji niemożliwy jest handel między krajem i zagranicą.
3. W świetle modelu Ricardo, koszt alternatywny jakiegoś dobra to:
(a) liczba jednostek pracy potrzebna do wytworzenia jednostki tego dobra,
(b) odwrotność liczby jednostek pracy potrzebnej do wytworzenia jednostki tego dobra,
(c) cena względna tego dobra wyrażona w jednostkach pracy,
(d) liczba jednostek innego dobra, z której produkcji trzeba zrezygnować, aby móc wyprodukować
jednostkę pewnego dobra.

2

Pytania przykładowe na egzamin z MSG — Centrum Europejskie UW

4. Przypuśćmy, że kraj wytwarza ubrania i żywność, zużywając posiadany zasób 600 jednostek pracy
(roboczo-godzin) (L) i 1000 jednostek kapitału (K). Wyprodukowanie jednej jednostki ubrań w kraju
wymaga 5 jednostek pracy oraz 10 jednostek kapitału, zaś jednej jednostki żywności 5 jednostek pracy
i 8 jednostek kapitału. Na tej podstawie można wnioskować, że:
(a) produkcja żywności jest względnie praco-intensywna,
(b) produkcja żywności jest względnie kapitało-intensywna,
(c) produkcja żywności jest tak samo praco-intensywna jak produkcja ubrań,
(d) nie można stwierdzić czy produkcja żywności jest bardziej praco-intensywna bo nie znamy ceny
pracy i kapitału.
5. W klasycznym modelu Heckschera-Ohlina przyjmuje się szereg założeń. Które z poniższych założeń nie
jest przyjmowane w tym modelu:
(a) odmienne technologie produkcji w poszczególnych krajach
(b) pełne zatrudnienie czynników produkcji
(c) stałe przychody skali produkcji
(d) doskonała konkurencja występująca w obu gospodarkach
6. W poniższej tabeli przedstawiono dane o handlu Francji z Niemcami w trzech wybranych branżach.
Branże
Samochody
Telewizory
Wino

Eksport
400
200
400

Import
600
100
300

Z danych tych wynika, że indeks Grubela-Lloyda handlu wewnątrzgałęziowego między Francją i Niemcami (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wynosi:
(a) 0.96,
(b) 0.88,
(c) 0.80,
(d) 0.70.
7. W analizie korporacji transnarodowych, integracja pionowa polega na łączeniu w ramach jednego
przedsiębiorstwa kilku firm, które:
(a) produkują różne dobra, z których jedne są nakładem produkcji w wytwarzaniu innych
(b) produkują różne odmiany danego dobra
(c) produkują to samo dobro w różnych krajach
(d) żadne z powyższych
8. Które z poniższych nie jest wymieniane jako argument na rzecz protekcjonizmu?
(a) poprawa terms of trade w przypadku kraju dużego
(b) przeciwdziałanie zawodnościom rynku
(c) ochrona przemysłu raczkującego
(d) wszystkie powyższe są wymieniane jako argument na rzecz stosowania polityki protekcjonistycznej

Pytania przykładowe na egzamin z MSG — Centrum Europejskie UW

3

9. Tzw. Klauzula Największego Uprzywilejowania (KNU), zawarta w art. I GATT-u. stwierdza, że:
(a) towary importowane z krajów GATT/WTO winny być traktowane lepiej niż podobne towary
krajowe,
(b) towary krajowe mogą być lepiej traktowane na rynku krajowym niż podobne towary importowane,
(c) produkt importowany z kraju GATT/WTO nie powinien być traktowany mniej korzystnie niż
podobny produkt krajowy,
(d) wszystkie towary importowane z krajów należących do GATT/WTO powinny być równo traktowane niezależnie od kraju pochodzenia.
10. Tzw. strata produkcyjna powstająca w kraju małym, po wprowadzeniu cła na importowany produkt
jest wynikiem:
(a) nieefektywnej alokacji zasobów
(b) spadku produkcji krajowej
(c) spadku zatrudnienia przy jednoczesnym wzroście produkcji
(d) pogorszenia się terms of trade
11. Wzrost inwestycji bezpośrednich dokonywanych w Polsce przez zagraniczne firmy na pewno wywoła:
(a) wzrost zapisów po stronie kredytowej bilansu płatniczego na rachunku obrotów kapitałowych i finansowych,
(b) wzrost zapisów po stronie debetowej bilansu płatniczego na rachunku obrotów kapitałowych i finansowych,
(c) wzrost rezerw banku centralnego,
(d) wzrost zapisów po stronie kredytowej bilansu płatniczego na rachunku obrotów bieżących.
12. Jeżeli rachunek obrotów bieżących pewnego kraju zamyka się saldem −2% PKB, zaś oszczędności
prywatne stanowią 15% PKB, a inwestycje 12% PKB, to deficyt budżetowy wynosi:
(a) 1%,
(b) 3%,
(c) 5%,
(d) 0%.
13. Transakcje walutowe swap to:
(a) sprzedaż danej sumy waluty z jej dostawą po określonym czasie z wykorzystaniem rynku transakcji
terminowych,
(b) jednoczesny zakup danej sumy waluty na rynku gdzie jest ona tańsza i sprzedaż na rynku, gdzie
jest droższa,
(c) prawo (ale nie obowiązek) do zakupu lub sprzedaży danej sumy waluty w przyszłości z wykorzystaniem rynku transakcji terminowych,
(d) jednoczesny zakup i sprzedaż danej sumy waluty dla dwóch odmiennych terminów realizacji z wykorzystaniem rynku transakcji terminowych.
14. Spadek importu w warunkach systemu kursu płynnego, ceteris paribus, doprowadzi do:
(a) aprecjacji waluty krajowej,
(b) deprecjacji waluty krajowej,
(c) dewaluacji waluty krajowej,
(d) rewaluacji waluty krajowej.

4

Pytania przykładowe na egzamin z MSG — Centrum Europejskie UW

15. Gdy nominalna roczna stopa procentowa w Polsce od lokat denominowanych w złotych wynosi 4% a od
lokat denominowanych w dolarach amerykańskich wynosi 2%, dzisiejszy kurs walutowy (cena dolara
wyrażona w złotych) wynosi E = 2.80 zł/$ a terminowy za rok E f = 2.90 to:
(a) opłaca nam się trzymać kapitał w złotych,
(b) opłaca nam się trzymać kapitał w dolarach,
(c) jest nam obojętne czy trzymamy zasoby kapitałowe w złotych czy w dolarach,
(d) żadne z powyższych.
16. Jeżeli roczna stopa procentowa w USA wynosi 4% a w Wielkiej Brytanii 2%, bieżąca cena funta wynosi
2,00 dolary, to oczekiwana za rok cena funta według przybliżonej formuły parytetu stóp procentowych,
wynosi:
(a) 1.84,
(b) 1.92,
(c) 2.08,
(d) 2.04.
17. W myśl zasady parytetu stóp procentowych, jeżeli nastąpi wzrost kursu oczekiwanego (oczekiwania
deprecjacji waluty krajowej) to w systemie płynnego kursu walutowego należy się spodziewać:
(a) spadku krajowej stopy procentowej,
(b) wzrostu krajowej stopy procentowej,
(c) deprecjacji waluty krajowej,
(d) deprecjacji waluty zagranicznej.
18. W traktacie z Maastricht sformułowano tzw. kryteria konwergencji jako warunki wstępne wejścia do
unii monetarnej. Który z poniższych warunków był jednym z takich kryteriów:
(a) stopy procentowe nie przekraczające o więcej niż 2 pkt. proc. średniej występującej w trzech
najlepiej funkcjonujących pod względem stabilności cen państwach członkowskich,
(b) inflacja nie przekraczająca o więcej niż 1.5 pkt. proc. średniej występującej w trzech najlepiej
funkcjonujących pod względem stabilności cen państwach członkowskich,
(c) niezależność banku centralnego,
(d) wszystkie powyższe warunki były kryteriami konwergencji z Maastricht.
19. Załóżmy, że parytet siły nabywczej (PPP) w wersji względnej działa. Jeżeli za granicą (w krajach euro)
ceny wzrosły o 2,5% a w kraju (w Polsce) wzrosły o 2% to zgodnie ze względną formułą PPP należałoby
oczekiwać, że (w przybliżeniu) nastąpi:
(a) 0.5% deprecjacja złotego w stosunku do euro,
(b) 0.5% aprecjacja złotego w stosunku do euro,
(c) 5% aprecjacja złotego w stosunku do euro,
(d) 5% deprecjacja złotego w stosunku do euro.
20. Według modelu AA-DD w kraju, w którym obowiązuje system płynnego kursu walutowego, zwiększenie
wydatków rządowych spowoduje:
(a) spadek dochodu i deprecjację waluty krajowej,
(b) wzrost dochodu i aprecjację waluty krajowej,
(c) spadek dochodu i aprecjację waluty krajowej,
(d) wzrost dochodu i deprecjację waluty krajowej.

Podobne prace

Do góry