Ocena brak

Pytania egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

 1. Podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego.

 1.  
  1.  
   1. Szczególna forma konstytucji
   2. Typy konstytucji
   3. Pojęcia „małej konstytucji” i „minimum konstytucyjnego”
   4. Jakie cechy odróżniają konstytucję od ustaw zwykłych?
   5. Szczególna treść konstytucji
   6. Szczególna forma konstytucji.
   7. Tryb zmiany Konstytucji RP
   8. Szczególna moc prawna konstytucji.
   9. Powszechne obowiązywanie i bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP
   10. Charakter prawny i pozaprawny preambuły do Konstytucji RP
   11. Pojęcie „dobrego rządzenia”.
 1. Podstawowe (naczelne) zasady konstytucyjne.

 1.  
  1.  
   1. Pojęcie „konstytucyjnej zasady prawa”
   2. Zasada suwerenności narodu i formy jej wykonywania
   3. Zasada przyrodzonej godności człowieka
   4. Elementy pojęcia państwa prawa
   5. Zasada państwa demokratycznego.
   6. Zasady sprawiedliwości społecznej.
   7. Zasada podziału władzy
   8. Systemy stosunków między organami władzy ustawodawczej i wykonawczej.
   9. Zasada republikańskiej formy rządu
   10. Zasada unitarnej formy państwa
   11. Zasada niepodległości i suwerenności państwa.
   12. Formy demokracji bezpośredniej
   13. Zasada decentralizacji władzy publicznej
   14. Zasada społecznej gospodarki rynkowej

 1. Źródła prawa.

 1.  
  1.  
   1. Konstytucyjny system źródeł prawa
   2. Pojęcie materii ustawowej (przedmiot ustawy) i zasada wyłączności ustawy.
   3. Rozporządzenie, jego rodzaje i warunki wydania
   4. Umowy międzynarodowe jako źródło prawa

 

 1.  
  1.  
   1. Akty prawa wewnętrznego.
   2. System źródeł prawa wspólnotowego
   3. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe
   4. Precedens, zwyczaj i prawo zwyczajowe w polskim prawie konstytucyjnym

 1. Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki.

 1.  
  1.  
   1. Konstytucyjna „wolność” a „prawo” jednostki
   2. Pojęcie i podstawowa klasyfikacja obowiązków obywatelskich.
   3. Prawnonaturalne i pozytywistycznoprawne uzasadnienia praw człowieka
   4. Katalog praw człowieka i jego wewnętrzne podziały.
   5. Konstytucyjne prawa i wolności a prawo międzynarodowezakres ochrony, procedura ochrony.
   6. Podmioty uprawnione i zobowiązane z tytułu praw i wolności.
   7. Granice i ograniczenia (ingerencje w zakres) praw i wolności.
   8. Godność człowieka jako prawo podmiotowe
   9. Zasada równości
   10. Prawo do życia
   11. Wolność słowa i druku
   12. Wolność zgromadzeń
   13. Wolność zrzeszania się
   14. Partie polityczne
   15. Prawo dostępu do informacji publicznej
   16. Prawa socjalne i zasady polityki państwa (normy programowe) o charakterze socjalnym
   17. Prawo do oświaty.
   18. Prawo do sądu
   19. Prawo do wynagrodzenia szkody
   20. Skarga konstytucyjna
   21. Prawo do wystąpienia do RPO z wnioskiem o pomoc w ochronie wolności lub praw.
 1. Prawo wyborcze.

 

 1.  
  1.  
   1. Zasada powszechności.
   2. Zasada równości.
   3. Rodzaje deformacji wyborczych.
   4. Zasady prawa wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu.
   5. Zasady prawa wyborczego w wyborach Prezydenta RP.
   6. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu.
   7. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach Prezydenta RP.
   8. Zgłaszanie kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu.
   9. Zgłaszanie kandydatów w wyborach Prezydenta RP.
   10. Podział mandatów w wyniku wyborów.
   11. Stwierdzenie ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta RP.

 1. Parlament.

 1.  
  1.  
   1. Pozycja ustrojowa parlamentu i jego funkcje.
   2. Struktura władzy ustawodawczej.
   3. Status posła i senatora.
   4. Kadencyjny i permanentny system pracy parlamentu.
   5. Organizacja wewnętrzna Sejmu.
   6. Skład i kompetencje Zgromadzenia Narodowego.
   7. Procedura ustawodawcza.
   8. Środki kontroli Sejmu wobec innych organów.
   9. Zakres kontroli Sejmu wobec innych organów.
   10. Funkcja kreacyjna Sejmu.

 1. Prezydent i Rada Ministrów.

 1.  
  1.  
   1. Struktura władzy wykonawczej.
   2. Pozycja ustrojowa Prezydenta.
   3. Kompetencje Prezydenta RP.
   4. Odpowiedzialność Prezydenta RP.
   5. Rada Ministrów – pozycja ustrojowa i organizacja.
   6. Kompetencje Rady Ministrów.
   7. Powołanie i dymisja Rady Ministrów.
   8. Pozycja i kompetencje Prezesa Rady Ministrów.
   9. Pozycja ustrojowa i kompetencje ministrów.

 1. Sądy i Trybunały.

 1.  
  1.  
   1. Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej.
   2. Struktura i właściwość sądów.
   3. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
   4. Zasady praworządnego procesu.
   5. Pozycja ustrojowa Krajowej Rady Sądownictwa.
   6. Modele kontroli konstytucyjności prawa.
   7. Pozycja ustrojowa, skła i funkcje Trybunału Konstytucyjnego.
   8. Kontrola konstytucyjności i legalności aktów normatywnych przez TK.
   9. Rodzaje i skutki orzeczeń TK o niezgodności z prawem aktów normatywnych.
   10. Kontrola konstytucyjności celów lub działalności partii politycznych.
   11. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
   12. Rozstrzyganie w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu i powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta RP.
   13. Pozycja ustrojowa i skład Trybunału Stanu.
   14. Odpowiedzialność konstytucyjna przed TS.
   15. Odpowiedzialność karna przed TS.

 1. Samorząd terytorialny.

 1.  
  1.  
   1. Pozycja ustrojowa samorząd terytorialnego.
   2. Struktura samorządu terytorialnego.
   3. Zasady wyborów samorządowych.

 1. Inne naczelne organy państwa oraz inne instytucje konstytucyjne.

 1.  
  1.  
   1. Pozycja ustrojowa NIK.
   2. Konstytucyjny zakres kontroli sprawowanej przez NIK.
   3. Pozycja ustrojowa, wybór i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich.
   4. Pozycja ustrojowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
   5. Pozycja ustrojowa Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej.
   6. Stany nadzwyczajne w konstytucji RP.

 

Podobne prace

Do góry