Ocena brak

Punktowy diagram korelacji

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012

Charakterystyka

Punktowy diagram korelacji to jedno z narzędzi, które stosowane są w procesie doskonalenia jakości. Jest to graficzna ilustracja związku zachodzącego między dwoma zmiennymi. Diagram taki stosujemy, gdy chcemy zbadać zależność pomiędzy dwoma czynnikami, np. zbadać ich zależność przyczynowo- skutkową.


Tworzenie diagramu korelacji

Diagram korelacyjny otrzymujemy przez naniesienie w prostokątnym kładzie współrzędnych n punktów empirycznych odpowiadających obserwacjom dwóch zmiennych X i Y. Każdą z obserwacji opisujemy parą liczb: xi i yi odpowiadającą punktowi Pi ( i = 1,2,...,n) w dwuwymiarowym układzie współrzędnych, gdzie na osi odciętych umieszczamy wartości zmiennej objaśniającej X, a na osi rzędnych - wartości zmiennej objaśnianej Y. W ten sposób otrzymujemy n punktów o współrzędnych (xi , yi). To, w jaki sposób grupowane są punkty na wykresie pokazuje zależnośći korelacyjne między badanymi zmiennymi. Najprostszy przypadek to liniowa korelacja między zmiennymi.Diagram.jpg


Typy Korelacji

Korelacjia dodatnia


Korelacja dodatnia - to przypadek, w którym wrostowi (spadkowi) wartości jednej zmiennej towarzyszy wzrost (spadek) wartości drugiej zmiennej. Przykładem korelacji dodatniej może być związek między planowaną liczbą dni hospitalizacji pacjenta a szacunkowymi kosztami całkowitymi.


Korelacja_dodatnia.jpg


Korelacja ujemna


Korelacja ujemna - to przypadek, w którym wrostowi (spadkowi) wartości jednej zmiennej towarzyszy spadek (wzrost) wartości drugiej zmiennej.


Korelacja_ujemna.jpg


Brak korelacji


Brak korelacji - nie istnieje widoczna zależność pomiędzy wartościami.


Korelacja_brak.jpg


Bibliografia

Podobne prace

Do góry