Ocena brak

Pułapki i ciekawostki z języka niemieckiego

Autor /weronika Dodano /16.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Pułapki i ciekawostki z języka niemieckiego

Transkrypt

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
"Pułapki i ciekawostki języka niemieckiego"
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj

Darmowa publikacja dostarczona przez
NetWaluta - pieniadze dla Ciebie

Niniejsza

publikacja

może

być

kopiowana,

oraz

dowolnie

rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę.

Zabronione

publikacji

bezpisemnej

jakiekolwiek
zgody

zmiany

wydawcy.

w

zawartości

Zabrania

się

odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.

© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 20.09.2006
Tytuł:Pułapki i ciekawostki języka niemieckiego (fragment utworu)
Autor: Stanisław Karszyń
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW: www.ZloteMysli.pl
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.

jej

SPIS TREŚCI
WSTĘP.............................................................................................6
I. GRAMATYKA.................................................................................7
1.1. Co wybrać „allein” czy „alleine”?.................................................................7
1.2. Co wybrać: „Ich brauche den Satz aufzuschreiben” czy „Ich brauche
den Satz aufschreiben”?....................................................................................8
1.3. „Als” i co dalej?...........................................................................................9
1.4. „Der Soldat wurde durch einen Schuss getroffen” - czy aby na pewno?..10
1.5. „Ich lauf in die Schule ...” - dlaczego nie „ich laufe ...”?...........................12
1.6. „Ich habe gerade ein Cola getrunken” - a nie „eine Cola”?.......................12
1.7. Tworzenie strony biernej nie tylko z „werden”.........................................13
1.8. Czy „heißen” może znaczyć jeszcze coś innego? ......................................14
1.9. „Brauchen” nie zawsze wymaga „zu”........................................................14
1.10. Dodatkowe „–e” w trybie rozkazującym.................................................15
1.11. Tryb rozkazującyinaczej.......................................................................16
1.12. „Niemand” nieodmienne...?....................................................................16
1.13. Ach, te zdrobnienia!.................................................................................17
1.14. Kiedy nie odmieniamy przymiotników w roli przydawki?.....................18
1.15. Zaimki dzierżawcze inaczej.....................................................................19
1.16. Kiedy używać imion własnych z rodzajnikiem? .....................................19
1.17. Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym nie taka prosta! ...........19
1.18. Czy zawsze musi być podmiot?...............................................................20
1.19. Stawianie bezokolicznika bez „zu” po „haben” i nie tylko!.....................21
1.20. Czy „müssen” znaczy zawsze „musieć”?................................................22
1.21. Wyrażanie przeszłości za pomocą czasu Präsens?..................................25
1.22. Czy można stosować Perfekt do wyrażania przyszłości?........................25
1.23. Czy po „gehen” i „bleiben” stawia się bezokolicznik poprzedzony
partykułą „zu”?.................................................................................................26
1.24. „Komm du zu mir!” – Czy nie dziwne?..................................................28
1.25. „Ich habe das Brett durchgebohrt” czy „Ich habe das Brett
durchbohrt”? ...................................................................................................28
1.26. Tworzenie form żeńskich nie takie proste!............................................30
1.27. Niezwykła odmiana „Jesus Christus”!....................................................31
1.28. „Man” i „frau”.........................................................................................32
1.29. „Weil” i szyk prosty?...............................................................................32
1.30. „Trüb” czy „trübe”?.................................................................................33
1.31. Odmiana liczebników głównych.............................................................34
1.32. Odmiana rzeczowników oznaczających ilość lub miarę.........................34
1.33. Miejsce „bitte” w zdaniu.........................................................................35
1.34. Miejsce w zdaniu rzeczowników w stosunku do orzecznika.................36
1.35. Zdania przyzwalające inaczej.................................................................36
1.36. Interfiks łączący –s-................................................................................37
1.37. „Der Hund hat mir” czy „mich in die Hand gebissen”?.........................38
1.38. Dwa razy dopełniacz..............................................................................39
1.39. Nie wszędzie przysłówek zaimkowy!......................................................39
1.40. Liczebnik ein - nie zawsze zgodny z rodzajem rzeczownika.................40
1.41. „Besser wie heute....”?.............................................................................40

II.PISOWNIA..................................................................................42
2.1.Użycie przecinka a also..............................................................................42
2.2.Pisownia nazw ulic....................................................................................42
2.3. „Mir geht’s gut” czy „Mir gehts gut”?......................................................43
2.4. „Ein viertel Kilo” czy może „ein Viertelkilo” ? ........................................44
2.5. „Beim sauber Machen” czy „beim Saubermachen”?................................44
2.6. „Die Mickiewiczausgabe” czy może „die Mickiewicz-Ausgabe”?.............45
2.7. Listy..., ach te listy!...................................................................................45
2.8. „Abends” czy „abends”?...........................................................................46
2.9. „Ein bisschen” czy może „ein Bisschen”?...............................................46
2.10. Czy można pisać przymiotniki dużą literą?............................................47
2.11. Ach ten stopień najwyższy!.....................................................................48
2.12. „Ein durcheinander” czy „ein Durcheinander”?....................................49
2.13. Czy zawsze na końcu zdania oznajmującego stawia się kropkę?...........49
2.14. Użycie przecinka pomiędzy przymiotnikami.........................................50
2.15. „Und” i ten przecinek!.............................................................................51
2.16. Użycie przecinka w konstrukcjach bezokolicznikowych........................51
2.17. Czy zawsze na końcu zdania rozkazującego postawić należy
wykrzyknik? .....................................................................................................52
2.18. „Amen” piszemy dużą czy małą literą?...................................................52
2.19. „Eh” czy „eh‘”? ........................................................................................53
2.20. „Extra” z przymiotnikiem piszemy łącznie czy oddzielnie?...................53
2.21. „Sobald” czy „so bald”?...........................................................................54
2.22. „Soviel” czy „so viel”?.............................................................................54
2.23. „Der Tip” już nie „der Tip”.....................................................................54
III. WYRAZY BLISKOZNACZNE.....................................................55
3.1. Co wybrać: „abgewöhnen” czy „entwöhnen”?..........................................55
3.2. Co wybrać: „montags” czy „am Montag” ? ..............................................55
3.3. Co wybrać „gesinnt” czy „gesonnen”?......................................................56
3.4. Co wybrać: „gespenstig” czy „gespenstisch”?..........................................56
3.5. „Abnorm”, „abnormal”, „anomal” czy „anormal”?...................................57
3.6. „Achten” i „beachten”...............................................................................57
3.7. „Altväterisch” i „altväterlich”...................................................................58
3.8. Czy forma „andererseits” jest poprawna?................................................58
3.9. „Apartment” czy „Appartement”?............................................................58
3.10. „Bayerisch”, „bayrisch” czy „bairisch”?..................................................59
3.11. Czy jest jakaś różnica pomiędzy „bedeutend” i „bedeutsam”?..............60
3.12. „Begegnen” czy „treffen”?.......................................................................60
3.13. „Berichten jemanden” czy „berichten jemandem”?...............................61
3.14. Co wybrać: „behindern”, „hindern” czy „verhindern”?..........................61
3.15. Czy „beleuchten” znaczy to samo, co „erleuchten”?...............................62
3.16. Jaka jest różnica pomiędzy: „benutzen”, „gebrauchen”
i „verwenden”? .............................................................................................63
3.17. „Zweifeln” czy „bezweifeln”?..................................................................64
3.18. „Deinetwegen” - i wszystko przez ciebie!..............................................64
3.19. Czy „derer” i „deren” to to samo?...........................................................65
3.20. „Deutschsprachig” i „deutschsprachlich”..............................................66
3.21. „Dursten” i „dürsten”..............................................................................66
3.22 „Erfordern” i „fordern”............................................................................67

3.23. „Fassbar” i „fasslich”..............................................................................68
3.24. „Geistig” i „geistlich”..............................................................................68
3.25. „Landmann” czy „Landsmann”?............................................................68
3.26. „Langweile” czy „Langeweile”?..............................................................69
3.27. „Miene” i „Mine”....................................................................................70
3.28. „Numerale” i „Numerus”.......................................................................70
3.29. „Ostern ist...” czy „Ostern sind ...”?......................................................70
3.30. „Personal” i „personell”..........................................................................71
3.31. „Rational” i „rationell”............................................................................71
3.32. „Regelmäßig” i „regelgemäß”.................................................................72
3.33. „Schreck” i „Schrecken”..........................................................................72
3.34. „Unvergleichbar” i „unvergleichlich”.....................................................73
3.35. „Wie alt bist du?” – inaczej!...................................................................73
3.36. „Email” to nie koniecznie e-mail............................................................73
3.37. Ach, te powody!......................................................................................74
IV. BIBLIOGRAFIA:........................................................................75

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
Wstępstr. 6

Wstęp
„Pułapki i ciekawostki języka niemieckiego” to pozycja, która
z pewnością zainteresuje wszystkich pragnących dogłębniej poznać
„tajemnice” języka Goethego i Schillera. Jest ona przeznaczona dla
szerokiego grona odbiorców, a wiele istotnych informacji znajdą
tutaj nie tylko osoby stawiające pierwsze kroki w nauce czy
uczniowie o pewnym stopniu zaawansowania, ale również
nauczyciele wszystkich rodzajów szkół.
Czytelnik znajdzie tutaj informacje zarówno o elementach języka
niemieckiego poruszanych często już na bardzo wczesnym etapie
nauki, jak i o dosyć rzadko spotykanych zagadnieniach. Pewne
tematy mogą być również ważne dla osób zajmujących się
tłumaczeniami i pozwolą z pewnością uniknąć wielu rażących
błędów.
Publikacja niniejsza składa się z trzech części. W rozdziale
pierwszym zaprezentowana została problematyka związana
z gramatyką języka niemieckiego. Rozdział drugi poświęcony został
zasadom pisowni, a w obliczu reformy jest on niezmiernie istotny.
Rozdział trzeci natomiast będzie z pewnością interesujący dla osób
zajmujących się tłumaczeniami, gdyż przedstawia różnice
znaczeniowe (i nie tylko) pomiędzy wybranymi grupami wyrazów.
Kończąc to krótkie wprowadzenie, wyrażam nadzieję, że publikacja
„Pułapki i ciekawostki języka niemieckiego” będzie interesującą
lekturą i praktyczną pomocą w zgłębianiu tajemnic tego pięknego
języka.
Autor
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
I. GRAMATYKAstr. 7

I. GRAMATYKA
1.8 Czy „heißen” może znaczyć jeszcze coś innego?
Ich heiße Karl - Nazywam się Karl. Das heißt, dass.... - To znaczy,
że ...............
Powyższe znaczenia czasownika heißen są znane każdemu, ale warto
wspomnieć, że czasownik ten może być również używany jako
czasownik posiłkowy, podobnie jak np.: lassen, a znaczy wówczas
kazać, np.:
Er hat mich kommen heißen? - On kazał mi przyjść.
Ich heiße dir die Hausaufgabe machen. - Każę ci robić zadanie
domowe.
Są to jednak konstrukcje bardzo rzadko używane i może się nawet
zdarzyć, że nie zostaną poprawnie zrozumiane przez naszego
rozmówcę :)

1.9 „Brauchen” nie zawsze wymaga „zu”
Bardzo często używany czasownik brauchen - potrzebować
występuje z bezokolicznikiem zazwyczaj w połączeniu z partykułą zu,
np.:
Er braucht heute nicht zu arbeiten.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
1.9 „Brauchen” nie zawsze wymaga „zu”str. 8

I jeśli piszemy oficjalny list lub wypracowanie, to należy zawsze
postawić przed bezokolicznikiem słówko zu: Ich brauche heute
meine Eltern anzurufen.
W mowie potocznej można jednak użyć bezokolicznika bez
zu i będzie to również poprawna forma: Ich brauche heute meine
Eltern anrufen.

1.10 Dodatkowe „–e” w trybie rozkazującym.
Tworząc formę trybu rozkazującego w 2 os. l.p. w większości
przypadków można, należy lub nie wolno dodawać dodatkowej litery
–e.
A oto najważniejsze reguły:
Dodatkowe –e dodaje się obowiązkowo jeśli:
temat czasownika kończy się na –ig: entschuldigen Entschuldige! a nie Entschuldig!
• temat czasownika kończy się na :-d, -t, -ffn, -tm: atmen – Atme !
reden – Rede ! öffnen – Öffne !
• bezokolicznik czasownika zakończony jest na –eln, -ern: schütteln
– Schüttle ! kichern – Kichere nicht !
Nie wolno dodać dodatkowej litery –e, jeśli:
• zmienia się samogłoska rdzenna -e- na -i- : geben – Gib! a nie
Gibe!

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
1.10 Dodatkowe „–e” w trybie rozkazującym.str. 9

Ale od tej reguły jest jeden wyjątek, a mianowicie czasownik sehen.
Zazwyczaj tryb rozkazujący „Zobacz!” brzmi w języku niemieckim:
Sieh!
Forma Siehe! będzie również poprawna, ale jedynie jako forma
odsyłacza w tekście naukowym.
W większości czasowników regularnych można, ale nie musi się
dodawać dodatkowej litery –e, np.: Mach die Aufgabe! lub Mache
die Aufgabe!

1.11 Tryb rozkazujący – inaczej
Tak jak w języku polskim, również w języku niemieckim prośby,
rozkazy czy wezwania można formułować za pomocą różnych
konstrukcji. Jedną z takich możliwości jest sformułowanie rozkazu
bądź zakazu za pomocą bezokolicznika, np.: Nicht stören! – Nie
przeszkadzać! Klopfen! – Pukać!
Konstrukcja bardzo łatwa do zapamiętania. Należy jednak mieć na
uwadze, że przy czasownikach zwrotnych poniższe konstrukcje nie
będą poprawne:

Sich festhalten ! Trzymać się! Sich nicht

hinauslehnen! Nie wychylać się!
Chcąc utworzyć tryb rozkazujący od czasowników zwrotnych za
pomocą bezokolicznika należy pamiętać, że opuszcza się zaimek
zwrotny: Trzymać się! – Festhalten! Nie wychylać się! – Nicht
hinauslehnen!

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
1.12 „Niemand” nieodmienne...?str. 10

1.12 „Niemand” nieodmienne...?
Zaimek nieokreślony niemand

jest zazwyczaj odmieniany przez

przypadki: Ich helfe niemandem. Hier kennt er niemanden.
Czasami jednak można usłyszeć zdania: Heute kann man niemand
vertrauen. Siehst du dort niemand?
Zdania te nie są wcale błędne! W języku mówionym dopuszczalna
jest forma nieodmienna zaimka niemand. W tekstach pisanych
należy jednak używać wyłącznie formy odpowiednio odmienionej,
a już na pewno pamiętaj o tym na egzaminie :)

1.13 Ach, te zdrobnienia!
Przyrostki –chen

i –lein są to jedyne przyrostki zdrabniające

w języku niemieckim, pomijając oczywiście występujące regionalnie
o zabarwieniu dialektalnym przyrostki –le, - i, -li, -erl. Jedyną
trudność dla Polaków stanowi wybór pomiędzy –lein a –chen.
Przyrostek –lein używany jest przy rzeczownikach kończących się na
–ch, -g, -ng, np.: das Zwerglein, das Kindlein, das Büchlein.
W pozostałych przypadkach używa się przyrostka -chen. Może on
pełnić funkcję:
• zmniejszającą: das Häuschen – domeczek, das Lämpchen –
lampeczka
• spieszczającą: das Händchen - rączka, das Sonnchen - słoneczko

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
1.13 Ach, te zdrobnienia!str. 11

W niektórych przypadkach możliwe jest użycie zamiennie obydwu
przyrostków,

pamiętając

o

tym,

że

przyrostek

–lein

nada

rzeczownikowi bardziej podniosły ton: das Tischchen – stolik (użyte
potocznie) - > das Tischlein – stolik (użyte np.: w literaturze).
Pamiętaj również o tym, że niektóre wyrazy nie mają charakteru
zdrobniałego, mimo że zawierają przyrostek –chen: das Mädchen to dziewczyna, a nie dziewczynka.
W powyższym przykładzie nie można dodać dodatkowego przyrostka
zdrobniającego, gdyż byłoby to błędem. Chcąc dokładnie wyrazić
w języku

niemieckim

słówko

„dziewczynka”,

należy

użyć

przymiotnika klein, np.: ein kleines Mädchen.
Ważne jest ponadto, że niezależnie od rodzaju danego rzeczownika,
rzeczowniki zdrobniałe są zawsze rodzaju nijakiego: der Fernseher –
das Fernsehchen, die Stadt – das Städchen.

1.14 Kiedy nie odmieniamy przymiotników w roli
przydawki?
Trzeba wiedzieć, że w języku niemieckim przymiotnik stojący przed
rzeczownikiem jest odmieniany: das große Haus, die netten Leute,
eine schöne Stadt.
Czy jest jednak możliwa sytuacja, w której stojący przed
rzeczownikiem przymiotnik nie będzie odmieniony? Okazuje się, że
tak. Takimi nieodmiennymi przymiotnikami są m.in. słowa
utworzone za pomocą przyrostka –erlei, np.:
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
1.14 Kiedy nie odmieniamy przymiotników w roli przydawki?str. 12

dreierlei – auf dreierlei Art (w trojaki sposób)
zweierlei – auf zweierlei Weise (dwojakim sposobem)
hunderteleihundertelei

Schwierigkeiten

(setki

różnych

trudności), a nie hunderteleie Schwierigkeiten

1.15 Zaimki dzierżawcze inaczej
Formy zaimków dzierżawczych mein, dein, sein itd. są znane
oczywiście każdemu. Nie jest to jednak jedyna poprawna forma w
języku niemieckim. W języku literackim można stosować

także

formy z przyrostkiem –ig, poprzedzone rodzajnikiem określonym,
np.:
der/die/das meinige, der/die/das deinige, der/die/das seinige
Du hast das deinige getan, der Rest gehört den anderen

1.16 Kiedy używać imion własnych z rodzajnikiem?
W języku niemieckim imiona własne występują zazwyczaj bez
rodzajnika, np.: das Buch von Klaus,

Karls Kassette,

Romans

Haus.
Imiona historyczne zakończone na –s występują jednak często
z rodzajnikiem określonym: die Worte des Sokrates.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
1.17 Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym nie taka prosta!str. 13

1.17 Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym
nie taka prosta!
Tę część poświęcona zostanie czasownikom zakończonych na –eln
lub –ern, których odmiana w czasie teraźniejszym może sprawić
kłopoty. Jest jasne, że w 1 os. l.p. odrzucana jest samogłoska
–e- z tematu czasownika. Nasuwa się pytanie, czy jest to
obowiązkowy „zabieg”, czy uzależniony od intencji mówiącego? Jak
należy prawidłowo powiedzieć: ich rudere

czy

ich rudre? ich

schaukele czy ich schaukle?
Otóż przy czasownikach zakończonych na –eln jest to obowiązkowe,
czyli:
Ich schaukle. Ich lächle. Ich klingle.
Ale w przypadku czasowników zakończonych na –ern, samogłoskę
–e- odrzuca się tylko w mowie potocznej: ich rudre, ich plaudre, ich
bewundre
W pismach oficjalnych należy pozostawić samogłoskę –e-:

ich

rudere, ich bewundere, ich plaudere.

1.18 Czy zawsze musi być podmiot?
Ucząc się języka niemieckiego napotyka się regułę, że inaczej niż to
jest w języku polskim, zawsze (lub prawie zawsze) należy postawić
podmiot: Am Wochenende mache ich in meiner Wohnung
Ordnung, dann gehe ich in die Stadt und ich kaufe ein. - Podczas
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
1.18 Czy zawsze musi być podmiot?str. 14

weekendu (ja) zrobię porządki w moim mieszkaniu, później (ja)
pójdę do miasta i (ja) zrobię zakupy.
Mogą więc zdziwić tego typu spotykane zdania:
Freut mich – zamiast - Es freut mich.
Mir bangt – zamiast – Es bangt mir.
Ihn friert – zamiast – Es friert ihn.
Mało znana reguła mówi, że można odrzucić es w przypadku, gdy
czasownikowi towarzyszy zaimek w celowniku bądź bierniku i dany
czasownik odnosi się do stanu psychicznego bądź fizycznego osoby
wyrażonej tym zaimkiem. Takie

zdania z opuszczonym es będą

również poprawne.

1.19 Stawianie bezokolicznika bez „zu” po „haben”
i nie tylko!
Czasowniki modalne, oznaczające ruch oraz odczuwanie czegoś nie
są jedynymi czasownikami, po których stawiany jest czasownik
w formie bezokolicznika bez poprzedzającej go partykuły zu.
W niektórych sytuacjach opuszcza się również tę partykułę, m.in. po
takich czasownikach, jak: haben, finden, legen czy schicken:
Ich habe mein Auto in der Garage stehen. (Mam samochód stojący
w garażu). Die Mutter legt ihr kleines Kind schlafen. (Mama
kładzie do spania swoje dziecko). Wir fanden einen älteren Mann
auf der Straße liegen. (Znaleźliśmy starszego mężczyznę leżącego
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
1.19 Stawianie bezokolicznika bez „zu” po „haben” i nie tylko!str. 15

na ulicy.) Die Eltern schicken ihre Kinder in die Schule lernen.
(Rodzice wysyłają swoje dzieci do szkoły, aby się uczyły.)
Musimy jednak pamiętać, że te konstrukcje nadają specyficzny
charakter zdaniom i nie zawsze da się je przetłumaczyć na język
polski dosłownie.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
II.PISOWNIAstr. 16

II.PISOWNIA
2.15 „Und” i ten przecinek!
Jak to jest właściwie z tym stawianiem przecinka przed spójnikiem
und?
Otóż generalnie przed tym spójnikiem nie stawia się przecinka ani
jeśli łączy on całe zdania, ani jedynie pojedyncze części, np.: Er kauft
eine Pizza und einen Hamburger. Wir nehmen unseren kleinen
Hund und machen einen kurzen Spaziergang.
Jeśli jednak zrozumienie zdania może sprawić odbiorcy poważne
trudności, to wówczas powinno się postawić przecinek przed
spójnikiem und: Ich gehe ins Kino(,) und du bleibst zu Hause. Ich
lag am Strand (,) und meine Frau fotografierte das Meer.

2.16 Użycie przecinka w konstrukcjach
bezokolicznikowych
Tym razem zajmiemy się stawianiem przecinka poprzedzającym
zdania bezokolicznikowe. Które zdanie jest więc poprawne: Ich hatte
keine Lust, ins Kino zu gehen czy Ich hatte keine Lust ins Kino zu
gehen?

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
2.16 Użycie przecinka w konstrukcjach bezokolicznikowychstr. 17

Oto odpowiedź: Jeśli grupa bezokolicznikowa składa się z niewielu
wyrazów, np.: tylko z czasownika, to wówczas nie stosuje się
przecinka: Ich hatte Absicht zu kommen.
Jeśli jednak grupa bezokolicznikowa jest bardzo złożona, to należy
postawić przecinek: Ich hatte Absicht, heute Abend mit meinen
Freunden ins Kino zu gehen.

2.17 Czy zawsze na końcu zdania rozkazującego
postawić należy wykrzyknik?
Wydawałoby się to oczywiste, że zdanie rozkazujące będzie
zakończone wykrzyknikiem, czyli: Ruf mich morgen an! Warten Sie
bitte ein Moment!
Ale okazuje się, że na końcu zdania rozkazującego można również
zamiast wykrzyknika postawić kropkę. Zawarte w tym zdaniu
wezwanie czy prośba są wówczas złagodzone: Komm bitte heute zu
mir. Setzen Sie sich bitte hier.

2.18 „Amen” piszemy dużą czy małą literą?
Tę kończącą modlitwę formułę pisze się w języku polskim dużą
literą, ponieważ występuje najczęściej po zakończonym kropką
zdaniu. Traktuje się ją więc prawie jako nowe zdanie. W języku
niemieckim pisze się jednak tę formułę rozpoczynając małą literą:
Heilige Maria, Mutter Gottes, Bitt für uns, amen!

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
2.18 „Amen” piszemy dużą czy małą literą?str. 18

Jeśli jednak słowo amen potraktowane zostanie jako rzeczownik, to
należy napisać je dużą literą: Das ist so sicher wie das Amen in der
Kirche – To jest tak jasne, jak amen w pacierzu.

2.19 „Eh” czy „eh‘”?
Otóż jeśli eh występuje w roli wykrzyknika oznaczającego:„Hola!”,
„Co to!” lub przysłówka: „i tak już” pisze się bez apostrofu: Eh, was
soll das bedeuten? – Hola! Co to ma znaczyć? Ich habe das eh
gemacht – I tak już to zrobiłem.
Jeśli jednak eh' występuje jako skrócona forma spójnika ehe –
„zanim”, to należy obowiązkowo użyć apostrofu, np.: Eh` ich den
Entschluss fasse, muss ich es gut überlegen – Zanim podejmę
decyzję, muszę to dobrze przemyśleć.

2.20 „Extra” z przymiotnikiem piszemy łącznie czy
oddzielnie?
Pisownia łączna obowiązuje, gdy przymiotnik extra wzmacnia
jedynie inny przymiotnik, przed którym stoi np.: Ich benutze
extrascharfe Rasierklingen – Używam super ostrych żyletek. Das
ist ein extraschönes Bild - To jest przepiękny obraz.
Natomiast jeśli extra ma samodzielne znaczenie to należy napisać go
oddzielnie: Du musst noch ein extra neues Arbeitsbuch kaufen Musisz kupić jeszcze dodatkowo jedną nową książkę ćwiczeń.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
2.21 „Sobald” czy „so bald”?str. 19

2.21 „Sobald” czy „so bald”?
Jako spójnik pisze się ten wyraz łącznie: Alle Fans begannen zu
schreiben, sobald die Band spielte – Wszyscy fani zaczęli krzyczeć,
jak tylko zespół zagrał.
Jeśli jednak so bald występuje w roli zwrotu przysłówkowego, to
pisze się go oddzielnie: Er kommt nicht so bald wieder – On tak
szybko nie powróci.

2.22 „Soviel” czy „so viel”?
Podobna jest tutaj sytuacja, jak w przypadku sobald i so bald, tzn.
jeśli soviel występuje w roli spójnika „o ile”, to pisze się go łącznie,
np.: Soviel ich weiß, hat er die Prüfung bestanden - O ile wiem, on
zdał ten egzamin.
Jeśli so viel występuje w roli przysłówka „tak dużo”, to należy
napisać go oddzielnie: Du kannst essen, so viel du willst. – Możesz
jeść, ile chcesz.

2.23 „Der Tip” już nie „der Tip”
Słowo der Tip – „wskazówka” po wprowadzeniu reformy pisowni
języka niemieckiego „zmieniło się” również i teraz pisownia z jedną
literą „p” na końcu jest błędna. Aby była poprawna, należy dodać
jeszcze jedno „p”, czyli: der Tipp.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
III. WYRAZY BLISKOZNACZNEstr. 20

III. WYRAZY BLISKOZNACZNE
3.24 „Geistig” i „geistlich”
Obydwa przymiotniki nie mogą być używane zamiennie. Geistlich
dotyczy jedynie obszaru religii i tłumaczy się go jako „duchowny,
religijny, kościelny”, np.: die geistliche Behörde – władza kościelna.
Natomiast geistig używany jest w sensie: „duchowy,umysłowy,
mentalny”, np.: geistige Arbeit – praca umysłowa.

3.25 „Landmann” czy „Landsmann”?
Różni te dwa rzeczowniki jedynie interfiks łączący –s-, ale powoduje
to również, że obydwa rzeczowniki mają różne znaczenia. der
Landmann – to rolnik, chłop, np.: Sein Urgroßvater war
Landmann – Jego pradziadek był rolnikiem.
Rzeczownik der Landsmann tłumaczy się jako „ziomek, krajan”,
czyli ktoś o tej samej narodowości, np.: Was für ein Landsmann
sind Sie?

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
3.26 „Langweile” czy „Langeweile”?str. 21

3.26 „Langweile” czy „Langeweile”?
Obydwie formy są poprawne pod względem stylistycznym i
oznaczają to samo: „nuda”. Pamiętać należy jednak o tym, że
rzeczownik die Langeweile czasem nie zmienia swojej formy w
odmianie w ogóle:
I. die Langeweile
II. der Langeweile
III. der Langeweile
IV. die Langeweile
Można też odmieniać pierwszą część tego rzeczownika:
I. die Langeweile
II. der Langenweile
III. der Langenweile
IV. die Langeweile
lub
I. Langeweile
II. Langerweile
III. Langerweile
IV. Langeweile
Formy te nadają jednak bardzo podniosły ton temu rzeczownikowi
i nie używa ich się raczej w mowie potocznej.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
3.27 „Miene” i „Mine”str. 22

3.27 „Miene” i „Mine”
Te dwa prawie tak samo brzmiące rzeczowniki znaczą całkiem coś
innego. Rzeczownik die Miene oznacza „wyraz twarzy, mina”, np.:
Seine Miene war außergewöhnlich -

Jego wyraz twarzy był

dziwny.
Natomiast rzeczownik die Mine oznacza „wkład do długopisu”, np.:
Mein Kuli schreibt nicht mehr, ich brauche eine neue Mine.

3.28 „Numerale” i „Numerus”
Zarówno das Numerale, jak i der Numerus to w tłumaczeniu na
język polskiliczba” . Rzeczownik pierwszy oznacza oczywiście
liczebniki, np.: Dreißig ist ein Numerale – Trzydzieści jest liczbą.
Rzeczownik drugi oznacza natomiast liczbę gramatyczną (np. liczba
mnoga i liczba pojedyncza): Der Numerus im Deutschen heißt: der
Plural und der Singular.

3.29 „Ostern ist...” czy „Ostern sind ...”?
Słowniki często podają, że rzeczownik Ostern jest rodzaju nijakiego,
czyli das Ostern. Dlaczego więc składając komuś życzenia mówi się
Frohe Ostern, a nie Frohes Ostern?
Otóż to oznaczenie świąt stosuje się zazwyczaj w liczbie pojedynczej
bez rodzajnika (jeśli nie towarzyszy mu żadna przydawka), np.:
Ostern ist ein schönes Fest. Hast du ein schönes Ostern verbracht?
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
3.29 „Ostern ist...” czy „Ostern sind ...”?str. 23

Formy w liczbie mnogiej używa się w stałych zwrotach, takich jak
np.: Frohe Ostern! Fröhliche Ostern!

3.30 „Personal” i „personell”
Również w tym przypadku wiele słowników dwujęzycznych traktuje
te przymiotniki jako synonimy, chociaż w rzeczywistości mają one
odmienny sens. Personal oznacza, że coś odnosi się do jakiejś osoby,
np.: Das sind personale Sachen – To są rzeczy osobiste.
Personell z kolei oznacza, że coś odnosi się do pracowników, załogi
danego zakładu, spraw pracowniczych itp.: Der Direktor entscheidet
über personelle Angelegenheiten – Dyrektor decyduje o sprawach
personalnych.

3.31 „Rational” i „rationell”
Tłumaczenie na język polski jako „racjonalny” jest w obydwu
przypadkach

całkiem

poprawne,

jednak

znowu

pozwala

przypuszczać, że użycie jednego lub drugiego słowa zależy od intencji
mówiącego i nie ma między nimi żadnej różnicy. A w rzeczywistości
różnią się te dwa przymiotniki. Rational sugeruje, że coś odnosi się
do rozsądku, racjonalne czyli inaczej rozsądne, np.:
Im Leben muss man immer rational handeln – W życiu należy
postępować zawsze rozsądnie.
Przymiotnik rationell oznacza, że coś jest celowe, opłacalne,
wymierne, np.: die rationelle Wirtschaft – racjonalna gospodarka.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
3.32 „Regelmäßig” i „regelgemäß”str. 24

3.32 „Regelmäßig” i „regelgemäß”
Regelmäßig używamy w znaczeniu „regularny, odbywający się
w takich samych odstępach czasu”, np.: Ich treibe regelmäßig Sport
– Regularnie uprawiam sport.
Natomiast regelgemäß oznacza, że coś jest zgodne z przepisami,
zasadami itp., np.: Die Schreibweise ist in diesem Fall regelgemäß
– Pisownia jest w tym przypadku zgodna z regułami.

3.33 „Schreck” i „Schrecken”
Również te dwa rzeczowniki są traktowane przez niektóre
niemiecko-polskie słowniki jako synonimy nie wskazując na to, że
różnica znaczeniowa pomiędzy nimi jest dosyć istotna.
Rzeczownik der Schreck - nagły, niespodziewany przestrach,
spowodowany przez coś nieoczekiwanego, np.: Ein Schreck
durchzuckte ihn, als ein großer Hund vor ihm erschien – Strach
przemknął przez niego, gdy duży pies pojawił się przed nim.
Rzeczownik das Schrecken oznacza lęk, który utrzymuje się przez
dłuższy czas, np.: Der Führer verbreitete Angst und Schrecken
unter den Bürgern – Przywódca rozsiewał strach wśród obywateli.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
3.34 „Unvergleichbar” i „unvergleichlich”str. 25

3.34 „Unvergleichbar” i „unvergleichlich”
Całkiem poprawne przetłumaczenie tych przymiotników na język
polski brzmi: „nieporównany, niezrównany”, warto jednak wiedzieć
o różnicy pomiędzy tymi dwoma przymiotnikami w języku
niemieckim.
Unvergleichbar oznacza, że dwóch lub więcej rzeczy nie można (nie
jest to możliwe) porównać między sobą, np.: Einzelne Menschen
sind unvergleichbar – Poszczególni ludzie są nie do porównania.
Unvergleichlich oznacza z kolei, że coś jest „jedyne w swoim
rodzaju, szczególne”, np.: Sie ist eine unvergleichliche Schönheit Ona to jest niezrównana piękność.

3.35 „Wie alt bist du?” – inaczej!
To tak proste pytanie, którego uczą się już dzieci w pierwszych
klasach można również zadać w trochę inny sposób, który, chociaż
rzadko stosowany, to jednak poprawny. Zamiast zapytać tradycyjnie:
Wie alt bist du?, możemy postawić pytanie: Wie jung bist du?
Odpowiedź będzie brzmiała: Ich bin 20 Jahre jung.

3.36 „Email” to nie koniecznie e-mail
Tak ostatnio popularne w użyciu słowo niekoniecznie w języku
niemieckim musi oznaczać „list elektroniczny”. Rzeczownik das
Email tłumaczy się na język polski jako „emalia, rodzaj farby”.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
3.36 „Email” to nie koniecznie e-mailstr. 26

Natomiast list elektroniczny, popularnie zwany emailem, to po
niemiecku die E-Mail: Ich habe ein Email gekauft- Kupiłem emalię.
Ich habe eine E-mail geschickt - Wysłałem e-maila.

3.37 Ach, te powody!
Przyczynę lub powód czegoś wyrażamy za pomocą przyimka vor lub
aus: Ich zitterte vor Kälte - Trząsłem się z zimna. Er heiratete aus
Liebe – On ożenił się z miłości.
Nie można jednak używać zamiennie tych przyimków i zdania
poniższe są błędne: Ich zitterte aus Kälte. Er heiratete vor Liebe.
Przyimek aus oznacza, że przyczyna jest od nas niezależna: aus
Kälte (z zimna), aus Hitze (z upału), natomiast vor sugeruje, że
przyczyna tkwi właśnie w nas:

vor Neugier (z ciekawości), vor

Langweile (z nudów).

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

CIEKAWOSTKI NIEMIECKIEGO – fragment – kliknij po więcej
Jak zgłębić tajniki wiedzy zawartej w pełnej wersji ebooka?str. 27

Jak zgłębić tajniki wiedzy
zawartej w pełnej wersji ebooka?

Więcej ciekawostek znajdziesz w pełnej wersji ebooka. Zapoznaj się
z opisem na stronie:

http://niemiecki-ciekawostki.zlotemysli.pl

Dowiedz się jak zagiąć swojego germanistę!

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli

POLECAMY TAKŻE PORADNIKI:
Niemieckie słówka – Paweł Sygnowski
Jak zapamiętać 200 niemieckich słów,
zwrotów i wyrażeń w 100 minut?
Ebook zawiera skuteczną metodę nauki obcego słownictwa,
na przykładzie niemieckich słów, wyrażeń i zdań. Metoda
została bardzo szczegółowo i obrazowo opisana i zastosowana na ogromnej liczbie różnego typu przykładów słówek z bardzo różnych kategorii tematycznych.
Dzięki tej metodzie, możesz zwiększyć szybkość przyswajanego przez Ciebie słownictwa nawet kilkukrotnie!
Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://niemiecki.zlotemysli.pl
"Dziś nikogo nie trzeba przekonywać do nauki języków obcych. Problem
jednak w tym, aby znaleźć dobrą, efektywną metodę nauki. Właśnie
"Niemieckie słówka" to znakomita publikacja dla wszystkich poszukiwaczy
skutecznych metod nauki języka obcego. Polecam i zachęcam. Warto!"
Robert Handke 40 lat, technolog w firmie produkcyjnej

Szybka nauka dla wytrwałych – Paweł Sygnowski
Poznaj skuteczne techniki pamięciowe,
dzięki którym zapamiętasz bez trudu to,
czego potrzebujesz do nauki, czy pracy
Czy wiesz, że istnieją naukowo udokumentowane, łatwe
w użyciu sposoby na zwiększenie sprawności pamięci,
szybszą i łatwiejszą nauką? Teraz i Ty możesz je poznać, gdy
przeczytasz e-booka pt. "Szybka nauka dla wytrwałych"
Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie:
http://szybka-nauka.zlotemysli.pl
"Co do tej książki, to brak mi słów, no po prostu wymiata. Wiedza, którą
powinien mieć każdy w zasięgu ręki. Po jej przestudiowaniu nie ma mowy
o nieosiągniętym sukcesie, polecam gorąco."
Kamil M. dwudziestolatek, student z Lublina

Zobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników
na stronie www.zlotemysli.pl

Podobne prace

Do góry