Ocena brak

Publiczne prawo gospodarcze (podstawowe zagadnienia)

Autor /falBealkMyday Dodano /24.09.2007

Zagadnienia:
I. Wprowadzenie do publicznego prawa
gospodarczego.
pojęcie prawa gospodarczego (publiczne pr. gospodarcze i prywatne prawo gospodarcze)
Źródła prawa
Zasady publicznego prawa gospodarczego
Państwo a gospodarka:
typy zachowań państwa wobec gospodarki
podstawy doktrynalne (neoliberalizm gospodarczy i interwencjonizm państwowy)
formy zachowań państwa wobec gospodarki

II. Działalność gospodarcza
Pojęcie działalności gospodarczej. Definicja działalności gospodarczej na tle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Definicja przedsiębiorcy wg kc i wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestracja przedsiębiorców w KRS i ewidencja działalności gospodarczej
III. Prawne zagadnienia wolnych zawodów

IV. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej
Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pożytku publicznego
Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne piastujące określone stanowiska

V. Postępowanie koncesyjne
Pojęcie reglamentacji działalności gospodarczej
Instytucja koncesji.
Charakter prawny postępowania koncesyjnego
Właściwość organu koncesyjnego
Cofnięcie i odmowa wydania koncesji
Promesa koncesji
nadzór i kontrola nad działalnością podlegającą koncesjonowaniu
VI. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie zezwoleń, licencji i zgody.

VII. Regulowana działalność gospodarcza
Istota i zakres regulowanej działalności gospodarczej
rejestracja regulowanej działalności gospodarczej.

Pojęcie prawa gospodarczego.
Prawo gospodarcze jak każde inne prawo reguluje pewne stosunki prawne. Pod pojęciem prawa gospodarczego należy rozumieć ogół norm prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki narodowej oraz stosunków gospodarczych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi jako jej podmiotami. Możemy dokonać podziału prawa gospodarczego na:
publiczne prawo gospodarcze
oraz prywatne prawo gospodarcze
Publiczne prawo gospodarcze nazywane jest nieraz administracyjnym pr. gospodarczym i jest to prawo interwencji państwa i jego aparatu administracyjnego w sferę gospodarczą podyktowane interesem ogółu i interesem państwa. Pod względem podmiotowym chodzi tutaj o stosunki prawne, w których jako jedna ze stron zawsze występuje organ reprezentujący państwo. Pod względem przedmiotowym chodzi o zespół norm prawnych należących do różnych dziedzin prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego i konstytucyjnego. Możemy powiedzieć, że prawo to ma charakter interdyscyplinarny.
Prywatne prawo gospodarcze to ogól norm cywilno-prawnych regulujących stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami. Normy te zawarte są w kc i w kodeksie spółek handlowych.

Źródła prawa są pochodzenia krajowego i zagranicznego.
Krajowe źródła prawa opierają się na systemie ustalonym w konstytucji RP. Obejmują więc przepisy prawne Konstytucji, ustaw zwykłych i rozporządzeń.

Podobne prace

Do góry