Ocena brak

Public relations

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

  1. Public relations – nazywa się ogół stosunków przedsiębiorstwa (firmy) z jej otoczeniem, tj. nabywcami, dostawcami, jednostkami kooperującymi, administracją gospodarczą, terenową itp..

Public relatione określa tę działalność jako „planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a społeczeństwem”1 Przy czym przez społeczeństwo rozumie się ostatecznych nabywców towarów, pośredników uczestniczących w obrocie gospodarczym oraz instytucje publiczne. Stosunki te mają na celu wywołanie w otoczeniu pozytywnej opinii i stworzenie pozytywnego (pożądanego) image firmy, która może się identyfikować z wieloma różnymi markami towarów.

Wiele kierownictw polskich przedsiębiorstw nie przywiązywało w minionym czasie należytego znaczenia do kształtowania public relations i dobrego wizerunku zewnętrznego.

Przed powzięciem decyzji o aktywnym kształtowaniu tego rodzaju stosunków z otoczeniem należy najpierw zdefiniować:

  1. cel public relations,

  2. podmioty lub segmenty rynku, na które pragnie się mieć wpływ,

  3. metody i instrumenty oddziaływania na otoczenie przedsiębiorstwa,

  4. sposoby komunikowania się z otoczeniem przedsiębiorstwa.

Jeżeli zadaniem reklamy jest np. stwierdzenie że dany produkt wytwarzany jest z najlepszych surowców, to public relations mają za zadanie wyjaśnić, jak ciężka i skomplikowana jest praca w zakładach wytwarzających dany produkt, jakie przechodzi on próby przed zatwierdzeniem przez kontrolę techniczną, jak wspaniałe są laboratoria, które są w tym celu jest czynione nie dla prosperity firmy, lecz na użytek nabywcy, a wykorzystywane, jak ogromne doświadczenie ma fachowy personel i że wszystko sama firma jest składnikiem łańcucha zaopatrywania społeczeństwa w dobra dla niego niezbędne i przyczynia się do społecznego postępu i dobrobytu.

Public relations zajmuje się również planowaniem i utrzymywaniem dobrych kontaktów z publicznością. „Publiczność, to każda grupa, która aktualnie bądź potencjalnie interesuje się tym lub ma wpływ na to, czy przedsiębiorstwo jest w stanie osiągnąć wyznaczone cele”2.

Public relations jest pojęciem szerszym od publicity (rozgłos), która „miała za zadanie zapewniać obecność przedsiębiorstwa na łamach gazet – w przeciwieństwie do płatnych ogłoszeń – w mediach drukowanych bądź emitowanych, aby promować sprzedaż produktu, miejsce lub osobę”3.

Treści przekazywane przez public relations powinny zawierać w sobie sygnały, które by ożywiły zainteresowanie ofertą, zwiększyły motywy i skłonności nabywców do kupowania produktów lub usług, na które jest popyt i które przyniosą producentom i usługodawcom korzystne rezultaty ich działalności.

Do najbardziej powszechnie stosowanych środków public relations zaliczane są: filmy o danej firmie, broszury z okazji rocznic, organizacja sympozjów i seminariów „naukowych”, konferencje prasowe i materiały na te konferencje, biuletyn firmy, kalendarze, gadżety reklamowe oraz egzemplarze produkowanych wyrobów.

Ogólną zasadą public relations jest nieopłacanie publikacji dotyczących firmy lub wytwarzanych przez nią wyrobów.

 

Podobne prace

Do góry