Ocena brak

Ptaki biegające

Autor /Werner Dodano /31.01.2012

Ptaki są symbolem zdolności lotu, jednak wiele gatunków równie sprawnie porusza się chodząc, ska­cząc lub biegając. Szczególnie ptaki odkrytych przestrzeni - pustyń, tere­nów trawiastych - są wyspecjalizo­wanymi biegaczami; wiele z nich słabo albo rzadko lata, a niektóre stały się nielotami.
Mając kończyny przednie przekształcone w skrzydła, ptaki są zwierzętami dwu­nożnymi, które chodzą, biegają, skaczą, pływają lub nurkują. Dzięki temu mogły zasiedlić wiele środowisk i prowadzić różnorodny tryb życia.
Ich zdolność do lotu umożliwiła im skolonizo­wanie rozmaitych terenów i dzięki temu obecnie ptaki spotkać można na całym świecie. Przedsta­wiciele wielu gatunków ptaków terenów otwar­tych, pomimo że nie utracili zdolności lotu, rzad­ko wzbijają się w powietrze i przemieszczają się głównie „na piechotę". Częściej biegają niż latają. Przykładami mogą być przepiórki, dropie, bażan­ty i inne kuraki, a także kukawka.
Ptaki siewkowate równie sprawnie chodzą po ziemi, jak latają. Piaskowce biegają wzdłuż brze­gów morza i zbierają drobne skorupiaki. Żyjące na drzewach ptaki mają krótkie nogi, dzięki temu ich środek ciężkości leży nisko; ułatwia to utrzymanie równowagi na poziomych, chwiejnych gałązkach. Wiele gatunków ptaków naziemnych posiada dłu­gie nogi; u nich środek ciężkości nie musi być przesunięty w dół, a ważniejszą sprawą jest długość kroku i moc nóg, które muszą być na tyle silne, aby ptak mógł wytrwale biegać i skakać.
Ptaki poruszają się po ziemi na trzy główne spo­soby - chodząc i biegając, poruszają nogami na­przemiennie, a skacząc - razem. W czasie chodu są okresy, kiedy obie stopy dotykają razem ziemi. W biegu natomiast są momenty, kiedy obie stopy nie dotykają ziemi. Tak jak i my, ptaki, w zależ-noci od potrzeb, potrafią chodzić lub biegać.
Sposoby chodzenia
Większość gatunków ptaków wróblowych (Pas­serines) to małe ptaki nadrzewne, które skaczą z gałęzi na gałąź - jest to najszybszy sposób prze­mieszczania się na drzewie. Większość innych gatunków chodzi lub biega, a niektóre na ziemi poruszają się skokami. Sroka,kiedy chce poruszać się wolno, chodzi, a kiedy chce przemieszczać się szybciej - skacze. Sępy, co jest charakterystyczną cechą dla wszystkich gatunków tych ptaków, kiedy poruszają się po ziemi skaczą z nogi na nogę, co wygląda raczej dość dziwacznie. Niektóre gatun­ki, na przykład kos i inne drozdy, czasami skaczą, a czasami biegają.
Większość gatunków ptaków pływających po bardzo niezdarnie porusza się po lądzie - wystar­czy popatrzeć na kaczki lub perkozy, które powłó­czą niezgrabnie swymi umieszczonymi z tyłu ciała kończynami - jednak chruściele (do których zali­czają się na przykład kurka wodna i łyska) są tutaj wyjątkiem, gdyż dobrze chodzą i pływają. Ptaki biegające zwykle mają długie, silne nogi i krótkie palce. U niektórych gatunków liczba palców jest zredukowana z czterech do trzech. Struś afrykań­ski - najbardziej wyspecjalizowany w bieganiu ga­tunek ze wszystkich ptaków - ma tylko dwa palce.

Podobne prace

Do góry