Ocena brak

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Złożone modele funkcjonowania czynników ryzyka chorób psychosomatycznych

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Na podstawie dotychczasowej wiedzy i badań empirycznych powstają coraz bardziej złożone modele i koncepcje wieloczynnikowego uwarun­kowania współczesnych chorób psychosomatycznych i cywilizacyjnych. Sposób współczesnego rozumowania przedstawimy na przykładzie choroby niedokrwiennej serca i zawału serca oraz chorób nowotworowych. Te podej­ścia są próbą integracji już uzyskanych wyników. W tych modelach uwzględnia się:

czynniki sytuacyjne, typ stresorów i sytuacji trudnych;

• czynniki temperamentalne i osobowościowe - typ temperamentu, moty­wacji, nastawień emocjonalnych, struktur poznawczych i przekonań;

• czynniki dziedziczno-konstytucjonalne i właściwości funkcjonalne organiz­mu;

wzory reagowania emocjonalnego;

• wzory reakcji psychofizjologicznych;

• uogólnione zasoby odpornościowe natury biologicznej, intrapsychicznej, interpersonalnej i społecznej;

styl życia i jego prozdrowotne i antyzdrowotne aspekty. Do powstania choroby psychosomatycznej dochodzi na skutek interakcji wielu czynników zarówno ryzyka, jak i kompensujących czynników ochronnych. W schemacie tym zawarto więc także, oprócz czyn­ników ryzyka, zasoby zdrowotne w każdej ze sfer, które możemy wykorzystać w tworzeniu założeń dla programów profilaktycznych i terapeutycznych.

Do góry