Ocena brak

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Wzór Szachowania C i inne czynniki ryzyka dla chorób nowotworowych

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Mechanizmy powstawania i rozwoju chorób .nowotworowych są daleko słabiej rozpoznane. Wiadomo jednak, że i w tych chorobach czynniki psycho­logiczne ogrywają ważną rolę, zwłaszcza w progresji procesu chorobowego. W inicjacji chorób nowotworowych ważne znaczenie przypisuje się czyn­nikom genetycznym tzw. onkogenom. Jednakże już w uczynnieniu onkogenów może brać udział zachowanie człowieka. Możemy przez odżywianie, stosowanie używek, sposób opalania się, kształtowanie środowiska podwyż­szać ryzyko zachorowania lub je kompensować. Możemy spożywać żywność zdrową lub obciążoną czynnikami rakotwórczymi, mieszkać w okolicy i do­mach nie zawierających szkodliwych substancji.

Kluczowym ogniwem w rozwoju procesu nowotworowego są jednak omówione powyżej mechanizmy psychoneuroimmunologiczne. Silny i dob­rze funkcjonujący układ odpornościowy, ze sprawnymi komórkami NK. powoduje, że komórki rakowe znajdują się pod kontrolą. Jednakże czynniki wywołujące przedłużający się stres obniżają wydolność układu odpornościo­wego. W dość dobrze udokumentowanych badaniach stwierdzono, że nie sam stres, ale czynniki osobowościowe, które warunkują ocenę trudności i typ reakcji emocjonalnych, są zmiennymi zwiększającymi ryzyko progresji choro­by nowotworowej. Osobowość typu C (cancer prone personality) cechuje się właściwościami przeciwstawnymi do WZA. Są to osoby konwencjonalne, spokojne, a na stres reagują poczuciem bezradności i beznadziejności, są skłonne do depresji i wypierają reakcje emocjonalne na stresowe doświadcze­nia życiowe. Często też przeżywały sytuacje straty. Seligman zakładał, że do rozwoju choroby nowotworowej przyczynia się pesymistyczny styl oceny i wyjaśniania zdarzeń oraz niepowodzeń człowieka. Z tym wiąże się nastrój depresyjny i poczucie beznadziejności. To skutkuje między innymi zmienionym działaniem neurotransmiterów. Zmniejsza się liczba katecholamin, a zwiększa liczba endorfin mózgowych, a te z kolei wpływają na osłabienie systemu immunologicznego, co powoduje brak zwalczania komó­rek rakowych. Aby przerwać ten łańcuch niekorzystnych zależności psychoso­matycznych, można zdaniem tego autora, wpływać na zmianę sposobu myślenia i oceniania wydarzeń, co oznacza, że należy styl pesymistyczny przekształcać w optymistyczny. W przypadku chorób nowotworowych zacie­rają się wyraźnie zależności psychosomatyczne i somatopsychiczne, bowiem to stres związany z diagnozą raka, jego leczeniem, i sposoby radzenia sobie z zagrożeniem oraz chorobą mogą zwrotnie wpływać na pogorszenie stanu psychicznego, a ten z kolei będzie oddziaływał na poziom choroby.

Do góry