Ocena brak

Psychologia zdrowia - Podstawowe pojęcia psychologii zdrowia

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

Psychologia zdrowia wyodrębniła się jako osobna dziedzina psychologii w latach 70. XX wieku, oraz jest najmłodszym obszarem zastosowań psychologii w kwestii zdrowia i choroby.

Psychologia zdrowia zajmuje się dynamicznymi zależnościami miedzy zachowaniem i stanami psychicznymi a zdrowiem fizycznym”. Psychologia zdrowia jest działem psychologii zajmującym się poznaniem wpływu czynników psychologicznych na to, że ludzie pozostają zdrowi, określeniem ich znaczenia w powstawaniu chorób oraz ich roli w kształtowaniu zachowania ludzi, kiedy zachorują.

Według definicji amerykańskiego psychologa, Josepha Matarazzo, „psychologia zdrowia to całokształt specyficznego, oświatowego, naukowego i profesjonalnego wkładu psychologii jako dyscypliny do promocji i utrzymywania zdrowia, zapobiegania i leczenia chorób, rozpoznawania etiologicznych i diagnostycznych korelatów zdrowia, choroby i zbliżonych dysfunkcji, a także do analizy i optymalizacji systemu opieki zdrowotnej i kształtowania polityki zdrowotnej”.

Dziedzina psychologii zdrowia obejmuje szersze aspekty, takie jak:

 • Promowanie zdrowego stylu życia

 • Metody leczenia chorób i zapobieganie im

 • Badanie czynników zwiększających ryzyko rozwoju choroby

 • Zajmuje się szeroko pojętym systemem opieki zdrowotnej formułowaniem polityki zdrowotnej

Dziedziny pokrewne psychologii zdrowia:

 • Psychologia medyczna – zastosowanie metod psychologii klinicznej do problemów zdrowia fizycznego

 • Medycyna psychosomatycznaspecjalność biomedycy zajmująca się czynnikami psychicznymi w rozwoju chorób fizycznych

 • Medycyna behawioralna – dziedzina interdyscyplinarna stosująca teorie i praktykę nauk behawioralnych do lecznictwa i ochrony zdrowia

 • Profilaktyka behawioralna – dziedzina interdyscyplinarna zajmująca się promocja dobrych nawyków zdrowotnych metodami behawiorystycznymi oraz zapobieganiem powstawania chorób u osób obecnie zdrowych.

 • Socjologia medycznadział socjologii zajmujący się społecznymi aspektami zdrowia i choroby.

 • Antropologia medyczna – dział antropologii, który bada aspekty kulturowe zdrowia i choroby.

W psychologii zdrowia, traktowanej jako dziedzina badań oraz obszar zastosowań praktycznych wyróżnia się dwa działy:

 • Pierwszy obejmuje psychologiczne aspekty chorób – kliniczna psychologia zdrowia

 • Drugi obejmuje psychologiczne uwarunkowania i korelaty zdrowia oraz oddziaływania ukierunkowane na ludzi zdrowych.

Do góry