Ocena brak

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: U. Bronfenbrenner

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

- rozwój jednostki (osoby) dokonuje się w kontekście jej związków ze środowiskiem

- rozwijająca się osoba jest dynamiczna jednostką, która nie tylko podlega wpływom środowiska ale także sama oddziałuje na środowisko -istotne dla rozwoju człowieka środowisko nie jest ograniczone do pojedynczego, bezpośrednio oddziałującego siedliska, ale obejmuje powiązania między różnymi siedliskami oraz wpływy większych środowisk -środowisko ekologiczne jest układem koncentrycznych struktur- każda zawiera się wewnątrz następnej. Struktury te sa określane jako mikro, mezo, egzo i makrosystemy.

- Środowisko tworzy ogół warunków materialnych i niematerialnych oraz ich wzajemne powiązania. Teoria ta uwzględnia aktywna rolę człowieka w środowisku (budowaniu, przekształcaniu).

4 sfery tworzące środowisko w świetle tej teorii:

Mikrosystem - najbliższe środowisko człowieka: rodzina, grupa rówieśnicza, grupa przyjaciół, zawodowa, wyznaniowa)

Mezosystem - wskazuje na relacje między elementami tworzącymi mikrosystem; może on wspomagać człowieka, zależy to od siły, współdziałań i od podmiotowego podejścia.

Egzosystem - tworzą go różne sytuacje społeczne i struktury społ., których kumulacja tworzy trudne warunki życia człowieka, dzieci i młodzieży ? tzw. pole zwiększonego ryzyka ( np. bezrobocie, które wywołuje łańcuch zjawisk dewiacyjnych, jednoznacznie patologicznych: alkoholizm, kradzieże. Dzieci silnie odczuwają konsekwencje bezrobocia, choć nie dotyczy ono ich bezpośrednio)

Makrosystem - tworzy go ekonomia, gospodarka, polityka, kultura. Wpływy makrosystemu mogą wspomagać mikrosystem, ale zagrażać np. rodzinie.

SIEDLISKO-jest miejscem w którym osoby mogą bez trudu nawiązywać bliskie, osobiste relacje- może to być dom rodzinny, plac zabaw itp.

CHRONOSYSTEM -odnosi się do wpływu na rozwój człowieka zmian zachodzących w tych środowiskach, w których dana osoba żyje

PRZEJŚCIE EKOLOGICZNE-występuje gdy pozycja osoby w jej środowisku ekologicznym ulega zmianie w wyniku zmiany pełnionej roli, siedliska lub obu tych zmian jednocześnie.-jest zarówno konsekwencją jak czynnikiem uruchamiającym dalszy rozwój

Podobne prace

Do góry