Ocena brak

Psychologia rozwojowa - Dualistyczny model Kartezjusza

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

Podstawowe twierdzenie filozofii Kartezjusza zakładało odrębność umysłu i ciała. Kar­tezjusz uważał, że umysł ludzki jest dany przez Boga, nie ma zatem postaci materialnej i nie podlega fizycznym prawom nauki. Jego funkcja polega na myśleniu, rozumowaniu i podejmowaniu decyzji, a następnie realizowaniu tych decyzji poprzez rozkazywanie cia­łu, jak ma się zachować.

Kartezjański opis umysłu ludzkiego jako nie fizycznego i dominującego nad fizycz­nym ciałem byt zgodny z poglądami Kościoła, tak więc nie spotkał się prawie ze sprze­ciwem religijnym. Ta milcząca zgoda Kościoła okazała się ważna dla nauki jako takiej, a w rezultacie i dla psychologii, gdyż pozwoliła Kartezjuszowi na rozwinięcie teoretycz­nego modelu ludzkiego ciała, opartego wyłącznie na zasadach mechanicznych i fizycz­nych.

Kartezjusz podzielił badania zachowania ludzkiego na dwa odrębne obszary: jeden - dotyczący psychologicznego funkcjonowania umysłu, drugi - dotyczący fizyczne­go funkcjonowania ciała. Pogląd, że umysł istnieje niezależnie od ciała, określany jako du­alizm kartezjański, pozostaje przedmiotem dyskusji w psychologii nawet dzisiaj. Ale hi­storyczne znaczenie kartezjańskiego podziału umysł - ciało polega na tym, że spowodo­wał on wyjęcie naukowych badań nad ciałem spod władzy Kościoła, dając tym samym naukowcom swobodę w wyborze problemów badawczych. Ten nowy pogląd na ludzkie zachowanie zapoczątkował z kolei nowoczesne badania psychologiczne.

Podobne prace

Do góry