Ocena brak

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc rówieśnicza, przemoc w szkole

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Jest nową i narastającą formą przemocy, która stanowi obok narkomanii jeden z największych problemów współczesnego życia szkół. W przemocy wśród rówieśników nakłada się na siebie wiele zjawisk, problemów i zależ­ności. Generalnie mechanizm jest podobny. Celem przemocy jest osiągnięcie dominacji, przewagi, zdobycie przez wymuszenie różnych gratyfikacji, pie­niędzy, dóbr, usług. Jest połączeniem mechanizmów rozładowania napięć i przeniesieniem wzorów z życia dorosłego. Bywa też kontynuacją wzorów wziętych z programów telewizyjnych lub komputerowych gier. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są deficyty w zasobach uczniów, nauczycieli i w środowis­ku szkolnym.

Kontekst rozwojowy (w rodzinie i szkole) nie sprzyja kształtowaniu mechanizmów regulujących wrogość i spontaniczną agresję. Taką funkcję mogłaby spełniać empatia i indywidualne normy nienaruszalności cielesnej i wysokiej wartości życia ludzkiego. Szkoła jest polem wielu napięć, rywali­zacji i kontynuowania wzorów agresywnych. Stwarza napięcia, nie daje poczucia bezpieczeństwa, a uczniom stosującym przemoc wobec młodszych lub rówieśników, stwarza zbyt mało okazji do pozytywnych przeżyć i do­świadczania własnej wartości w wyniku pozytywnych działań.

Przemoc rówieśnicza często też realizuje się w grupach, jest to częściowo przeniesienie doświadczeń z innych miejsc, np. ze stadionów. Przemoc i agresja związana jest więc z tworzeniem struktury grupowej (subkultury). Grupy stosujące przemoc zmniejszają i tak już niskie poczucie bezpieczeństwa w szkole. Zagrożeni czują się bowiem nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele i inni dorośli. Do poczucia zagrożenia dołączają się poczucie bezradności i postawy bierne. To daje informacje zwrotne sprawcom, że przemoc jest tolerowana i może być eskalowana. Do tego dochodzi praw­dopodobnie także pozycja w grupie, poziom przewagi, agresywności i okru­cieństwa. Przemoc szkolna ogniskuje się wokół osób, które nie spełniają oczekiwań nauczycieli, realizują standardy „drugiego życia".

Problem przemocy w szkole niektórzy próbują rozwiązywać, delegując do szkoły psychologów czy zatrudniając ochronę. Zmniejsza to poczucie spraw­stwa i zaangażowania u nauczycieli, ale także u uczniów nie stosujących przemocy wywołuje brak zaufania do nauczyciela, który nie może zaradzić ważnym sprawom życia szkolnego. Dlatego też za lepsze rozwiązanie uznaje się zachęcenie nauczycieli i wychowawców do tworzenia własnych pro­gramów zapobiegania i przeciwdziałania przemocy, silnie wspartych przez społeczność lokalną.

Podobne prace

Do góry