Ocena brak

Psychologia kliniczna

Autor /Nubcuncnutdub Dodano /25.08.2005

WYKŁAD 1
Ad1/ Geneza rozwoju myśli psychologicznej 1896 początek rozwoju psychologii jako nauki. Pod koniec 19 wieku istniały placówki , które pomagały w ramach obiektów 1896 r. w Filadelfii- pierwsza klinika psychologiczna, gdzie pomagano dzieciom i młodzieży. Witner założył tę klinikę w Stanach Zjednoczonych.
Drugim ważnym wydarzeniem było ukazanie się książki Pt: Umysł, który odnalazł sam siebie Clifford Beeyrs. To co napisał wstrząsnęło światem . Wydanie tej książki dało początek ruchowi Higieny Psychicznej miał za zadanie pomoc osobom zaburzonym.
Na przestrzeni dziesiątków lat w różnych krajach powstawały specyficzne programy kliniczne.
Ad2/ Analiza przedmiotu badań p. klinicznej Specyfika zainteresowań badawczych psychologii klinicznej wyraża się w koncentracji uwagi naukowej na opisie i wyjaśnianiu zdrowych i zaburzonych form zachowania się człowieka przeżywania i funkcjonowania somatycznego, oraz na diagnozie przyczyn i objawów zdrowia jak również na pomocy psychologicznej w tym psychoterapii, psychoprofilaktyce, interwencji kryzysowej
Reasumując psychologia kliniczna stawia sobie 2 zadania
1/ zadanie teoretyczne
a/ tworzenie systemu wiedzy naukowej
b/ budowanie koncepcji teorii i hipotez klinicznych
2/ zadanie praktyczne
a/ stosowanie wiedzy klinicznej i umiejętności praktycznych w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych
b/ wykorzystywanie specjalistycznych form pomocy psychologicznej praktyce społecznej
Ważniejsze problemy badawcze psychologii klinicznej
Ad3/ Ważniejsze problemy badawcze p. klinicznej
a/ problematyka przyczyn i przejawów zdrowia psychicznego
b/ tematyka przyczyn i patomechanizmów powstawania różnorodnych zaburzeń psychicznych
c/ tematyka objawów i syndromów / zespołu objawów/ poszczególnych zaburzeń psychicznych
d/ profilaktyka zachowań zdrowych psychicznie / prozdrowotnych/
e/ problematyka terapii zaburzeń psychicznych
f/ problematyka interwencji kryzysowej
g/ tematyka rehabilitacji psychologicznej
WYKŁAD 2
Temat: Istota i rodzaje zaburzeń psychicznych
I Sposoby definiowanie istoty zaburzeń psychicznych
Zaburzenia psychiczne to rozległy zbiór różnorodnych płytkich lub głębokich , krótkotrwałych lub chronicznych dysfunkcji czynności i zachowania się człowieka, które są przedmiotem zainteresowania psychiatrii, psychopatologii i psychologii klinicznej.
Cechy czynności i zachowań zaburzonych:
1/ zdezorganizowanie
2/ nie ukierunkowanie na świadome cele
Wg DSM-4
Zaburzenia psychiczne to zespół objawów dotyczących zachowania lub funkcji psychologicznych / poznawczych, motywacyjnych/ powodujących:
a/ cierpienia jednostki / fizyczne bądź psychiczne/
b/ zakłócenia co najmniej jednego obszaru funkcjonowania
c/ zwiększone ryzyko odczuwania bólu, pojawienia się inwalidztwa albo śmierci
d/ znaczną utratę swobody działania
Zaburzenia psychiczne to straty wewnętrzne i zewnętrzne , w

Do góry