Ocena brak

Psychiatryczna opieka zdrowotna w Polsce

Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013

psychiatryczna opieka zdrowotna w Polsce; stanowi część ogólnego systemu opieki zdrowotnej. Struktura organizacyjna i zakres zadań p. o. zdrowotnej oparte są na zasadach: powszechnej dostępności, integracji z ogólnym systemem służby zdrowia, koordynacji działań wszystkich form opieki psychiatrycznej określonego te­renu, ciągłości, elastyczności i kom­pleksowości opieki. Przy obecnej ba­zie materialnej, nieprawidłowym jej rozmieszczeniu oraz niedoborach kad­rowych założenia teoretyczne nie są jeszcze w pełni realizowane. Z trzech podstawowych form organizacyjnych p. o. zdrowotnej, jak: 1) lecznictwo stacjonarne, 2) otwarte i 3) pośrednie formy opieki, powszechnie dostępne są tylko dwie pierwsze. Ad 1) Ba­zę szpitalną lecznictwa psychiatrycz­nego stanowi obecnie ponad 40 szpitali dysponujących około 40 tys. łóżek rzeczywistych, oddziały psychiatrycz­ne w szpitalach ogólnych, 4 sana­toria neuropsychiatrii dziecięcej, za­kłady leczenia odwykowego i oddzia­ły odwykowe. Tak więc lecznictwo psychiatryczne dysponuje łóżkami, z których 90% mieści się w szpita­lach psychiatrycznych. Szpitale są zbyt duże (65% miejsc znajduje się w szpi­talach powyżej 1000 łóżek). Rozmiesz­czone są one nierównomiernie na tere­nie kraju, często z dala od większych miast, co utrudnia ciągłość opieki. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom takiej lokalizacji, wprowadzono zasa­dę subrejonizacji. Do zakładów le­czenia stacjonarnego przyjęto w 1979 r. 144 667 osób, a wypisano 139 911. Średni czas pobytu wynosił dwa i pół miesiąca. Poważny problem w procesie rehabilitacji stanowi wyso­ki odsetek pacjentów przebywających w szpitalu przez wiele lat (co czwar­ty pacjent przebywa w szpitalu dłużej niż 4 lata). Znaczna część tych przew­lekle hospitalizowanych osób nie wy­maga opieki stacjonarnej, a pozostaje w szpitalu ze wskazań socjalnych. Plany rozwoju niedostatecznej bazy szpitalnej lecznictwa psychiatrycznego przewidują tworzenie dalszych od­działów psychiatrycznych przy szpita­lach ogólnych. Ad 2) Lecznictwo ot­warte rozporządza ponad 500 -> po­radniami zdrowia psychicznego, roz­mieszczonymi względnie równomiernie na terenie kraju. Pod ich opieką po­zostaje ok. 0.5 min osób. Niektóre poradnie czynne są codziennie, inne funkcjonują tylko w pewne dni ty­godnia. Ad 3) Formy pośrednie opieki psychiatrycznej dysponują: około 50 oddziałami dziennymi, 2 od­działami nocnymi, 2 hostelami. Pew­ne zadania z zakresu opieki pośred­niej spełniają również zakłady pracy chronionej spółdzielczości inwalidzkiej. Jest ich ponad 100, w tym połowa dla chorych psychicznie i po­łowa dla upośledzonych umysłowo. Chorzy psychicznie i upośledzeni umysłowo stanowią znaczną część 60-tysięcznej populacji domów pomocy społecznej.

Podobne prace

Do góry