Ocena brak

Przywrócenie terminu

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Warunki przywrócenia:

1. Na wniosek strony

2. Równoczesne dokonanie czynności, której terminowi uchybiono

3. Jest dopuszczalne tylko wtedy jeżeli uchybienie pociąga dla strony ujemne skutki

4. Uchybienie nastąpiło bez winy strony – np. udzielenie błędnej informacji przez pracownika sądu, nieprawidłowe doręczenie pisma. Winę pełnomocnika traktuje się jak winę strony w imieniu, której działa.

Na posiedzeniu niejawnym można wydać tylko postanowienie o przywróceniu terminu. Postanowienie o oddaleniu wniosku można wydać tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Ponieważ kończy ono postępowanie w sprawie, można je zaskarżyć zażaleniem.

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W sprawach pracownika o roszczenia pracownicze wniosek może być wniesiony ustnie.

Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wyroku orzekającego rozwód jeżeli jedna ze stron zawarła nowy związek małżeński. Zgłoszenie wniosku nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd jednak może wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia(względna suspensywność – 172)

Podobne prace

Do góry