Ocena brak

PRZYSTĄPIENIE DO TRAKTATU

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Przystąpienie (adhezja, akcesja) do umowy wielostronnej polega na tym, ze państwo nie uczestniczące w rokowaniach, których wynikiem było zawarcie umowy, staje się jej stroną przez złożenie, zgodnie z odnośnymi postanowieniami umowy, jednostronnej deklaracji.

Do umowy może przystąpić również państwo, które uczestniczyło w rokowaniach, opracowywaniu umowy, lecz jej nie podpisało lub nie ratyfikowało w terminie przepisanym. Przystąpienie:

  • rozciąga moc umowy na inne państwa

  • to jedyna droga do uczestnictwa w umowie wielostronnej, która nie wymaga podpisów (tylko ratyfikacji) – przystąpienie przez akceptację

Przystąpienie wymaga zgody wszystkich stron umowy (otwartej) i może być określone pewnymi ogólnymi warunkami (np. termin). Strony, które później przystąpiły do umowy nazywamy stronami późniejszymi.

Podobne prace

Do góry