Ocena brak

Przymiotniki i przysłówki

Autor /Beatryks Dodano /11.11.2011

Przymiotniki i przysłówki

Stopniowanie przymiotników:

Stopniowanie regularne

Jest to stopniowanie za pomocą końcówek -er i -est.

W ten sposób stopniuje się przymiotniki jednosylabowe oraz dwusylabowe zakończone na -y (wówczas -y zamienia się w stopniu wyższym i najwyższym w -i). Jeżeli przymiotnik zawiera jedną samogłoskę, po której następuje jedna spółgłoska, końcowa spółgłoska jest podwajana.

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy

old older oldest

happy happier happiest

fat fatter fattest

Stopniowanie opisowe

Wszystkie przymiotniki dwusylabowe (z wyjątkiem kończących się na -y) oraz te o większej ilości sylab stopniujemy opisowo, tj. za pomocą wyrazów "more" i "most".

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy

tragic more tragic most tragic

Stopniowanie nieregularne.

Istnieje grupa przymiotników stopniowanych w sposób nieregularny. Są to:

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy

good (dobry) better (lepszy) best (najlepszy)

bad (zły) worse worst

far (daleki)(dla określenia odległości w przestrzeni) farther farthest

further (daleki) (dla określenia zarówno w furthest

przestrzeni, jak i w sensie abstrakcyjnym)

old (stary) (wyłącznie dla określenia relacji elder eldest

wiekowych w rodzinie, w pozostałych przypadkach "old" stopniuje się regularnie)

Nieregularnie stopniują się także następujące określniki:

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy

little (mało)

less least

much/many (dużo) more most

Przysłówki.

Wiele przysłówków tworzy się dodając do przymiotników końcówkę -ly, np. bad - badly, slow - slowly. Jednak pewna grupa przymiotników funkcjonuje w charakterze przysłówków bez dodawania końcówki -ly, natomiast często utworzone w ten sposób wyrazy mają zupełnie odmienne znaczenie, np.

best - najlepszy, najlepiej

better - lepszy, lepiej

deep - głęboki, głęboko ;"deeply" znaczy "głęboko", lecz wyłącznie w sensie abstrakcyjnym, np.

I was deeply moved by the news. (Byłem głęboko poruszony wiadomościami.)

far - daleki, daleko

fast- szybki, szybko

hard - ciężki, ciężko, twardy, twardo ("hardly" oznacza "ledwo, prawie wcale")

high - wysoki, wysoko; "highly" znaczy "wysoce" wyłącznie w sensie abstrakcyjnym, np.

He is a highly skilled professional. (On jest wysoce wykształconym fachowcem.)

late (późny, późno ("lately" - "ostatnio")

low (cichy, cicho, niski, nisko)

long (długi, długo)

near (bliski, blisko ("nearly" - "prawie")

straight (prosty, prosto)

short (krótki, krótko ("shortly" - "niebawem")

worse (gorszy, gorzej)

worst (najgorszy, najgorzej)

UWAGA. Pozycja przysłówka w zdaniu angielskim jest inna niż w języku polskim: przysłówek nigdy nie znajduje się między orzeczeniem i dopełnieniem, stąd zdanie *He speaks well English." jest niepoprawne. Przysłówek może znajdować się:

1. przed orzeczeniem:

He suddenly fell down. (On nagle upadł.)

2. po dopełnieniu:

He fell down suddenly.

3. na początku frazy:

Suddenly he fell down.

Podobne prace

Do góry