Ocena brak

PRZYKŁADOWA UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

Niniejsza umowa jest umową leasingu w rozumieniu postanowień Tytułu XVII Księgi Trzeciej Kodeksu Cywilnego oraz umową leasingu finansowego w rozumieniu przepisów podatkowych.

 

Ilekroć w niniejszej Warunkach jest mowa o :

a/„ leasingodawcy”, należy przez to rozumieć finansującego,

b/„leasingobiorcy”, należy przez to rozumieć korzystającego, w znaczeniu nadanym tym pojęciom przez przepisy tytułu XVII kodeksu cywilnego.

 

Przedmiotem umowy jest przekazanie przez leasingodawcę prawa do użytkowania wybranego przez leasingobiorcę Sprzętu w zamian za umówione opłaty leasingowe oraz przejście własności na leasingobiorcę na warunkach określonych w rozdziale IX.

Leasingobiorca oświadcza, że Sprzęt jest dobrem niezbędnym do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej i będzie wykorzystywany w tym celu także po nabyciu Sprzętu zgodnie z zasadami określonymi w dziale X.

Sprzęt pozostaje przez czas trwania umowy własnością leasingodawcy, któremu przysługuje prawo do jego oznaczenia. W dowodzie rejestracyjnym, o ile taki ze względu na rodzaj Sprzętu wystąpi, leasingodawca jest wpisany jako właściciel Sprzętu. Leasingodawca ma prawo kontroli sposobu eksploatacji Sprzętu. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca.

Leasingobiorca nie jest uprawniony do ustanawiania na Sprzęcie jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewania praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Prawa leasingodawcy, określone umową leasingu, mogą być przez leasingodawcę przenoszone na osoby trzecie, w całości lub części, w każdym czasie, o czym leasingobiorca zastanie zawiadomiony w terminie 7 dni.

Leasingobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór Sprzętu i Dostawcy. Jakiekolwiek przerwy w eksploatacji nie wpływają na obowiązek terminowego uiszczania opłat leasingowych.

 

 

 

 

 

 

 

II. REALIZACJA UMOWY

 

 

Dokumenty sporządzone z czynności odbiory i zwrotu Sprzętu stanowią integralną część umowy leasingu finansowego.

Leasingodawca w terminie 3 dnia od zawarcia niniejszej umowy wystawia zamówienie na Sprzęt do Dostawcy.

W razie wzrostu ceny zakupu Sprzętu u Dostawcy różnicę pomiędzy ceną wynikającą z umowy leasingu, a ceną Sprzętu w dniu odbioru, leasingobiorca wpłaca bezpośrednio Dostawcy przed odbiorem, prze zaliczeniu jej w całości na spłatę podwyższonej wartości Sprzętu ( część kapitałowa ). Różnica, o której mowa w zdaniu 1 i 2 zostanie przez leasingodawcę zafakturowana jako dodatkowa opłata manipulacyjna.

Wszelkie koszty związane z zachowaniem Sprzętu w należytym stanie oraz koszty eksploatacji Sprzętu ponosi leasingobiorca we własnym zakresie. Leasingobiorca jest zobowiązany eksploatować Sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nie powodujący obniżenia jego wartości, ponad normalne zużycie oraz uzgadniać z leasingodawcą każdą wymianę podzespołów. Obowiązkowe badania techniczne pojazdu przeprowadza leasingobiorca na swój koszt. Ulepszenia Sprzętu również wymagają zgody leasingodawcy. W razie zwrotu Sprzętu po zakończeniu umowy, wyrażenie zgody nie wyłącza możliwości żądania przywrócenia stanu poprzedniego Sprzętu lub zatrzymanie ulepszeń, bez zwrotu ich wartości leasingobiorcy, wg wybory leasingodawcy.

 

 

III. REGULOWANIE OPŁAT

 

 

Przez opłaty rozumie się w szczególności opłatę wstępną, raty leasingowe oraz opłaty manipulacyjne.

Raty leasingowe składają się z części kapitałowej obejmującej spłatę wartości Sprzętu oraz z części odsetkowej stanowiącej w szczególności opłatę za używanie Sprzętu i sfinansowanie jego zakupu. Udział obu tych składników w racie określa harmonogram finansowy do umowy. Opłaty manipulacyjne nie zawierają w sobie spłaty wartości Sprzętu, chyba że inaczej postanowiono w niniejszych warunkach ogólnych.

Zobowiązania finansowe leasingobiorcy wobec leasingodawcy określa harmonogram finansowy. Opłaty powiększone o podatek od towarów i usług, wnosi się w złotych polskich.

 

 

 

Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat leasingowych w terminach przewidzianych harmonogramem finansowym. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu pieniędzy na rachunek leasingodawcy. Leasingodawca zalicza świadczenia leasingobiorcy w pierwszej kolejności na zaspokojenie należności ubocznych, w szczególności odsetek oraz opłat manipulacyjnych, a następnie na zaspokojenie rat, począwszy od najdawniej wymagalnej. Wcześniejsze, niż określone w harmonogramie, wniesienie jakiejkolwiek opłaty leasingowej traktowane jest jako zabezpieczenie zapłaty później należnej płatności.

Leasingobiorca przejmuje na siebie wszelkie opłaty, podatki i inne należności pozostające w bezpośrednim związku z umową leasingu operacyjnego lub Sprzętem, w tym w szczególności opłaty rejestracyjne i podatek drogowy. Opłaty te powiększone o podatek od towarów i usług będą fakturowane przez leasingodawcę jako dodatkowa opłata manipulacyjne.

 

 

 

IV. ZABEZPIECZENIA

 

 

Na żądanie leasingodawcy leasingobiorca wystawia weksel in blanco, który to leasingodawca może wypełnić w przypadku nieterminowego wnoszenia opłat leasingowych lub innego naruszenia niniejszej umowy, zgodnie z treścią deklaracji wekslowej.

 

 

V. GWARANCJE

 

Warunki gwarancji, termin i miejsce dostawy oraz kary za nieodebranie Sprzętu określa wybrany przez leasingobiorcę dostawca. Leasingodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji dostawy.

Z chwilą zawarcia przez leasingodawcę umowy kupna Sprzętu z Dostawcą na leasingobiorcę przechodzą uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Sprzętu przysługujące leasingodawcy względem Dostawcy, za wyjątkiem uprawnienia do odstąpienia od umowy z Dostawacą, jednak leasibgobiorca jest zobowiązany do informowania leasingodawcy o wystąpieniu okoliczności objętych gwarancją lub rękojmią. Powyższe uprawnienia nie przysługują leasingobiorcy w stosunku do leasingodawcy, leasingobiorca może żądać od leasingodawcy odstąpienia od umowy z Dostawcą z powodu wad Sprzętu. Bez zgłoszenia żądania przez leasingobiorcę, leasingodawca nie może odstąpić od umowy z Dostawcą. Realizacja uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji następuje na koszt leasingobiorcy.

W przypadku odstąpienia przez leasingodawcę od umowy z Dostawcą z przyczyn, o których mowa w pkt. 20 umowa leasingu wygasza. Leasingbiorca jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Sprzętu oraz zapłaty nie uiszczonych dotychczas czynszów przewidzianych w umowie depozytu gwarancyjnego. W umowach leasingu operacyjnego dewizowego czynsze oraz depozyt gwarancyjny przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży NBP z dnia odstąpienia od umowy z Dostawcą . kwotę czynszów oblicza się z uwzględnieniem dyskonta geometrycznego wg stawki WIBOR, a dla umów leasingu operacyjnego dewizowego EURIBOR, dla depozytów sześciomiesięcznych obowiązujących w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy. Dyskonto nie dotyczy depozytu gwarancyjnego. W przypadku dokonania przez leasingobiorcę zapłaty wszystkich należności leasingodawca zobowiązany jest do scedowania na leasingobiorcę prawa do dochodzenia od dostawcy roszczeń z tego tytułu.

Leasingobiorca może dochodzić usunięcia wad i innych roszczeń gwarancyjnych w autoryzowanych punktach zgodnie z obowiązującymi warunkami gwarancji ustalonymi przez Dostawcę. Wszelkie naprawy Sprzętu mogą być dokonywane tylko w autoryzowanych punktach naprawy. W razie utraty gwarancji leasingobiorca odpowiada za szkody powstałe z tego tytułu.

Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, ani inne przerwy w eksploatacji nie zwalniają leasingobiorcy z obowiązku wnoszenia opłat leasingowych ani z innych zobowiązań wynikających z umowy leasingu.

 

 

 

VI a. SZKODY I UBEZPIECZENIA ( środki transportu )

 

 

Na leasingobiorcy ciąży obowiązek pełnego ubezpieczenia Sprzętu i pokrycia wszelkich wydatków nakładanych z mocy prawa na właściciela Sprzętu, oraz wydatków związanych z eksploatacją Sprzętu, ubezpieczeniem OC, AC, NW, rejestracją, podatkiem drogowym, do końca trwania umowy leasingu operacyjnego. Wybór zakładu ubezpieczeń należy do leasingobiorcy, ale wymaga pisemnej akceptacji leasingodawcy.

Leasingobiorca jest obowiązany do zawiadamiania leasingodawcy o wykonaniu obowiązków nałożonych na niego w pkt. 24 i przedłożenia stosownych dokumentów, w szczególności kopii umowy ubezpieczenia ( polisy ) – przed wydaniem Sprzętu. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia ( polisa ) nie obejmuje całego okresu umowy leasingowej leasingobiorca ma obowiązek przesłania kopii dodatkowych umów ( polis ) w terminie 14 dni od daty, w której było wymagalne odnowienie umowy ubezpieczenia. Brak przesłania potwierdzenia odnowienia ubezpieczenia w wyżej wymienionym terminie lub naruszenie przepisów o ubezpieczeniu OC upoważnia leasingodawcę do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 % wartości ofertowej Sprzętu. Po dodatkowym bezskutecznym wezwaniu leasingodawca ma prawo da rozwiązania umowy leasingu bez wypowiedzenia.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz zasady likwidacji szkód zawarte zostaną w umowie ubezpieczenia zawieranej przez leasingobiorcę.

Leasingobiorca może również dokonywać wyboru wariantu ubezpieczenia opisanego w rozdziale VI b niniejszych warunków na cały okres trwania umowy leasingu.

 

VI b. SZKODY I UBEZPIECZENIA ( inny Sprzęt )

 

Sprzęt zostaje ubezpieczony na rachunek leasingobiorcy przez leasingodawcę.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz zasady likwidacji szkód zawarte zostaną w umowie ubezpieczenia, zawieranej przez leasingodawcę. Leasingobiorca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków umowy ubezpieczenia, dotyczących użytkowania rzeczy ubezpieczonej przez zakład ubezpieczeń. Niewykonywanie obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia, a także przewidzianych w pkt. 30 może spowodować rozwiązanie umowy leasingu bez wypowiedzenia. Zakres ubezpieczenia Sprzętu innego niż środki transportu ( ryzyka objęte ubezpieczeniem ) jest ustalany na podstawie rodzaju Sprzętu oraz oświadczenia leasingobiorcy o posiadanych zabezpieczeniach.

Zakład ubezpieczeń jest upoważniony do przeprowadzania oględzin przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku występowania zwiększonego ryzyka zakład ubezpieczeń jest uprawniony do naliczenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, którą uiszcza leasingobiorca, w imieniu leasingodawcy, w terminie i na rachunek wskazany przez zakład ubezpieczeń. Dodatkowa składka jest naliczana, wg wyboru zakładu ubezpieczeń, od dnia stwierdzenia występowania zwiększonego ryzyka lub od dnia powstania zwiększonego ryzyka, z tym że nie wcześniej niż od dnia przekazania przedmiotu ubezpieczenia leasingobiorcy protokołem zdawczo - odbiorczym. Dodatkowa składka jest powiększona o 22% podatku VAT i fakturowana przez leasingodwcę jako wzrost kosztu ubezpieczenia.

 

 

VI c. PRZEPISY WSPÓLNE DLA ROZDZIAŁU VI a I VI b

 

Przepisy podrozdziału VI a albo VI b stosuje się łącznie z przepisami podrozdziału VI c, a o wyborze właściwego podrozdziału dla konkretnej umowy leasingu decyduje leasingobiorca, przy zastrzeżeniu pkt 27.

Uprawnionym do odbioru świadczeń z tytułu ubezpieczenia jest leasingodawca. Upoważnia on leasingobiorcę do odbioru świadczeń z tytułu ubezpieczenia z wyjątkiem przypadku kradzieży i kasacji Sprzętu.

W razie, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, leasingodawca ceduje na leasingobiorcę uprawnienia do dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela.

W przypadku przeznaczenia Sprzętu do kasacji lub jego utraty następuje wcześniejsze rozwiązanie umowy, nie wcześniej jednak niż z chwilą wypłaty odszkodowania lub też odmowy takiej wypłaty. W rozliczeniu z leasingobiorcą leasingodawca uwzględnia otrzymane odszkodowanie. Leasingobiorca płaci opłatę manipulacyjną z tytułu utraty Sprzętu obliczoną jako suma nie uiszczonych rat przewidzianych w umowie leasingu i zawierającą w sobie spłatę wartości Sprzętu ( część kapitałowa ) i odsetki. Wartość czynszów w części odsetkowej oblicza się z uwzględnieniem dyskonta geometrycznego wg stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy. Leasingobiorca uiszcza też opłaty z tytułu nieterminowego regulowania rat. Leasingodawca zalicza otrzymane odszkodowanie na rzecz ww. płatności, a część przewyższającą te należności jest wypłacana leasingobiorcy. W razie, gdy łączna kwota należności leasingodawcy określonych w niniejszym punkcie, przewyższa wysokość odszkodowania, leasingobiorca pokrywa różnicę. Leasingobiorca nie nabywa własności Sprzętu, mimo wszelkich należności. Leasingobiorca przekazuje, na swój koszt, ewentualne pozostałości Sprzętu leasingodawcy lub osobie przez niego wskazanej.

Na wniosek leasingobiorcy odszkodowanie wypłacone w razie utraty lub kasacji Sprzętu może być zaliczone na poczet ceny nabycia nowego Sprzętu. W takim wypadku leasingobiorca wnosi opłatę manipulacyjną w wysokości różnicy między odszkodowaniem, a ceną nowego Sprzętu w całości zaliczaną na spłatę wartości Sprzętu ( część kapitałowa ). Po uwzględnieniu aneksem zmiany Sprzętu i jego ubezpieczeniu przez leasingobiorcę umowa jest kontynuowana.

Leasingobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości Sprzętu oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe w czasie trwanie umowy leasingu, a nie objęte umową ubezpieczenia.

Przerwy w eksploatacji uszkodzonego lub utraconego Sprzętu nie zwalniają leasingobiorcy z obowiązku uiszczania opłat leasingowych lun innych należności związanych z leasingiem, nie stanowią one podstawy przedłużenie umowy leasingu lub obniżenia opłat leasingowych.

Leasingobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia leasingodawcy i ubezpieczyciela o każdej szkodzie dotyczącej Sprzętu, a także wskazanie miejsca w którym Sprzęt się znajduje.

 

 

VII. ZMIANY W CZASIE TRWANIA UMOWY

 

Zmiany harmonogramu płatności nie są możliwe, z wyjątkiem wcześniejszego zakończenia umowy. Wcześniejsze zakończenie umowy jest możliwe na wniosek leasingobiorcy i następuje w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia wniosku. Warunkiem zakończenia umowy jest zapłata niespłaconych dotychczas rat, opłat z tytułu przejścia własności oraz innych należności związanych z umową

( odsetki od zaległości itp.) dotychczas nie uiszczonych. Kwotę tar ( w części odsetkowej ) oblicza się z uwzględnieniem dyskonta geometrycznego wg stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc rozwiązania umowy. Niezależnie od powyższego leasingobiorca uiszcza opłatę manipulacyjną w wysokości 2% wartości ofertowej Sprzętu zwiększonej o podatek od towarów i usług. Zgody udziela leasingodawca w terminie dwóch tygodni od momentu wpłaty wszystkich należności przez leasingobiorcę. Na dowód przejścia własności na leasingobiorcę leasingodawca wystawia stosowny dokument. W razie przekroczenia terminu przez leasingodawcę i braku jego zgody, leasigobiorca otrzyma 1% wartości ofertowej Sprzętu oraz odsetki ustawowe liczone od dnia zapłaty całej należności. Stronom nie służy prawo wypowiedzenia umowy leasingu. Z chwilą rozwiązania umowy leasingobiorca jest zobowiązany do zwrotu Sprzętu.

W razie zmiany siedziby leasingobiorcy w czasie trwania umowy, leasingobiorca ma obowiązek zawiadomić o nowym adresie leasingodawcę. W przypadku niespełnienia tego wymogu korespondencję przesyłaną na adres podany w umowie, leasingodawca będzie uważał za doręczoną.

 

 

VIII. SKUTKI NARUSZENIA UMOWY

 

W przypadku odstąpienia od umowy przez leasingobiorcę przed otrzymaniem upoważnienia do odbioru Sprzętu połowa opłaty wstępnej nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem iż o ile doszło już do nabycia Sprzętu, leasingobiorca ponosi koszt jego nabycia, w tym cenę zakupu.

Leżeli leasingobiorca nie odbierze Sprzętu w terminie wyznaczonym przez Dostawcę to po upływie tego terminu leasingodawca może rozwiązać umowę leasingu bez wypowiedzenia, dokonać zwrotu uiszczonych należności związanych z umową, z potrąceniem połowy opłaty wstępnej, ceny nabycia Sprzętu oraz kar umownych w wysokości trzech pierwszych rat, wynikających z harmonogramu finansowego do danej umowy.

Odmowa dostawy, brak odpowiedzi Dostawcy na zamówienie w terminie miesiąca lub opóźnienie dostawy o więcej niż miesiąc od podanego przez dostawcę terminu uważane jest za rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego z winy leasingobiorcy.

W takim przypadku prowizja nie podlega zwrotowi a leasingobiorca nie ma prawa do nabycia Sprzętu. Jeżeli jednak leasingodawca nie dokonał płatności na rzecz Dostawcy z tytułu nabycia Sprzętu, leasingobiorca ponosi koszty jego zakupu, w tym cenę nabycia, przy zaliczeniu na ich poczet uiszczonej opłaty wstępnej.

W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat leasingowych, w tym depozytu gwarancyjnego, w terminie ustalonym, leasingobiorca ponosi odsetki w podwójnej ustawowej wysokości. Niezależnie od tego leasingodawca może rozwiązać umowę leasingu bez wypowiedzenia, po uprzednim wyznaczeniu leasingobiorcy dodatkowego terminu, o ile opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z opłat przekroczy 14 dni.

W przypadku, gdy leasingobiorca znajdzie się w stanie upadłości, likwidacji lub otworzy postępowanie układowe, albo też zajdą po jego stronie przesłanki do ogłoszenia upadłości, likwidacji lub otwarcia postępowania układowego, leasingodawca ma prawo do rozwiązania umowy leasingu bez wypowiedzenia.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 44 i 45 oraz w pkt. 25 i 29 leasingodawca ma prawo natychmiastowego przejęcia Sprzętu oraz żądania zapłaty wszystkich pozostałych opłat powiększonych o koszty windykacji Sprzętu w ryczałtowo ustalonej wysokości 20% łącznej wartości tych opłat. Raty leasingowe dyskontuje się zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 34 na dzień zwrotu Sprzętu. Zapłata tych opłat nie uprawnia leasingobiorcy do skorzystania z prawa nabycia Sprzętu.

W przypadkach, o których mowa w pkt. 56 wysokość opłat do uiszczenia pomniejszenia się korzyści faktycznie uzyskane przez leasingodawcę z tytułu ich zapłaty przed umówionym terminie, a szczególności o cenę uzyskaną ze sprzedaży Sprzętu w drodze przetargu, o ile sprzedaż uda się uskutecznić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia przejęcie Sprzętu. Jeżeli Sprzęt nie zostaje wystawiony na przetarg, wysokość opłat jest pomniejszona o kwotę równą wycenie wartości Sprzętu dokonanej przez rzeczoznawcę.

Leasingobiorca upoważnia leaingodawcę, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy leasingu i nie zwrócenia Sprzętu w uzgodnionym terminie, do wejścia do pomieszczeń leasingobiorcy i przyjęcia Sprzętu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt leasingobiorcy.

W razie opóźnienia w zwrocie przez leasingobiorcę Sprzętu będącego przedmiotem umowy leasingu w sytuacjach opisanych powyżej, leasingodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty ustalonej jako 1% wartości ofertowej Sprzętu za każdy dzień zwłoki.

 

IX. ZKOŃCZENIE UMOWY

 

Z chwilą zapłaty ostatniej raty o opłaty z tytułu przeniesienia własności w wysokości 1% wartości ofertowej Sprzętu, leasingobiorca nabywa własność Sprzętu, o ile wszystkie należności z tytułu umowy leasingu zostały uiszczone, z zastrzeżeniem pkt. 34, 44-46 i 48. Jeżeli pozostają nieuregulowane należności wynikające z umowy leasingu, leasingobiorca nabywa własność Sprzętu z chwilą zapłaty tychże należności, z zastrzeżeniem pkt. 52 niniejszych warunków.

Leasingodawca potwierdza przejście własności zawierając z leasingobiorcą stosowne porozumienie. Przejście własności następuje z wyłączeniem rękojmi.

W razie nie uiszczenia wszystkich płatności należnych z tytułu umowy, w tym odsetek i kar, w ciągu 14 dni od zakończenia umowy, leasingobiorca zwraca Sprzęt leasingodawcy na swój koszt, tracąc prawo do nabycia własności Sprzętu. Sprzęt powinien być zwrócony z stanie technicznym odpowiadającym normalnemu zużyciu, wraz z fabrycznym wyposażeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nadmiernego zużycia Sprzętu w stosunku do czasu użytkowania, wymiany zespołów lub części czy też dokonywania innych wymian niezgodnych z instrukcją fabryczną, odbiór Sprzętu nastąpi przy udziale rzeczoznawcy. Wszelkie ulepszenia dokonane bez zgody leasingodawcy może on zatrzymać bez dodatkowej zapłaty.

Jeżeli leasingobiorca, po zakończeniu umowy nie zwróci Sprzętu i nie uiści wszystkich należności w terminie, o którym mowa w pkt. 61, leasingodawca może naliczyć opłatę za bezumowne używanie ustaloną jako 1% wartości ofertowej Sprzętu za każdy dzień opóźnienia, począwszy od 15 dnia po zakończeniu umowy.

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie zmiany umowy leasingu dla swej ważności wymagają pisemnego uzgodnienia obu stron, wszelkie inne uzgodnienia nie mają mocy prawnej, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 55 i 57

Z chwilą wejścia w życie dodatkowych opłat lub podatków wprowadzonych ustawowo od umów leasingu, labo też w razie zmiany ich wysokości, cena usług s tytułu leasingu ( pozostałych do spłacenia czynszów leasingowych ) ulegnie odpowiedniej zmianie, bez konieczności sporządzenia odrębnego aneksu.

W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących leasingu innych, niż te, o których mowa w pkt.57 niniejszych warunków, odmiennych od zawartych w niniejszej umowie, zastrzega się ich uwzględnienie na drodze porozumienia stron w postaci aneksu do umowy.

W przypadku zmiany stóp procentowych NBP w trakcie trwania umowy leasingu, niezapłacone czynsze mogą ulec proporcjonalnej zmianie.

Decyzję o zmianie podejmuje leasingodawca, jednak przyrost czynszów nie może przekraczać odpowiedniego przyrostu stopy kredytu redyskontowego NBP. Nie wymaga to sporządzania aneksu.

Właściwym dla rozstrzygniecie sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby leasingdawcy.

Potrącenie należności leasingobiorcy z kwot należnych leasingodawcy może dotyczyć jedynie kwot bezspornych lub ustalonych prawomocnie wyrokiem sądowym.

Podział niniejszych warunków na rozdziały, oraz nadanie tym rozdziałom tytułów ma jedynie znaczenie porządkujące i nie wpływa na ich interpretację.

Niniejsze warunki umowy leasingu, przyjęte uchwałą Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, stanowią integralną część Umowy Leasingu Operacyjnego.

Podobne prace

Do góry