Ocena brak

Przyjmowanie do pracy

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Przyjmowanie do pracy jako procedura nie może być zbytnio uproszczone. Skomplikowana procedura leży w interesie zarówno pracownika jak i pracodawcy. Aczkolwiek występuje również zagrożenie zbytnim zbiurokratyzowniem procedury.

Procedura składa się z kilku etapów:

 1. złożenie przez pracownika dodatkowych dokumentów (jeżeli nie zostały złożone w procesie selekcji, np.: list motywacyjny; kwestionariusz osobowy; świadectwo pracy; zaświadczenie o niekaralności)

 2. Negocjacje warunków pracy (znajdą się one w kontrakcie)

 3. Podpisanie wstępnego porozumienia (na okres próbny od 2 tygodni do 3 miesięcy)

 4. Podpisanie umowy o pracę

 5. Stempel i wpis w dowodzie osobistym (nazwa firmy i data zatrudnienia)

 6. Stempel i wpis w legitymacji ubezpieczeniowej (podstawa korzystania z nieodpłatnej opieki lekarskiej)

 7. Wydanie pracownikowi pewnych dokumentów (legitymacja służbowa; przepustka; założenie akt personalnych)

 8. Zapoznanie pracownika z przepisami wewnętrznymi (prawa i obowiązki pracownika):

- zasady wynagradzania

- regulamin pracy

- przepisy dotyczące tajemnicy państwowej i służbowej.

 1. Szkolenie BHP

 2. Kurs ochrony przeciw pożarowej

 3. Wprowadzenie pracownika na stanowisko. Pracownik wprowadzony podpisuje dokument dotyczący praw i obowiązków. Pracownik czasami dostaje opiekuna.

 4. Uroczyste przyjęcie pracownika.

 

Rodzaje umów świadczenia pracy:

- umowa zlecenia;

- umowa o dzieło;

- umowa o pracę - powoduje ona powstanie stosunku pracy, a więc zatrudnienie. Posiada ona kilka cech: - osobiste świadczenie pracy;

- odpłatność za pracę;

- organizacyjne podporządownie pracownika poleceniom kierownika zakładu pracy (dotyczące miejsca pracy i czasu pracy)

- produkcyjne socjalne i gospodarcze ryzyko zatrudniającego.

Umowy o pracę można podzielić ze względu na czas zatrudnienia na:

- umowa na czas próbny;

- umowa na czas nieograniczony;

- umowa na czas określony;

- umowa na czas wykonania określonej pracy.

 

Umowa o pracę zawiera standardowe elementy:

data zawarcia;

przez kogo zawarta i z kim;

data zatrudnienia;

na jaki okres;

wymiar czasowy;

sposób płatności (z góry, z dołu);

wysokość wynagrodzenia;

podpisy.

 

Akta pracownicze zakładane są przy przyjmowaniu pracownika. Składają się one z 3 części A, B, C. Część A to dokumenty składane przy przyjęciu do pracy. Część B zawiera dokumenty związane ze zmianą w umowie o pracy (umowy, kopie pism awansowych, dokument z wypowiedzenia). Część C to dokumenty dotyczące cech osobowych pracownika (opinie, pochwały, wyróżnienia, kary). Osoby nieupoważnione nie mają do nich dostępu. Akta muszą być zabezpieczone przed zalaniem, pożarem lub innym zniszczeniem (kasy pancerne). Akta przechowywane są przez 50 lat. Gdy firma przestanie wcześniej istnieć obowiązana jest do przekazania akt do archiwów państwowych.

 

Podobne prace

Do góry