Ocena brak

Przygotowanie i uchwalanie budżetu j.s.t.

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Przygotowanie uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, objaśnieniami także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej kompetencji zarządu j.s.t. Zarząd j.s.t. opracowuje informacje o stanie mienia komunalnego, która zawiera:

  1. Dane dotyczące przysługujących j.s.t. praw własności
  2. Dane dotyczące innych praw majątkowych 
  3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły od dnia złożenia poprzedniej informacji 
  4. Dane o dochodach uzyskanych w związku z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego zarząd przedstawia RIO, celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu j.s.t. najpóźniej do dnia 15 XI roku poprzedzającego rok budżetowy. Opinie RIO zarząd jest zobowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem uchwały budżetowej. W przypadku gd dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym to organ stanowiący j.s.t. na wniosek zarządu j.s.t. może uchwalić prowizorium budżetowe j.s.t. na okres prowizorium budżetowego państwa.

Uchwałę budżetową organ stanowiący j.s.t. uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie późnej niż do 31.03 roku budżetowego. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej jednak nie później niż do 31 marca. Podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej. Bez zgody zarządu organ stanowiący nie może wprowadzić w projekcie zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenia wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu.

Podobne prace

Do góry