Ocena brak

Przyczyny wygaśnięcia mandatu senatora i posła

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Wygaśnięcie mandatu posła (senatora) następuje w razie (art. 177 ust 1 i 2 oraz art. 213 ust. 1 i 2 ows):

  • odmowy złożenia ślubowania,

  • śmierci posła (senatora),

  • utraty biernego prawa wyborczego, co m.in. następuje na skutek skazania przez sąd na karę pozbawienia praw publicznych. Natomiast skazanie na inne kary nie powoduje wygaśnięcia mandatu parlamentarzysty,

  • zrzeczenia się mandatu,

  • naruszenia przepisów o niepołączalności, a więc: 1) zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub funkcji, których stosownie do przepisów Konstytucji nie można łączyć z mandatem parlamentarnym (chyba, że w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyniku wyborów poseł lub senator złoży rezygnację z takiego stanowiska lub funkcji); 2) powołania w toku kadencji na takie stanowisko lub funkcję; 3) sprawowania przez posła lub senatora, albo powołania go na stanowisko radnego lub członka zarządu jednostki samorządu terytorialnego,

  • orzeczenia o złożeniu przez posła (senatora) fałszywego oświadczenia lustracyjnego.

Wygaśnięcie mandatu stwierdza – odpowiednio – Marszałek Sejmu lub Senatu. Konstytucja wprowadziła też instytucje pozbawienia mandatu posła, który naruszy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego albo zakaz nabywania takiego majątku. O pozbawieniu mandatu orzeka Trybunał Stanu.

Podobne prace

Do góry