Ocena brak

PRZYCZYNY WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

 

Bank działa w warunkach niepewności przyszłych zdarzeń. Informacje posiadane podczas podejmowania decyzji zazwyczaj nie są pełne i dokładne, dalszy rozwój wydarzeń też nie zawsze można trafnie przewidzieć. Ryzyka nie można uniknąć, jest bowiem wiele różnych czynników powodujących ryzyko:

 1. czynniki zewnętrzne wobec banku:

 1.  
  • ogólnogospodarcze, wynikające z polityki gospodarczej państwa i stanu gospodarki (wzrost lub regres gospodarczy, zmiany poziomu inflacji, istotne zmiany w polityce banku centralnego, deficyt budżetowy),

  • polityczne, polegające na zmianie układów i orientacji działalności gospodarczej państwa,

  • społeczne (zmiana skłonności do oszczędzania, zachowania klientów banku, skala bezrobocia)

  • demograficzne (struktura ludności)

  • techniczne (postęp techniczny)

 2. czynniki wewnętrzne:

  • struktura aktywów i pasywów (czy jest dużo aktywów o wysokim ryzyku),

  • kwalifikacje kadry (stan przygotowania szefów i pracowników banku do podejmowania decyzji),

  • marketing (czy bank dobrze zna rynek),

  • polityka kadrowa (czy nie jest zbyt liberalna),

  • system kontroli wewnętrznej ( sprawność jego działania),

  • działania przestępcze.

W ostatnim okresie wymienia się, że największy wpływ na zmianę działalności bankówi i ryzyko z nią związane mają:

- liberalizacja i deregulacja rynków finansowych – celowe zmuszanie przez władzę ograniczeń funkcjonowania rynku finansowego. Umożliwia to szerokie działanie banków zagranicznych w naszym kraju.

- internacjonalizacja i globalizacja rynku finansowego – powoduje dużą zależność rynków finansowych poszczególnych krajów i niebezpieczeństwo przenoszenia ryzyka z jednego kraju do drugiego.

- rosnący deficyt budżetowy – szczególnie krajów rozwijających się i finansowanie tego deficytu pieniędzmi bankowymi.

- wzrastające zadłużenie krajów rozwijających się

- sekurytyzacja – zabezpieczanie należności papierami wartościowymi, sekurytyzacja odbywa się bez udziału banków

- zmiana zachowania i struktury klientów – wzrastające znaczenie klientów instytucjonalnych

- rozwój nowych produktów bankowych – pochodnych papierów wartościowych

- postęp techniczny – rozwój informatyki połączonej z telekomunikacją.

Przyczynami mogą być również:

- upłynnienie kursów walutowych,

- tworzenie płynnych stóp procentowych.

 

Podobne prace

Do góry