Ocena brak

Przyczyny oddalenia i pozostawienia bez rozpoznania wniosków dowodowych

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Wniosek dowodowy jako postulujące oświadczenie strony

We wniosku dowodowym należy podać: oznaczenie dowodu, jaki ma być przedstawiony, a więc wskazać o jakie źródło chodzi, okoliczności, które mają być udowodnione , czyli tezę dowodową, jaką za pomocą tego dowodu wnioskodawca chce wykazać. ( art. 169 §1 zd. 1 )

Wniosek może również poza tym określać także sposób przeprowadzenia dowodu (art. 169 §1 zd.2) Wniosek dowodowy nie zawsze musi być wnioskiem o przeprowadzenie dowodu, może on także zmierzać do wykrycia lub do oceny właściwego dowodu (art. 169) Wniosek może być złożony na piśmie albo ustnie do protokołu. W razie przybrania formy pisemnej, spełniać on musi także wymogi pisma procesowego.

Wyróżniamy kilka rodzajów wniosków dowodowych

Wniosek sensu stricte- czyli żądanie przeprowadzenia określonego dowodu, skierowanie do organu procesowego.

Wniosek o wyszukanie ( uzyskanie ) dowodu - zwłaszcza aktualny w postępowaniu przygotowawczym

Wniosek pomocniczy tj. żądanie przeprowadzenia określonego dowodu w celu ustalenia, gdzie znajduje się inny dowód.

Wniosek z zakresu kontroli lub oceny dowodów

Wniosek co do sposobu przeprowadzenia dowodu np. o konfrontację czy o przesłuchanie świadka pod nieobecność oskarżonego.

Oddalenie wniosku dowodowego może nastąpić tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. Taksatywnie określone podstawy oddalenia wniosku podaje art. 170§1. Ich rozszerzenie jest zatem niedopuszczalne. Oddalenie wniosku następuje w formie postanowienia ( art. 170§ 3 Kpk) Oddalając wniosek dowodowy nie można przy tym ograniczyć się jedynie do przytoczenia ustawowego powodu oddalenia, lecz należy uzasadnić swoje stanowisko jak tego wymaga art. 98§1Kpk.

Wniosek dowodowy może być oddalony jedynie jeżeli: przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne ( art. 170§ 1 pkt. 1 Kpk) Chodzi tu przede wszystkim o zakazy dowodowe, okoliczność, która ma być udowodniona nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia ( art. 170§1 pkt 2 in principio) Chodzi tu jedynie o sytuacje niewątpliwe, gdy strona chce dowodzić okoliczności, które nie mają i nie będą miały znaczenia przy rozstrzyganiu danej sprawy, ani dla ustalenia sprawstwa i winy jak i dla stosowania kary lub innych środków karnych, okoliczność, która ma być udowodniona jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy ( art. 170§1pkt 2 in fine), przy czym nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, ze dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić ( art. 170§2).

Dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności ( art. 170§1 pkt. 3) W tym wypadku chodzi o wnioski, co do dowodów wprawdzie możliwych i dopuszczalnych, ale nieprzydatnych, Dowodu nie da się przeprowadzić ( art. . 170§1pkt 4) . Tym razem chodzi o faktyczną niemożność przeprowadzenia bądź w ogóle bądź w przewidywalnym naturalnie terminie. Wniosek może być zatem oddalony od razu po złożeniu, jeżeli niemożność przeprowadzenia dowodu jest już organowi znana lub po dokonaniu stosownych ustaleń, z których wyniknie iż dowodu nie da się przeprowadzić.

Ustawa przewiduje zakaz antycypacji dowodu. Nie można bowiem oddalić wniosku dowodowego tylko na tej podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić (art.170§2 Kpk ).

Podobne prace

Do góry